W programie studiów niderlandystycznch szczególny akcent pada na kształcenie językowe. Pośród bogatej gamy możliwości rozwoju umiejętności językowych studenta znajduje się oferta wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe informacje o programie Erasmus, kryteria naboru oraz wszelkie niezbędne formularze można uzyskać w Biurze Współpracy z Zagranicą KUL (Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych), pok. 202 – 203 GG oraz pod linkiem: llp-erasmus,172.html

 

Uwaga: W związku z dużym zainteresowaniem wyjazdami stypendialnymi w ramach programu Erasmus+ i koniecznością utrzymania wysokiej jakości kształcenia Kierownik Katedry Literatury i Języka Niderlandzkiego w porozumieniu z Biurem Współpracy z Zagranicą zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowo wewnętrznych kryteriów dla osób ubiegających się o stypendium w ramach programu Erasmus.

 

Aktualnie studentom niderlandystyki oferowane są wyjazdy do:

Universiteit Utrecht, Holandia www.uu.nl

Katholieke Universiteit Leuven, Belgia www.kuleuven.be

Univerzita Palackeho v Olomouci, Czechy http://www.upol.cz/

 

Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus jest dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL. Funkcję Koordynatora Instytutowego pełni mgr Kamila Tomaka.

 

W załączniku przedstawiamy zestawienie obrazujące wykaz przedmiotów i liczbę punktów ECTS, którą student powinien uzyskać na zajęciach obowiązkowych lub podstawowych w uczelni macierzystej lub uczelni zagranicznej (podstawa prawna: uchwała Senatu KUL z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie wytycznych programowych § 17 ust. 1 pkt 7). Zajęcia, o których mowa, to zajęcia zapisane w planie studiów, których realizacja zmierza do osiągnięcia efektów kształcenia niezbędnych do uzyskania dyplomu. Zajęcia te nie mogą być pominięte przez studenta zaliczającego część studiów poza KUL w ramach stypendium Erasmus.

Uwaga: Najkorzystniej dla studenta jest uwzględnić w Learning Agreement jak najwięcej przedmiotów z listy zajęć obowiązkowych/podstawowych, dla których student znalazł równoważne bądź tematycznie zbliżone odpowiedniki w uczelni zagranicznej (wtedy student nie musi zaliczać tych zajęć po powrocie z wymiany).

Wszystkie inne przedmioty niewymienione w zestawieniu a ujęte w programie studiów są przedmiotami nieobowiązkowymi. Zgodnie z zasadami wyjazdów na część studiów w ramach programu Erasmus, podpisanymi przez Prorektora ds. Studenckich, student nie musi zaliczać po powrocie z uczelni zagranicznej przedmiotów, które nie są z listy zajęć obowiązkowych/podstawowych. Przedmioty, które są na liście zajęć obowiązkowych/podstawowych, a dla których student nie znalazł odpowiedników w uczelni zagranicznej należy wpisać do Karty Zaliczeń z zastrzeżeniem, że wybrany przez studenta program musi zostać najpierw zatwierdzony przez Koordynatora Instytutowego i Kierownika Katedry Literatury i Języka Niderlandzkiego: dutch_ects_erazmus.pdf

 

Poniżej zamieszczamy program studiów filologii niderlandzkiej w języku angielskim:

dutch_ba_program_2016_2017_eng

dutch_ma_program_2016_2017_eng

Autor: Kamila Tomaka
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016, godz. 11:05 - Kamila Tomaka