Harmonogram prac WKJK w roku akademickim 2018/19

 

Lp.

Terminy prac Komisji

Planowane zadania Komisji

1.      

 

 

 

 

 

 

Październik 2018

 

1. Opracowanie wniosków z analizy wyników ankiet ewaluacyjnych oraz hospitacji zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2018/19 i przedstawienie ich RW

2. Sporządzenie raportu z działalności Komisji w roku akademickim 2018/19 i przedstawienie go RW

3. Przyjęcie harmonogramu prac Komisji na rok akademicki 2018-2019 i przedstawienie go RW

4. Powołanie zespołów roboczych do planowanych zadań Komisji

2.     

 

 

Listopad 2018

 

 

1. Okresowa ocena programów kształcenia dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale (dotyczy przedmiotów z semestru letniego) i przedstawienie propozycji ewentualnej korekty na kolejny rok akademicki

2. Korekta planów zajęć i akceptacja zmian programowych oraz zawieszenia zajęć w semestrze zimowym, w roku akademickim 2018/2019

3. Kontrola dostępności i poprawności sporządzonych i zamieszczonych na e-kul kart przedmiotów

4. Kontrola aktualności Procedury do opracowania i analizy ankiet ewaluacyjnych na WBINOS, Zasad dyplomowania oraz Zasad zapewniania jakości na Wydziale

3.     

 

 

 

Grudzień 2018 – Styczeń 2019

 

1. Zarekomendowanie dokumentacji programowej na kolejny cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów - sporządzenie raportów samooceny

2. Kontrola aktualności sylwetek absolwenta na kierunkach na Wydziale oraz ewentualna akceptacja zmian

3. Kontrola aktualności pytań dyplomowych z poszczególnych Katedr

4. Podjęcie decyzji, czy w roku akademickim 2018/19 na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia, będzie umieszczana informacja o zrealizowanej przez studentów specjalności

4.     

 

 

Marzec  - Maj 2019

 

1. Korekta planów zajęć i akceptacja zmian programowych oraz zawieszenia zajęć w semestrze letnim, w roku akademickim 2018/2019

2. Okresowa kontrola dostępności, kompletności i aktualizacji informacji dotyczących planów studiów i kart przedmiotów prowadzonych na Wydziale

3. Opracowanie wniosków z analizy wyników ankiet ewaluacyjnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/19

5.     

 

 

Czerwiec -
Wrzesień 2019

 

 

1. Opracowanie wniosków z hospitacji zajęć w roku akademickim 2018/19

2.Wstępne opracowanie wniosków z analizy wyników ankiet ewaluacyjnych w semestrze letnim w roku akademickim 2018/19

3. Wstępne przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w  roku akademickim 2018/19

4. Wstępne przygotowanie posumowania oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla kierunków na Wydziale za rok akademicki 2018/19

6.     

 

Na bieżąco

1. Opiniowanie nowych programów kształcenia

2. Opiniowanie spraw dotyczących przekształcenia katedr, powoływanie Kierowników Katedr, awansowania nauczycieli akademickich

3. Określanie zasad podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich

4. Inne sprawy bieżące

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2018, godz. 10:01 - Iwona Wysk