Projekt grantu został przygotowany przez dr. Andrzeja Stefańczyka i prof. Agnieszkę Kijewską z Katedry Historii Filozofii Wydziału Filozofii KUL. Do udziału w grancie zamierzamy zaprosić kolegów z innych katedr naszego Wydziału oraz profesorów.

 

Problem predestynacji ujęty od strony filozoficznej należy potraktować jako głos w dyskusji nad zagadnieniem determinizmu - indeterminizmu czy libertarianizmu, czyli jako pochodną szeroko dyskutowanego we współczesnej filozofii problemu Bożej przedwiedzy w relacji do wolnej woli człowieka. Jednym z fundamentalnych zagadnień będzie omówienie możliwych sensów ludzkiej wolności, tj.

  1. wolność jako indyferencja albo możliwość  alternatywnych kierunków działania;
  2. wolność jako spontaniczność, zgodność z pragnieniami podmiotu działania;
  3. wolność jako zachowanie kontroli zarówno nad możliwością dokonania aktu, jak i nad powstrzymaniem się przed jego dokonaniem;
  4. wolność jako autodeterminacja, czyli dokonana przez działający podmiot selekcja kierunków działania. Ta problematyka zostanie odniesiona do hipotezy teistycznej, aby w ten sposób wyraźniej ująć relację wolnej woli do Bożej (przed-) wiedzy. 

W trakcie badań zostaną podjęte m. in. takie zagadnienia jak:

  • filozoficzne zagadnienie przyczynowania, wyjaśnianie natury stanów intencjonalnych (przekonania, pragnienia i cele);
  • kwestia przewidywalności ludzkich działań i ich społecznych uwarunkowań;
  • filozoficzny aspekt zagadnienia zasługi i kary, winy i odpowiedzialności;
  • a także warunkujące ten problem zagadnienie relacji umysłu do ciała, konieczności i możliwości, wieczności i czasu, przypadku, dobra i zła.

Tego typu problematyka nie sprowadza się wyłącznie do jednej, określonej dziedziny filozofii, ale staje się przedmiotem dociekań etyki, epistemologii, filozofii społecznej i politycznej, metafizyki, filozofii umysłu, filozofii prawa i nauki czy wreszcie filozofii religii.

Specyfiką tego projektu jest to, że w analizie powyższej problematyki eksponowany jest również aspekt historyczny.

 

Autorom projektu serdecznie gratulujemy sukcesu!

 

Opis grantu w języku angielskim

 

Autor: Agnieszka Kijewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 14:07 - Andrzej Zykubek