Filologia romańska Zasady dyplomowania Licencjat 2020-21

 

Zasady dyplomowania_KUL Zarządzenie_10.01.2020.pdf

 

Monitor_KUL_3_10.01.2020_załączniki_zip

 

 

Tezy do egzaminu licencjackiego:

 

Filologia romańska_licencjat_tezy_Językoznawstwo 2020/21

 

Filologia romańska_licencjat_tezy

Kultura_i_cywilizacja_krajów_romańskich 2020/21

 

Filologia romańska_licencjat_tezy Literaturoznawstwo 2020/21

 

 

Sesja letnia 2020/21

 

I. FORMA egzaminów:
1) egzaminy w sesji letniej mogą odbywać się w formie zdalnej lub stacjonarnej z poszanowaniem aktualnych obostrzeń sanitarnych, a także z uwzględnieniem możliwości logistyczno-zdrowotnych Studentów; "w przypadku zajęć prowadzonych stacjonarnie lub hybrydowo zaliczenia i egzaminy będą przeprowadzane stacjonarnie" - z zarządzenia P.T. Prorektorów;
2) co do zasady egzaminy dyplomowe odbywają się stacjonarnie; w uzasadnionych sytuacjach Studenci mogą wnioskować do Dziekana o tryb zdalny egzaminu dyplomowego.


II. ZASADY organizacji egzaminów dyplomowych:
1) po nadaniu pracy dyplomowej kształtu zgodnego z zasadami edytorskimi Student przesyła do właściwego dla kierunku Sekretarza ds. obsługi studenta pierwszą stronę pracy w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami i danymi z bazy S4A;
2) po uzyskaniu akceptacji od Sekretarza Student wypełnia wniosek o dopuszczenie do egzaminu (formularz na stronie sekretariatu WNH: https://www.kul.pl/sekretariat-wydzialu,11244.html), podpisuje go odręcznie i drogą elektroniczną (w formie czytelnego i wyraźnego skanu) przesyła do Promotora;
3) Promotor podaje na wniosku propozycję Recenzenta oraz proponowany termin egzaminu dyplomowego, podpisuje wniosek odręcznie, a następnie przesyła go drogą elektroniczną (w formie czytelnego i wyraźnego skanu lub zdjęcia) na adres sekretariatu WNH (odpowiednio do właściwego dla kierunku sekretarza ds. obsługi studenta; adresy internetowe dostępne są na stronie WNH) lub składa jego wydruk przez skrzynkę podawczą umieszczoną przy GG-147;
4) przesłanie/złożenie wniosku przez Promotora jest równoznaczne z przyjęciem pracy - w tym momencie należy wpisać zaliczenia w protokole;
5) Student  zobowiązany jest do umieszczenia wersji elektronicznej pracy dyplomowej na swoim koncie na platformie e-KUL (vide III. 1) oraz do przesłania drogą elektroniczną do sekretariatu WNH co najmniej 4 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego: a) oświadczenia potwierdzającego samodzielność wykonania pracy (obligatoryjnie), b) oświadczeń dotyczących monitorowania kariery zawodowej absolwenta, przesyłania informacji promocyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, udzielenia bezterminowej licencji o charakterze nieodpłatnym na udostępnienie pracy dyplomowej w Archiwum Uniwersyteckim (fakultatywnie). Oświadczenia te są generowane automatycznie po potwierdzeniu oryginalności pracy przez Promotora na platformie e-KUL; wersję papierową pracy należy złożyć w sekretariacie WNH przed odebraniem dyplomu - WAŻNE! dopełnienie tego obowiązku jest warunkiem otrzymania dyplomu;
6) Promotor dokonuje oceny pracy wraz z oceną jej oryginalności za pośrednictwem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), a raport z badania dołącza do recenzji pracy;
7) Promotor i Recenzent co najmniej 2 dni robocze przed proponowaną datą egzaminu dyplomowego powiadamiają sekretariat WNH i P.T. Przewodniczącego komisji o wystawionej ocenie, a oryginał opinii (recenzji) pracy przekazują Przewodniczącemu komisji w dniu egzaminu dyplomowego;
8) w dniu egzaminu Przewodniczący komisji odbiera z sekretariatu WNH dokumentację, w tym protokół egzaminu.

UWAGA! Wnioski nieczytelne nie będą rozpatrywane.


III. TERMINY związane z egzaminami dyplomowymi:
1) regulaminowy termin złożenia prac dyplomowych w wersji elektronicznej upływa 16 czerwca 2021 r. (ostatni dzień zajęć dydaktycznych) - egzaminy dyplomowe odbywają się do 14 lipca 2021 r.;
2) wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego należy złożyć do Dziekana WNH nie później niż 7 dni przed proponowanym terminem egzaminu, lecz nie później niż 30 czerwca 2021 r.;
3) w uzasadnionym wypadku Student ma prawo wnioskować do Dziekana WNH o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej nie później niż do 16 sierpnia 2021 r. - egzaminy dyplomowe odbywać się będą we wrześniu. Pozytywnie zaopiniowany przez Promotora wniosek Student przesyła drogą elektroniczną na adres sekretariatu WNH nie później niż 16 czerwca 2021 r.

UWAGA! Niedotrzymanie któregokolwiek ze wskazanych terminów skutkować będzie odmową dopuszczenia do egzaminu dyplomowego lub brakiem zgody na późniejsze złożenie pracy i przesunięcie obrony na wrzesień.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2021, godz. 13:08 - Edyta Kociubińska