dr Elżbieta Talik,  adiunkt
 e-mail: etalik@kul.pl

  


 

 

 


Wykształcenie:

 1. 1994-1998 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

 2. 1998-2003 Studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,  w Instytucie Psychologii KUL, specjalizacja: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii

 3. 2003 Dyplom ukończenia studiów psychologicznych (z wyróżnieniem); uzyskanie tytułu magistra psychologii. Temat pracy magisterskiej: Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem u nastolatków z rodzin z problemem alkoholowym

 4. 2003- 2007 Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii KUL; seminarium z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

 5. 2005.12.15 Otwarcie przewodu doktorskiego. Temat pracy doktorskiej: Religijne i poza- religijne strategie radzenia sobie a poczucie kontrolowalności sytuacji stresowej u młodzieży

 6. 2008.03.06. Publiczna obrona pracy doktorskiej.  

 

Publikacje: 

 

Książki:

 

Talik, E. (2012). Jak trwoga, to do Boga? Psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania. Sopot: GWP.

 

 

Redakcja książek i prac zbiorowych

 

Szewczyk, L., Talik. E. (red.) (2009). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka. Lublin: TN KUL. 

 

 

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych

 

Talik, E., Król, K. (2014). Lęk szkolny a strategie radzenia sobie ze stresem u dzieci. Moderująca rola uogólnionego poczucia własnej skuteczności. Psychologia Rozwojowa, 19 (3), 85-99.

 

Talik, E. (2013). The Adolescent Religious Coping Scale. Translation and Cultural Adaptation of Pargament's RCOPE Scale for Polish Adolescents. Journal of Religion and Health, 52, 143-158.

 

Talik, E., Laguna, M., Wawrzenczyk-Kulik, M., Talik, W., Wiacek, G., Vingoe, G., Huyghe, P. (2012). The Astra-Manager Tool: A Method of Measuring Competencies of Micro Firm’s Managers, Human Resource Management Research, 2(3): 9-14.

 

Talik, E. (2011). Specyfika stresu szkolnego i strategie radzenia sobie z nim przez młodzież w okresie dorastania. Horyzonty Psychologii, 1 (1), 127-137.

 

Talik, E. (2010). Wybrane zasoby osobiste a strategie radzenia sobie ze stresem u nastolatków. Polskie Forum Psychologiczne, 15 (2), s. 154-168.

 

Talik, E. (2010). Poczucie kontrolowalności sytuacji stresowej a strategie radzenia sobie ze stresem u adolescentów. Polskie Forum Psychologiczne, 15 (1), 49-65.

 

Talik, E. (2009). Strategie radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania. Psychologia Rozwojowa, 14 (4), 73-86.

  

Talik, W., Łaguna, M., Talik, E. (2008). Kompetencje managerskie a zadowolenie z osiągnięć firmy. Organizacja i Kierowanie, 4 (34), 67-81.

 

Talik, E., Szewczyk, L. (2008). Ocena równoważności kulturowej religijnych strategii radzenia sobie ze stresem na podstawie adaptacji kwestionariusza RCOPE - Kennetha I. Pargamenta. Przegląd Psychologiczny, 51 (4), 513-538.

 

Weinmüller E., Szewczyk L. (2006). Religious aspects of coping with stress among adolescents from families with alcohol problems. Mental Health, Religion and Culture,9 (4), 389-400.

 

Łaguna M., Wawrzeńczyk-Kulik M., Weinmüller E., Talik W., Huyghe P., Wiącek G., Vingoe G., Tarkowski K. (2006). Competences of starter entrepreneurs and the measurement method "ASTRA - STARTER". Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 12 (1-2), 9-31.

 

Łaguna M., Weinmüller E., Wawrzeńczyk M., Talik W., Wiącek G., Iwanek-Chachaj E., Tarkowski K. (2006).  Metoda do pomiaru kompetencji osób zamierzających założyć własną firmę „ASTRA - STARTER". Organizacja i Kierowanie 2, 67-83.

 

Weinmüller E., Szewczyk L. (2006). Religious strategies of coping with stress among adolescents (suppl). Journal of Psychosomatic Research, 61, 420.

 

 

 

Rozdziały w książkach

 

Talik, E. (2011). Kwestionariusz do badania religijnych strategii radzenia sobie ze stresem u młodzieży (RCOPE). W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (s. 317-347). Lublin: TN KUL.

 

Talik, E. (2011). Religijne radzenie sobie ze stresem szkolnym przez młodzież w okresie dorastania. W: Z. B. Gaś (red.). Profesjonalna profilaktyka w szkole. Nowe wyzwania (s. 243-249). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

 

Talik, E. (2010). Nadzieja na sukces i strategie radzenia sobie ze stresem a niezadowolenie z własnego ciała u nastolatek. W: A. Brytek-Matera (red.), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała (123-131). Warszawa: Difin SA

 

Talik, E. , Szewczyk, L. (2009). Stresory specyficzne dla nastolatków w okresie późnej adolescencji. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka (s. 17-36). Lublin: TN KUL. 

 

Talik E., Wiącek G., Talik W., Łaguna M. (2007). Metody pomiaru kompetencji przedsiębiorczych i ich wykorzystanie w doradztwie zawodowym osób niepełnosprawnych. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży., ss. 107 - 117. Warszawa: Kancelaria Senatu RP

 

Weinmüller E.,Szewczyk L. (2005). Style radzenia sobie ze stresem u nastolatków z rodzin z problemem alkoholowym. W: S. Steuden, M. Ledwoch (red). Wybrane zagadnienia z psychologii kliniczneji osobowości. Lublin: TN KUL, 121-141 

 

Szewczyk L. Weinmüller E. (2005). Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem u nastolatków z rodzin z problemem alkoholowym. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red). Studia z psychologii w KUL, t. XII. Lublin: Wyd. KUL, 103-138

 

Szewczyk L., Weinmüller E. (2005). Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem /prace nad polską wersją kwestionariusza RCOPE/. W: M. Oleś (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Tom VI- Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Lublin: TN KUL, 23-40

 

 

 

Inne publikacje

 

Talik, E. (2011). Zdradzona przyjaźń… i co dalej? Biuletyn Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, 26 (76), 14-17.

 

Talik, E. (2009). Jak trwoga, to do Boga! O religijnym radzeniu sobie ze stresem przez młodzież dorastającą. Katecheta, 7-8, 95-99.

 

Talik, E. (2009). Czarno to widzę...Depresja młodzieńcza. Biuletyn Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, 18 (68), 20-21.

 

Talik, E., Łaguna, M., Talik, W., Wiącek, G., Wawrzeńczyk-Kulik, M. (2008). Na właściwym poziomie. Metoda "Astra-Manager" jako narzędzie do mierzenia kompetencji menedżerów małych firm. Personel i Zarządzanie, 4, 52-56.

 

Talik, E. (2008). Psychomanipulacja w sektach. Biuletyn Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, 15 (65), 20.

 

Talik E., Talik W. (2007). Recenzja: John D. Mayer „Personality: A Systems Approach" Boston - Sydney: Pearson and AB 2007. Roczniki Psychologiczne, T. 10, nr 1. ss. 212-213.

 

Weinmüller E., Szewczyk, L. (2005). Recenzja: Philip C. Kendall „Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji”. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004, ss. 248. Przegląd Psychologiczny, 48 (2), 225-228.

 

Hasła encyklopedyczne:

 

Talik, E. (2011). Opracowanie hasła: PSYCHOPATOLOGIA W: Encyklopedia Katolicka, tom XVI (s. 879). Lublin: TN KUL

 

Talik, E. (2011). Opracowanie hasła: PSYCHOPROFILAKTYKA W: Encyklopedia Katolicka, tom XVI (s. 864-865). Lublin: TN KUL

 

Talik, E. (2011). Opracowanie hasła: PSYCHOSOMATYKA W: Encyklopedia Katolicka, tom XVI (s. 880-881). Lublin: TN KUL

 

 

Konferencje:

 

 

 • 24-25. O4. 2012, Gdańsk. Referat: E. Talik – Kwestionariusz do badania religijnych strategii radzenia sobie ze stresem u młodzieży (RCOPE). I Konferencja Psychologiczna „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”.
 • 24-25. O4. 2012, Gdańsk. Referat: E. Talik – Wybrane zasoby osobiste a religijne strategie radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania.  I Konferencja Psychologiczna „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”.
 • 22-23.01.2011, Warszawa. Referat: E. Talik - Nadzieja na sukces i strategie radzenia sobie ze stresem u nastolatek niezadowolonych z własnego ciała. Psychomatic aspects of therapy and recorvery.
 • 20-21.04.2010, Lublin, Ogólnopolska Konferencja Profesjonalna profilaktyka w szkole: teoria i praktyka. Referat: E. Talik - Religijne radzenie sobie ze stresem szkolnym.
 • 20-25. 07. 2008, Berlin, XXIX International Congress of Psychology. Poster: E. Talik - Subjective and situational conditions of choosing coping strategies among adolescents.
 • 24-26.10.2007, Warszawa, Międzynarodowa Konferencja "Osobowośc i Religia", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Referat: E. Talik, L. Szewczyk - Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania wyboru religijnych strategii radzenia sobie ze stresem u młodzieży
 • 27.02.2007, Lublin, Międzynarodowa konferencja "Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu firmą". Fundacja OIC Poland. Referat: E. Talik, W. Talik, K. Tarkowski - Metoda ASTRA-MANAGER jako narzędzie oceny kompetencji managerów małych firm
 • 22-25.09.2005 Kraków, XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele.
 • 13-15.05.2005 Kołobrzeg, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rozwój - Zdrowie - Choroba.
 • 11-13.05.2001 Ustroń, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Radzenie sobie ze stresem w różnych dziedzinach życia. Referat: A. Kulik, E. Weinmuller - Radzenie sobie ze stresem u dzieci współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym

 


 

 

Zainteresowania naukowe:

zagadnienia z pogranicza psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii religii i psychologii osobowości, a w szczególności: specyficzne stresory oraz strategie radzenia sobie w różnych okresach rozwojowych, włączanie religii w proces radzenia sobie ze stresem; konstruktwna i destrukcyjna rola religijności w życiu człowieka; pozytywne aspekty negatywnych wydarzeń życiowych (stres, kryzys, trauma); kształtowanie się tożsamości w okresie dorastania; preorietnacja zawodowa u młodzieży.


 

 


 MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

 

DIAGNOSTYKA INTELIGENCJI

Tezy_do_egzaminu_z_Diagnostyki_inteligencji

 

 

Autor: Elżbieta Talik
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 20:48 - Elżbieta Talik