Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

grudzień 2009

 

2 grudnia 2009 r. – w Warszawie odbyła się konferencja pt. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Radę Duszpasterstwa Środowisk Budowlanych. Moderatorem Panelu 1. pt. Przestrzeganie zasad etyki w biznesie był ks. dr hab. Mirosław Sitarz.  

 

8 grudnia 2009 r. – dr Leszek Ćwikła wygłosił referat pt. Status prawny Autonomicznej Republiki Krymu, podczas trwającej w Lublinie konferencji naukowej pt. Federalizm czy jednolitość? Determinanty, skutki, wpływ na regulacje prawne państwa.

 

8-9 grudnia 2009 r. – odbyły się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim XXVII Dni Praw Człowieka pt. Godność człowieka – Prawa człowieka – Krzyż. W kręgu koncepcji Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka (1933-2009), zorganizowane przez Katedrę Socjologii Prawa i Praw Człowieka Instytutu Socjologii KUL. Referaty wygłosili: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt. Symbole religijne w przestrzeni publicznej w państwie świeckim oraz ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, pt. Godność człowieka podstawą jego praw i wolności.

 

9 grudnia 2009 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

mgr. Miłosza Andruszkiewicza, pt. Publicznoprawne przesłanki derogacyjne w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej. Promotor: dr hab. Artur  Kuś, prof. KUL. Recenzenci: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL; dr hab. Jan Olszewski, prof. URz.

mgr. Kryspina Maciaszka, pt. Pojęcie wzoru przemysłowego w ustawie Prawo własności przemysłowej. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL. Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski; prof. dr hab. Andrzej Wróbel (PAN).


10 grudnia 2009 r. – dr Jadwiga Potrzeszcz wygłosiła referat pt. Czesław Martyniak w kontekście współczesnej dyskusji wokół paradygmatu niepozytywistycznej koncepcji prawa, na konferencji naukowej pt. Czesław Martyniak – życie i dzieło. W hołdzie w 70-tą rocznicę śmierci Profesora, zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Prawa na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

 

11 grudnia 2009 r. – dr Marcin Szewczak wygłosił referat pt. Prawne aspekty wspierania rozwoju obszarów wiejskich jako element polityki regionalnej UE, podczas III Forum Regionalistycznego pt. Spójność społeczno-gospodarcza regionów UE.

 

14 grudnia 2009 r. – odbyła się w Warszawie konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Współpraca organów kontrolnych i inspekcyjnych, zorganizowana przez Urząd Dozoru Technicznego. Podczas konferencji referat pt. Prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy wygłosił dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL.    

 

20-22 grudnia 2009 r. – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz dr Leszek Ćwikła, dyrektor Szkoły Prawa Ukraińskiego przebywali w Kijowie celem nawiązania współpracy z Kijowskim Uniwersytetem Prawa. Podczas wizyty miało miejsce spotkanie z prodziekanem ds. nauki Wydziału Prawa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki oraz zastępcą dyrektora Naukowo-Doświadczalnego Instytutu Własności Intelektualnej.

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2011, godz. 18:52 - Monika Wójcik