1-2 grudnia
Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji z Katedrą Filozofii Społecznej oraz Katedrą Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL zorganizowali IV Konferencję Naukową z cyklu „Studia nad wiedzą” pt. „Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej”.

   
 
2 grudnia
Instytut Historii KUL, Dom Dziecka im. J. Korczaka w Lublinie oraz Wydawnictwo „Werset” zorganizowali promocję książki pt. „Dom Dziecka imienia Janusza Korczaka w Lublinie w latach 1855-2010”.
   
 
2-3 grudnia
Akademicki Klub Myśli Społeczno Politycznej „Vade Mecum” obchodził 25-lecie działalności.


    
 
2 grudnia
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych była gospodarzem IV Forum Regionalistycznego pt. „Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020”. Tematem rozważań była m.in. polityka spójności w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, konkurencyjność gospodarek państw Grupy Wyszehradzkiej, wspieranie inwestycji w kapitał ludzki i determinanty rozwoju województwa lubelskiego.
 
2 grudnia
odbyła się konferencja „Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego” współorganizowana przez Katedry Rachunkowości i Bankowości w Instytucie Ekonomii i Zarządzania.
   
 
3 grudnia
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu KUL zorganizowało VII Spartakiadę studentów I-szych lat.
 
 5 grudnia
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zorganizowało Dzień Kultury Chińskiej promujący lektorat jęz. chińskiego.

   
 
5 grudnia
Uczelniany Samorząd Studentów KUL zorganizował Mikołajkowy Kabareton z udziałem: Formacji Chatelet, Kabaretu Skeczów Męczących, Kabaretu Mimika i Kabaretu Świerszczychrząszcz.
 
5 grudnia
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował stoisko promocyjne na KUL.
 
5 grudnia
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zorganizował otwartą debatę z Prezydentem Krzysztofem Żukiem podsumowującą pierwszy rok jego urzędowania.
 
5-8 grudnia
w Kościele Akademickim KUL odbyły się rekolekcje adwentowe, pt. „Życie duchowe w praktyce”. Nauki głosił o. Robert Wawer – jezuita z Warszawy.
 
 7 grudnia
Instytut Teologii Moralnej KUL zorganizował sympozjum pt. „Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne kościoła”.

   
 
7 grudnia
na KUL odbyło się spotkanie Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk nt. „Wychowanie do świętości”.
 
8 grudnia
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji KUL świętowała 20-lecie powstania. Obecnie katedrę tworzą: dr Agata Błachnio, dr Michał Janson i dr Aneta Przepiórka. Kierownikiem jest prof. Zbigniew Zaleski. W kręgu zainteresowań pracowników katedry są: emocje (zemsta, zazdrość, nielojalność, gniew i agresja kierowców), zachowania celowe w przedsiębiorczości, perspektywa czasowa, psychologia Internetu, jąkanie oraz psychologia własności i prywatności.

    
 
8 grudnia
Gmach naukowo-dydaktyczny Biotechnologii KUL zdobył pierwsze miejsce w XI edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, w kategorii: budynki oświatowe.
 
8-10 grudnia
odbył się Kiermasz Książki zorganizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL.
 
8-10 grudnia
Koło Naukowe Historyków Wojskowości oraz pracownicy i studenci specjalizacji wojskowo-historycznej Instytutu Historii KUL zorganizowali IX Ogólnopolską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości.
    
 
9 grudnia
na zaproszenie Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL wykład pt. „Colloquia akademickie. Dydaktyka uniwersytecka a metodyka osobista” wygłosiła prof. Maria Kwiatkowska-Ratajczak (UAM).
  
 
9-10 grudnia
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedra Prawa Wyznaniowego oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową pt. „Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)”.
   
 
12 grudnia
odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Polonistycznego Repetytorium Przedmaturalnego 2011/2012, zorganizowanego przez Instytut Filologii Polskiej KUL, Lubelskie Kuratorium Oświaty oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Wykład „Trzy bajki Ignacego Krasickiego czytane inaczej” wygłosił prof. Roman Doktór, następnie pracownicy Instytutu udzielali indywidualnych konsultacji na temat prezentacji maturalnych. Repetytorium było transmitowane online.
 
12 grudnia
Instytut Teologii Dogmatycznej zaprosił do wspólnej modlitwy podczas mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego, dogmatyka, rektora KUL w latach 1965-70 – ks. Wincentego Granata, w 32. rocznicę jego śmierci.
 
12 grudnia
w ramach cyklu „Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji” wykład pt. „Pułapki fantazji – obraz Angolo Bronzino Zwycięstwo czasu nad miłością” wygłosiła dr Ewa Letkiewicz.
 
13 grudnia
odbyło się kolejne Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Gościem był bp prof. Marek Jędraszewski z Poznania (UAM), który wygłosił referat nt. „Filozofia dialogu a personalizm chrześcijański”.
 
 
14 grudnia
odbyła się konferencja z cyklu „Sztuka w kulturze współczesnej”, pt. „Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej” zorganizowana przez Katedry Teorii Kultury i Sztuki oraz Literatury Modernizmu.

   
 
14-15 grudnia
pracownicy i studenci Instytutu Filologii Germańskiej zorganizowali „Jarmark świąteczny – Weihnachtsmarkt”, z którego dochód został przeznaczony na potrzeby chorej studentki germanistyki.
 
15 grudnia
Miejski Teatr Źródło z Radomska przedstawił spektakl „Przed sklepem jubilera”, według dramatu Karola Wojtyły. Organizatorem było Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej KUL.
 
 15 grudnia
Katedra Literatury Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL w 140. rocznicę urodzin Łesi Ukrainki zorganizowała Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Ні! я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає...”.

   
 
 15 grudnia
Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL zorganizowała sesję pt. „STANISŁAW FITA IN MEMORIAM”, którą rozpoczęła msza św. w intencji śp. Profesora.
   
 
15 grudnia
odbyło się XIV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki nt. „Spór o dobro”, zorganizowane przez Katedrę Metafizyki wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu.

    
 
 
15 grudnia
Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii oraz Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych KUL oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zorganizowali panel dyskusyjny z cyklu „Seminariów z historii Polski XX wieku”, pt. „WASZA SOLIDARNOŚĆ NASZA WOLNOŚĆ. Reakcja emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego”. Spotkaniu towarzyszyła projekcja filmu: „Świat i Solidarność”.

   
 
15 grudnia
Instytut Teologii Duchowości KUL zorganizował konferencję pt. „Natura – Kultura – Ewangelia”.
   
 
16 grudnia
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła pracownikom Wydziału Filozofii ks. prof. Marcinowi Tkaczykowi oraz dr. Piotrowi Szałkowi nagrody indywidualne dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku 2010. Ks. prof. M. Tkaczyk został nagrodzony za rozprawę habilitacyjną pt. „Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych”, natomiast dr P. Szałek za rozprawę doktorską pt. „Zagadnienie istnienia w filozofii George'a Berkeleya”.
 
16 grudnia
Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali spotkanie opłatkowe wraz z posiedzeniem naukowym i referatem dr. Wojciecha Bejdy (Lublin) nt. „Rzeź niewiniątek z perspektywy historyka okresu Drugiej Świątyni”.
 
16-17 grudnia
Centrum UCRAINICUM KUL było współorganizatorem międzynarodowej konferencji pt. „Polska-Ukraina: 20 lat na tle 1000-letniego sąsiedztwa” poświęconej 20-leciu uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy.
  
 
17 grudnia
w ramach cyklu „Problemy dramatu i teatru w XIX i XX wieku” Katedra Dramatu i Tatru zorganizowała sesję „Dramat – inscenizacja – teatr”.   
 

19 grudnia
Katedra Metodologii Nauk KUL zorganizowała konferencję pt. „Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919-1986) Osoba-czasy-idee”. 

 

 
 
19 grudnia
na zaproszenie Koła Starożytniczego Studentów KUL wykład otwarty pt. „Podobieństwa ugaryckiej bogini Anat do bogiń greckich” wygłosiła mgr Mariola Sobolewska.
 
20 grudnia
odbył się Opłatek Uniwersytecki. W tym roku, obok występu Chóru KUL i etiudy wigilijnej Teatru ITP., w przedstawieniu „Herody Dziekańskie” wystąpili przedstawiciele władz i kadry zarządzającej naszego Uniwersytetu. Słowo do społeczności akademickiej wygłosił Wielki Kanclerz KUL abp. prof. Stanisław Budzika oraz ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej abp Abel. 

 

 
 
20 grudnia
Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka KUL zorganizowała XXIX Dni Praw Człowieka, pt. „50 lat Europejskiej Karty Społecznej”.

   

Kronika na Boże Narodzenie 2011