Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

  grudzień 2011

 

 

8 grudnia 2011 r. - na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, odbyło się spotkanie naukowe pt. Reforma sądownictwa w Polsce. Doświadczenia i prognoza, zorganizowane przez Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

 

9-10 grudnia 2011 r. - w Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), zorganizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL oraz Departament Wyznań Religijnych, Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Otwarcia obrad konferencji dokonali kolejno: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL), Włodzimierz Karpiński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji) oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL). Konferencja obejmowała sześć sesji tematycznych, poświęconych kolejno: genezie obowiązujących unormowań konstytucyjnych (sesja I), zagadnieniom prawno - porównawczym (sesja II), pracom nad realizacją art. 25 ust. 5 Konstytucji RP (sesja III), umowie z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP (sesja IV), ustawie z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP (sesja V), oraz układowej formie regulacji stosunków między Rzeczypospolitą Polską a Kościołem Katolickim (sesja VI). Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi we Włoszech; ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski, pt. Status prawny nauczycieli religii jako zagadnienie z zakresu stosunków państwowo-kościelnych objętych art. 25 ust. 5 Konstytucji RP; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Konkordat jako metoda regulacji stosunków Państwo - Kościół. Forma i przedmiot, oraz dr Michał Zawiślak, pt. Zmiana systemu finansowania Kościoła Katolickiego w świetle Konstytucji RP i Konkordatu. Poszczególnym sesjom tematycznym konferencji przewodniczyli kolejno: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, dr hab. Tadeusz  Zieliński, prof. ChAT, Józef Różański (Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW, dr Zdzisław Zarzycki (UJ) oraz ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2012, godz. 19:53 - Marta Ordon