Filologia Polska i Edytorstwo


     Studia polonistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim poszczycić się mogą bardzo długą i bogatą tradycją. Zostały zorganizowane już w końcu 1918 r. i od początku skupiały wybitne indywidualności naukowe, zarówno w nurcie badań językoznawczych, jak też literackich. Kształciło się tu kilka tysięcy osób, z których większość uczestniczyła lub uczestniczy w polskim życiu literackim i naukowym, pracuje w szkolnictwie wszystkich szczebli w kraju i za granicą. Z inicjatywy polonistyki KUL doktoratem honorowym obdarzono m. in. Czesława Miłosza, Karla Dedeciusa, ks. Jana Twardowskiego, Janusza Sławińskiego, Mariana Kucałę.
 
  W jednostce pracuje 43 pracowników naukowo-dydaktycznych (mianowanych i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełnym etacie), w tym 6 profesorów tytularnych, 21 doktorów habilitowanych, 19 doktorów. Nasza jednostka zajmuje pierwsze miejsce na Wydziale w zakresie aktywności naukowej i osiągnięć pracowników. Organizujemy liczne konferencje, w tym – wspólnie z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi - aż sześć cykli konferencyjnych: Która lektura?, Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie, Kolokwia Staropolskie, Warsztaty Edytorskie, Poeci Młodej Polski, Spotkania Lubelskich Językoznawców.

   W ramach programu SOCRATES-ERASMUS współpracujemy z Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie i Katolickim Uniwersytetem w Leuven. Regularne studia magisterskie lub staże naukowe i językowe odbywają tu również studenci m. in. Pázmány Péter Catholic University w Piliscsabie, Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie. W kontaktach międzynarodowych od kilku lat ważne miejsce zajmuje Uniwersytet Wileński, którego katedra polonistyczna kieruje studentów na półroczne studia w KUL. W zakresie wspólnych przedsięwzięć naukowych oraz wymiany kadry współpracujemy z Katolickim Uniwersytetem w Eichstätt, University of Ottava oraz University of Toronto, Uniwersytetem w Tokyo.

   Od 2000 r. nasza jednostka należy do grona najlepszych polonistyk w Polsce, o czym świadczy certyfikat jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  Instytut kształci obecnie studentów na stacjonarnych studiach licencjackich i uzupełniających magisterskich, stacjonarnych i zaocznych studiach doktoranckich. Naszym studentom oferujemy pięć  specjalizacji zawodowych: nauczycielską I stopnia, nauczycielską II stopnia, krytyka literacka i artystyczna, glottodydaktyczną i antropologiczno-kulturową. Są one przeznaczone, z wyłączeniem specjalizacji nauczycielskiej, dla wszystkich studentów Wydziału Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Polskiej sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną nad Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL. Ponadto uczestniczymy w programie kształcenia prowadzonym przez Kolegium Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych KUL, którego studenci realizują minimum programowe filologii polskiej.

  Od 2001 r. jesteśmy współorganizatorem ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego – inicjatywy polonistyk uniwersyteckich. Jego celem jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych prac naukowo-badawczych. Dotąd odbyło się szesnaście edycji Konkursu. Centrum organizacyjne Konkursu mieści się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tu również odbywa się ceremonia wręczenia nagród.

  Cieszymy się, że wybrali Państwo studia w naszym Instytucie. Oby czas tu spędzony był wypełniony w sposób interesujący i inspirował do dalszej pracy.
 
 
 
 
 
 

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 11:57 - Magdalena Żmudziak