Zmodyfikowany plan zajęć dla studiów I, II i III stopnia na kierunku
Muzykologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
z uwzględnieniem podziału na zajęcia prowadzone „stacjonarnie” lub „zdalnie” ze względu na obowiązujący reżim sanitarny (COVID-19)

 

Czas obowiązywania powyższego planu:
od 24 października 2020 r. do odwołania.


 

Informacje dotyczące procesu dydaktycznego w I semestrze 2020/2021
w kontekście aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego:

 

1. We wszystkich przestrzeniach ogólnodostępnych na KULu obligatoryjne jest noszenie maseczek zasłaniających usta i nos. W czasie poruszania się po trasach ciągów komunikacyjnych i korzystania z pomieszczeń sanitarnych wszyscy użytkownicy obiektów mają obowiązek zachowania wszystkich warunków reżimu sanitarnego.

 

2. W celu zminimalizowania zagrożenia epidemicznego dla uczestników zajęć dydaktycznych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwego do uzyskania komfortu pracy oraz uwzględnieniu możliwości lokalowych Uniwersytetu, przyjęto zasadę, że jeżeli dystans między osobami w czasie zajęć jest mniejszy lub równy 1,5 m noszenie maseczek jest obligatoryjne. Jeżeli jednak istnieje możliwość zachowania dystansu między osobami większego niż 1,5 m wtedy dopuszcza się, aby uczestnicy zajęć przebywali w sali bez maseczek. 

 

3. Wg zapewnienia BHP sale zostały przygotowane do organizacji zajęć dydaktycznych w zakresie maksymalnie dopuszczalnej liczby osób mogących znajdować się w sali. Aktualny plan zajęć dla studiów I, II i III stopnia (z podziałem zajęć na prowadzone "zdalnie" lub "stacjonarnie") można znaleźć pod tym linkiem. (dostęp po zalogowaniu się na platformę e-kul).

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych nr 5/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauczania w trybie zdalnym na Wydziale Nauk Humanistycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Zarządzenie Rektora KUL (ROP-0101-281/2020) z dnia 25 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


 

Instrukcja dotycząca zakładania konta w platformie e-kul i MS Teams

 

Instrukcja w sprawie przydziału do grup lektoratowych (dla I roku studiów licencjackich)

 


INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW:

 

Wzór podania o przeniesienie i odpracowywanie zajęć dydaktycznych (WT)

Wzór podania o przeniesienie i odpracowywanie zajęć dydaktycznych (WNH)

Wzór recenzji pracy dyplomowej

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

 

Regulamin studiów

 

Informacje o egzaminach dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

 

1. Zasady ogólne

Zasady dyplomowania: Zarządzenie Rektora KUL z 10 stycznia 2020 r.

 

2. Praca dyplomowa:

Ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych

Wzór strony tytułowej

Wzór strony tytułowej opiekun pomocniczy

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Składanie pracy dyplomowej w wersji elektronicznej przez e-KUL

Informacje dla studentów składających prace dyplomowe w 2020 r.

 

3. Wzory wniosków:

Zatwierdzenie tytułu pracy dyplomowej i powołanie kierującego pracą

Zatwierdzenie zmiany tytułu pracy dyplomowej

Zatwierdzenie zmiany tytułu pracy dyplomowej oraz zmiany kierującego pracą

Zatwierdzenie zmiany kierującego pracą

Oświadczenie do składanej pracy dyplomowej

Dopuszczenie do egzaminu i wyznaczenie terminu obrony

Wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim

Wydanie dyplomu w języku angielskim

 

4. Tezy egzaminacyjne (Muzykologia, 2019/2020)

Studia licencjackie

Studia magisterskie

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020, godz. 12:33 - Miłosz Aleksandrowicz