Drodzy Przyjaciele naszej Fundacji i Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest organizacją pożytku publicznego, której głównymi zadaniami są:

  • materialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży,
  • upowszechnianie wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie,
  • wspieranie wszelkich inicjatyw uznanych przez środowisko naukowe i zespoły badawcze KUL za znaczące dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego kraju.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, promuje dokonania twórcze i naukowe oraz inspiruje prace naukowo-badawcze we współpracy z wieloma podmiotami.

 

Formy naszej działalności to przede wszystkim:

  • Akademickie Centrum Językowe,
  • księgarnie Fundacji Rozwoju KUL,
  • Lubelska Szkoła Biznesu,
  • Poradnia Zdrowia KUL,
  • projekty społeczne i badawcze finansowane ze środków krajowych i europejskich,
  • szkolenia, sympozja, konferencje.

 

Od 20 lat współpracujemy z Fundacją Konrada Adenauera, tworząc we wspólnych działaniach forum dla dialogu politycznego i merytorycznej współpracy między różnymi grupami społecznymi. W tego typu aktywność angażujemy osobistości ze świata biznesu, polityki, nauki i Kościoła.

W latach 2007-2011 fundacja realizowała, w ramach środków krajowych i strukturalnych Unii Europejskiej wiele projektów w zakresie: HIV/AIDS, przeciwdziałania uzależnieniom, zjawiska euro sieroctwa i wykluczenia społecznego z powodu konfliktów z prawem.

Od 2012 roku realizowane są dwa projekty innowacyjne, dające możliwości wypracowania nowych rozwiązań o charakterze społecznym w zakresie wspierania szans osób doświadczających konfliktu z prawem.

 

 

Fundacja Rozwoju KUL podjęła również inicjatywę akademickiego wolontariatu międzypokoleniowego w ramach projektu „Jesteś między nami – Razem bez barier”, który z powodzeniem rozwija się w sferze promowania aktywności społecznej oraz kreowania rzeczywistości i wymiany międzypokoleniowej w środowisku akademickim.


Fundacja Rozwoju KUL jest nowoczesną instytucją, która łączy w sobie cechy organizacji pozarządowej – skutecznie pozyskującej środki na własną działalność statutową – z cechami sprawnego przedsiębiorstwa typu non profit, które generuje środki na wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przychody z działalności gospodarczej pozwalają na prowadzenie inwestycji i ciągły rozwój Fundacji, z drugiej zaś strony dają możliwość finansowania projektów w obszarach niekomercyjnych, co jest realizacją jednego z najważniejszych celów, dla których utworzono tę instytucję.


Jesteśmy wdzięczni za wszelką okazaną pomoc, pozwalającą na organizacyjne i materialne wspieranie naszych inicjatyw. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i zapraszamy do współpracy osoby indywidualne, organizacje, podmioty gospodarcze do podejmowania wspólnych inicjatyw. Jedną z możliwych form wspierania statutowej działalności Fundacji Rozwoju KUL jest przekazanie 1 % podatku na działalność Fundacji. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.

 

ks. dr Wojciech Pęcherzewski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL

 

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem rozliczenia podatkowego za rok 2013 w zamian za przekazanie 1% na rzecz Fundacji mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dyżuru pracowników księgowości, który będzie odbywał się od 1 marca 2014 roku do końca kwietnia, w poniedziałki i środy w godzinach 13.00-17.00, w siedzibie Fundacji C-231.

 

 

 

 

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
pokój C-234, II piętro
tel. 81 445 32 34
tel./fax 81 533 22 65
www.fundacjarozwoju.kul.pl
e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl
nr konta bankowego: 86 1540 1144 2001 6402 7007 0002
KRS: 0000085223

Autor: Agata Węglińska
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2014, godz. 21:51 - Agata Węglińska