Egzaminator: dr hab Beata Kucia-Guściora, prof KUL

 

  • Egzamin z prawa podatkowego weryfikujący efekty uczenia się na kierunku prawo  odbędzie się w  dniu 1 lipca 2020 r. poprzez platformę Moodle. Forma pisemna egzaminu (funkcja Moodle - quiz- test) obejmować będzie zagadnienia teoretyczne oraz umiejętności praktyczne zamieszczone w materiałach wykładowych  oraz kazusach realizowanych na ćwiczeniach. W każdym pytaniu będzie wyjaśniony sposób udzielenia odpowiedzi i czas wyznaczony na odpowiedź.  

Dodatkowe szczegółowe informacje o jego przebiegu będą zamieszczane na bieżąco. Wersja demonstracyjna (próbna) zostanie zamieszczona na co najmniej 3 dni przed terminem egzaminu.

Osoby powtarzające przedmiot lub semestr mają możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego w indywidualnie wyznaczonym terminie, nie później niż do 25 czerwca. Egzamin ustny odbywa się za pośrednictwem Teams.

 

  • Egzamin z prawa podatkowego weryfikujący efekty uczenia się na kierunku administracja ma formę ustną przeprowadzany jest przez Teams w dniach 12, 13, 15 czerwca w godz. od 9 do 14 w kolejności zapisów prowadzonych u Starosty Roku. Student odpowiada na 3  pytania ( jedno części ogólnej prawa podatkowego, jedno z podatków państwowych, jedno z podatków samorządowych). Każde pytanie jest oceniane odrębnie,a na ostateczny wynik składa się średnia ocen z pytań cząstkowych. 

Szczegółowe zasady egzaminu dla 3 roku Prawa w sesji letniej 2019/2020 - egzamin zdalny. 

 

Egzamin zdalny odbywa się przez platformę MOODLE

 

Egzamin próbny nieobowiązkowy 29 czerwca 2020 godz. 10.00- 10.15 (test będzie otwarty do 10.20)

Próbny egzamin z prawa podatkowego – ma charakter demonstracyjny, a jego wyniki nie wpływają na ocenę ostateczną. Przystąpienie do niego nie jest obowiązkowe, ale warto sprawdzić swoje łącze i tę formułę egzaminu. W egzaminie DEMO zostały zawarte wszystkie typy- kategorie pytań jakie znajdą się w egzaminie. Żadne z tych pytań się nie powtórzy oczywiście, ale da Państwu obraz jak będzie wyglądał egzamin. Pytań jest 13 (znacznie mniej niż na egzaminie). Na każde pytanie jest 1 minuta plus dodatkowo doliczam 2 min. Zatem będziecie pisać test DEMO 15 minut.

Zasady:

- pytania są ustawione sekwencyjnie, zatem po udzieleniu odpowiedzi i przejściu do następnego pytania nie ma powrotu do pytania

- pytania pojawiają się u poszczególnych osób w zmienionej kolejności i pytań i odpowiedzi

- należy zatwierdzić po zakończeniu udzielania odpowiedzi test.

Wyniki testu demo nie będą brane pod uwagę przy ocenie końcowej. 

Wszystkie wątpliwości, trudności i problemy proszę zgłaszać na bieżąco przez Teams lub mailowo. 

 

 

Egzamin właściwy

Odbędzie się 1 lipca w godz. 9.00 – 10.00 poprzez platformę Moodle jako ostatni temat w kursie „Prawo podatkowe – WYK”

Egzamin obejmuje 50 pytań w różnych formułach i o zróżnicowanej punktacji: 1, 2 lub 3 punkty. W sumie można uzyskać 69 punktów. Aby zaliczyć egzamin, zgodnie z kartą przedmiotu, należy uzyskać 50% maksymalnej liczby punktów, czyli 34, 5 pkt. Proszę uważnie czytać pytania i rozważnie udzielać odpowiedzi. Nie ma możliwości powrotu do pytania i jest tylko jedno podejście do testu. Każdy student otrzymuje pytania w różnej kolejności i odpowiedzi w różnej kolejności. Sumarycznie piszecie Państwo 60 min. Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi należy zatwierdzić egzamin. 

W sytuacji awarii łącza internetowego, przerwania połączenia lub innych problemów technicznych od Państwa niezależnych, należy od razu napisać do mnie wiadomość mailową lub przez Teams, gdyby było to niemożliwe należy wiadomość przekazać przez Starostę Roku. Osoby, które z powodów od nich niezależnych nie będą mogły (dokonam sprawdzenia w Dziale Teleinformatycznym KUL)  ukończyć lub napisać egzaminu będą zapytane ustnie przez Teams wyłącznie w dniu egzaminu tj. 1 lipca, dlatego ważne jest zgłoszenie tego bezpośrednio do mnie. Ta forma nie dotyczy osób które nie zaliczą egzaminu z powodu niskiej punktacji lub w przypadku nie podejścia do egzaminu, co sprawdzę na Moodle. W pozostałych przypadkach brak ukończenia egzaminu będzie oceniony standardowo czyli zgodnie z punktacją z pytań na które student odpowiedział (przed przerwaniem połączenia) lub w przypadku braku podejścia nieusprawiedliwionego u Pani Dziekan oceną niedostateczną tzw. „dziekańską”.

 

Autor: Beata Kucia-Guściora
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2020, godz. 20:37 - Beata Kucia-Guściora