Prowadzący

mgr Agnieszka Karczewska

 

Liczba godzin: 30

Liczba punktów ECTS: 2

Efekty kształcenia

Celem nauczania przedmiotu jest zaznajomienie teoretyczne i praktyczne z problematyką emisji głosu. Student:

 • posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu głosu;  
 • zna podstawowe zasady prawidłowego posługiwania się głosem, potrafi rozpocząć pracę nad wykształceniem u siebie prawidłowych nawyków emisyjnych.
 • posiada wykształcone nawyki posługiwania się narządem mowy.

Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

 • obecności i aktywności na ćwiczeniach;
 • sprawdzianów praktycznych;
 • kolokwium teoretycznego.

Treści programowe

 1. Wprowadzenie do problematyki prawidłowej emisji głosu: kultura żywego słowa, emisja głosu, fonacja, artykulacja, dykcja.
 2. Budowa i funkcjonowanie aparatu głosotwórczego.
 3. Aparat oddechowy: rodzaje oddychania, tory oddechowe, zasady oddechu całościowego, mechanizm oddechu całościowego, podparcie oddechowe, wydłużenie fazy wydechowej, ćwiczenia prawidłowego oddechu mownego.  
 4. Aparat fonacyjny: budowa i funkcjonowanie krtani, zasady prawidłowej fonacji, rodzaje rezonansu i jego rola w fonacji, ćwiczenia fonacyjne.
 5. Aparat artykulacyjny: budowa i funkcje nasady, ruchome i nieruchome narządy artykulacyjne, zasady prawidłowej artykulacji głosek polskich, sprawność narządów artykulacyjnych, strefy artykulacyjne, zasady poprawnej wymowy, błędy ortofoniczne i ich korekta, rola wyrazistej artykulacji w mówieniu publicznym.
 6. Cechy i zasady prawidłowej emisji głosu, prawidłowa postawa mówcy. Choroby i zaburzenia głosu i ich przyczyny. Profilaktyka i higiena głosu.
 7. Prawidłowa interpretacja i realizacja głosowa tekstu.  
 8. Komunikacja interpersonalna.
 9. Wystąpienia publiczne.

Literatura podstawowa

 1. Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, red. M. Przybysz-Piwko, Warszawa 2006;
 2. B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2006;
 3. B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004;

Literatura uzupełniająca

 1. J.D. Bednarek, Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2005;
 2. G. Billewicz, B. Zioło, Z. Bator, Ćwiczenia dykcyjne, Kraków 1998;
 3. A. Mitrinowicz-Modrzejewska, Fizjologia i patologia głosu, słuchu, mowy, Warszawa 1963;
 4. A. Łastik, Poznaj swój głos, Warszawa 2003;
 5. B. Toczyska, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007;
 6. B. Toczyska, Łamańce z dedykacją, Gdańsk 1998;
 7. M. Walczak-Deleżyńska, Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2004;
 8. H. Zielińska, Kształcenie głosu, Lublin 2002.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2013, godz. 16:14 - Aleksandra Dziak