Formy ewaluacji

 

W trakcie kursu uczestnicy pracują w grupach nad tzw. case study, stosując w praktyce nabyte podczas zajęć warsztatowych i konwersatoryjnych wiedzę i umiejętności. Na zakonćzenie kursu poszczególne zespoły zaprezentują efekty swojej pracy oraz przedstawią komentarz na temat ewentualnych problemów, na które natrafili podczas pracy, i sposoby ich rozwiązywania.

 

Uczestnicy zespołów mają możliwość oceny projektów przedstawionych przez pozostałych uczestników i przedyskutowania efektów swojej pracy. Ponadto wykorzystywana będzie metoda bieżącego oceniania wykonywanych zadań , której dokonywać będą wykładowcy prowadzący warsztaty. Czworo wykładowców obecnych przez cały okres trwania kursu będzie monitorować przebieg prac w zespołach, udzielać wskazówek i niezbędnej informacji zwrotnej. Po zakończeniu prac wykładowcy przedyskutują także z poszczególnymi zespołami kwestie związane ze współdziałaniem w danym zespole.

 

Monitorowanie przebiegu kursu oraz realizacji założeń programowych odbywa się na bieżąco. Koordynator oraz przedstawiciele uczelni partnerskich, pozostają przez cały okres kursu. W razie ewentualnych trudności koordynator przedstawia rozwiązania i konsultuje z przedstawicielami partnerów.

 

Poza tym przewiduje się następujące formy ewaluacji ogólnej kursu:

a) Ankieta oceniająca:

  • ocena zagadnień dotyczących doboru tematów, wykorzystanych metod dydaktycznych, organizacji kursu itp.
  • przeprowadzenie ankiety wśród uczestników w ostatnim dniu kursu
  • zbieranie opinii i sugestii wykładowców oraz zaangażowanych ekspertów na temat treści i organizacji kursu

b) Spotkanie przedstawicieli partnerów w celu ewaluacji (merytorycznej i organizacyjnej) kursu i omówienia ankiet uczestników

  • ocena i wnioski wykładowców; sugestie na przyszłość w formie pisemnego sprawozdania;
  • analiza i omówienie wyników ankiet uczestników (mocnych i słabych stron kursu),
  • sformułowanie sugestii zmian, wdrożenie ich w następnych edycjach.

 

 

 

Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2014, godz. 13:45 - Stefanie Bogaerts