NARODOWE CENTRUM NAUKI

Narodowe Centrum Nauki dnia 17 marca 2014 roku ogłosiło nowe konkursy:
• OPUS 7 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
• PRELUDIUM 7 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
• SONATA 7 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Nabór wniosków trwa do 17 czerwca 2014 r.

Elektroniczne formularze wniosków dla konkursu: OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7. zostały udostępnione w systemie OSF .


Szczegółowe zestawienia rankingowe beneficjentów NCN

W dziale Statystyki na stronie internetowej NCN opublikowano kolejną część rankingów podmiotów , którym Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 r. finansowanie na realizację projektów badawczych, staży podoktorskich oraz stypendiów doktorskich.


MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
IUVENTUS PLUS

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu IUVENTUS PLUS.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty planowane do realizacji przez młodych 
naukowców, tj. osoby prowadzące działalność naukową, które do dnia złożenia wniosku nie ukończyły 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego w 2013 r.
 w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista czasopism naukowych część A 
Lista czasopism naukowych część C

W konkursie mogą brać udział jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm) tj.:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
• instytuty badawcze,
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terenie RP,
• Polska Akademia Umiejętności.


POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA

FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD

Stypendia są przeznaczone dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy (ukończony co najmniej jeden rozdział).

Stypendia przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej.


Czas trwania:
Od 6 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 r.

Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin naukowych.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta), nie przebywały w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach oraz nie studiują obecnie i nie studiowały wcześniej w USA. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 13 kwietnia 2014 r.


FULBRIGHT SENIOR AWARD

Stypendia przeznaczone dla pracowników naukowych pracujących w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej w Polsce na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Czas trwania:
Od 4 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 r.

Wymagania:
• Polskie obywatelstwo. Osoby z podwójnym, polsko-amerykańskim obywatelstwem oraz starające się o kartę stałego pobytu w USA nie mogą aplikować.
• Stopień naukowy doktora uzyskany po 2003 r., ale przed obroną pracy habilitacyjnej.
• Naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego oraz profesurą mogą zgłaszać się do konkursu tylko, jeśli poza badaniami będą prowadzić zajęcia z amerykańskimi studentami (wymagana wstępna akceptacja sylabusa przez uczelnię goszczącą lub list od współprowadzącego kurs).

Konkurs otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 kwietnia 2014 r.


LABORATORIUM BADAWCZE EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU UNIWERSYTECKIEGO WE FLORENCJI

CENTRUM EUROPEJSKIE NATOLIN w ramach projektu: 'Laboratorium Badawcze Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji' ogłasza konkurs dla przedstawicieli polskich instytucji akademickich i naukowych na granty w celu wsparcia badań letnich w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji w zakresie problematyki integracji europejskiej w dziedzinach: prawo, ekonomia, nauki polityczne i społeczne.

Badania można prowadzić w Bibliotece Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego dowolnym okresie od 15 czerwca do 6 sierpnia 2014 r.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych mający stopień doktora, znający język angielski i (lub) francuski na poziomie umożliwiającym prowadzenie badań w oparciu o teksty i materiały źródłowe w tych językach.

Preferowana tematyka badań w 2014 r.:
• Unia bankowa, ocena obecnych rozwiązań oraz wpływ na dalszy kierunek integracji europejskiej.
• Dalszy rozwój instytucjonalny i prawny strefy euro oraz jego wpływ na integralność całej Unii Europejskiej.
• Perspektywy zacieśnienia współpracy w regionie Europy Środkowej.
• Przyszłość wschodniego wymiaru ENP w obliczu kryzysu Ukraińskiego.
• Polityka klimatyczno-energetyczna UE w perspektywie 2030 a jej wpływ na warunki dalszego rozwoju ekonomicznego państw członkowskich.


CEN pokrywa koszty podróży i pobytu w Instytucie. Grant na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia wynosi 2000 euro miesięcznie w przeliczeniu na czas pobytu we Florencji oraz ryczałt w wys. 500 euro na pokrycie kosztów podróży. Komisja powołana przez organizatorów przyzna w trybie konkursowym pięć grantów. Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konkursie.


'Ster dla B+R' - Szkolenia w zakresie zarządzania projektami badawczymi

Akademia Morska w Gdyni wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa  i Treningu Kierowniczego prowadzą projekt „Ster dla B+R" skierowany do pracowników naukowych szkół wyższych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników B+R w obszarze skutecznego aplikowania o projekty badawcze finansowane z różnych źródeł oraz w obszarze profesjonalnego zarządzania projektami badawczymi.
 

Aktualne szkolenia:
Komercjalizacja wyników badań - Lublin, 24-25.04.2014 
Finanse i ryzyko w projektach badawczych - Katowice, 22-23.05.2014 
Komunikacja i praca zespołowa - Sopot, 16-17.06.2014

Więcej informacji na stronie projektu: www.ster.am.gdynia.pl

 

Autor: Marcin Kasprzyk
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2014, godz. 18:21 - Marcin Kasprzyk