Monographs and Anthologies:

 

 • Sztuka w kulturze, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Osoba i społeczność, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013.
 • Człowiek i cywilizacja, Fundacja „Servire Veritati” Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2007.
 • Człowiek i sztuka, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006.
 • U podstaw życia społecznego. Personalizm czy socjalizm?, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2001.
 • Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2000.
 • Co zagraża sztuce?, Wschodni Dom Aukcyjny, Lublin 2000; wyd. II poprawione i poszerzone: Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2004.
 • Służyć kulturze, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1998.
 • Sztuka wobec natury, Wydawnictwo Tadeusza Radjusza „Gutenberg – Pritn”, Warszawa 1997; wyd. II poprawione i poszerzone: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2001.
 • Spór o sztukę, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.
 • Czy sztuka jest autonomiczna? (W związku z tzw. antysztuką), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993.

 

Seria: Rozmowy z Ojcem Krąpcem

 • O sztuce, z Ojcem prof. M. A. Krąpcem rozmawia Henryk Kiereś, red. serii: A. Maryniarczyk, PTTA, Lublin 2012.
 • O poznawanau, z Ojcem prof. M. A. Krąpcem rozmawia Henryk Kiereś, red. serii: A. Maryniarczyk, PTTA, Lublin 2009.

 

Articles and reviews:

 

2014

Uwagi w sprawie kryterium oceny kultury – w związku z tzw. multikulturalizmem, Człowiek w Kulturze, 24(2014), Lublin 2014, s. 27-34.

 

2013

Cywilizacyjne przyczyny emigracji. Aspekt filozoficzny, Człowiek w Kulturze, 23(2013), Lublin 2013, s. 17-28.

 

2012

Agatologia czy aksjologia, w: Zadania współczesnej metafizyki. Spór o dobro, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2012, tom 14, s. 107-115.

Względność czy bezwzględność dobra?, w: Zadania współczesnej metafizyki. Spór o dobro, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2012, tom 14, s. 119-134.

Kryzys w sztuce, w: Roczniki Kulturoznawcze, TN KUL, Lublin 2012, tom III, s. 5-22

Autorytet i cywilizacja, Człowiek w Kulturze, 22(2011/2012), Lublin 2012, s. 19-31.

 

2011

Spór o poznawalność prawdy: sceptycyzm i agnostycyzm a dogmatyzm, Zadania współczesnej metafizyki. Spór o prawdę, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2011, s. 279-289.

Spór o prawdę sztuki, Zadania współczesnej metafizyki. Spór o prawdę, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2011, s. 279-289.

 

2010

Kulturoznawstwo i problem sztuki, w: Roczniki Kulturoznawcze, TN KUL, tom I, Lublin 2010, s. 65-82.

Emotywizm w teorii sztuki, Zadania współczesnej metafizyki. Osoba i uczucia, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2010, s. 443-445.

Uczony – suweren czy funkcjonariusz?, Człowiek w kulturze, 21 (2009/2010), Lublin 2010, s. 81-96.

O kulturę młodości, w: Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, red. A. Rynio, K. Stępień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 9-18.

 

2009

Konieczne kryteria dyskursu filozoficznego, Zadania współczesnej metafizyki. Spór o rozumienie filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s. 140-165.

Sztuka religijna – religijność sztuki, w: Filozofia o religii. Prace dedykowane Profesor Zofii Józefie Zdybickiej, red. W. Dłubacz, Lublin 2009, s. 209-221.

Kultura zachodu a problem piękna. Mieczysława A. Krąpca koncepcja metafizyki piękna, Zeszyty Naukowe KUL 52 2(2009), s. 71-87.

Sztuka w kulturze, w: Gaudium in Litteris. Księga pamiątkowa ku czci księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. M. Maciołek, Lublin 2009, s. 1146.

 

2008

Istota i kryteria sztuki religijnej, Musica Sacra 4, Gdańsk 2008, s. 9-26.

Cel w sztuce i twórczym działaniu, Zadania współczesnej metafizyki. Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 255-268.

Postmodernizm: człowiek bez celu?, Zadania współczesnej metafizyki. Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 435-446.

Europa: dwie cywilizacje, w: Oblicza polityki, red. K. Stępień, Toruń 2008, s. 27-43.

Filozofia-natura-ekologia, Nauka wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego, red. M. Laska, Toruń 2008, s. 9-30.

Czy artysta jest stwórcą?, w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. I. Chłodna, Lublin 2008, s. 157-169.

 

2007

Monizm antropologiczny – źródła i konsekwencje, w: Zadania współczesnej metafizyki. Dusza – umysł – ciało, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2007, s. 427-441.

Realistyczna filozofia sztuki, w: Musica Sacra 3, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2007, s. 19-28.

 

2006

O prawdzie i prawdziwości, w: Oblicza prawdy, Toruń 2006, s. 10-26.

Filozofia a problem cywilizacji, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu. Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński, Lublin 2006, s. 131-141.

 

2005

Co to znaczy "sztuka naśladuje naturę"?, w: Obraz i przyroda. Materiały z konferencji ‘Obraz i przyroda' Katolicki Uniwersytet Lubelski 6-8 października 2003, red. M. Mazurczak i inni, Lublin 2005, s. 63-77.

Dobro czy wartość? Problem kryterium wychowania, "Zeszyty Edukacyjne" 3(2005), s. 21-34.

Poszukiwanie podstaw racjonalności poza kategoriami bytu, poznania i języka (w związku z tzw. przełomem postmodernistycznym), w: Zadania współczesnej metafizyki. Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 69-86.

Jednoznaczność/wieloznaczność czy analogia w teorii sztuki, Zadania współczesnej metafizyki. Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 371-378.

Praca i sztuka, "Człowiek w kulturze" 17(2005), s. 33-39.

Utopia a edukacja, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu. Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński, Lublin 2005, s. 221-229.

 

2004

Cywilizacja jako ‘communio personarum', w: Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, Lublin 2004, s. 41-54.

Spór o koncepcję poznania metafizycznego, w: Zadania współczesnej metafizyki. Metafizyka w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2004, s. 37-60. [przedruk w: "Edukacja filozoficzna" 37(2004), s. 21-36.]

 

2003

Ideologizacja kultury Europy, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. P. Jaroszyński, Lublin 2003, s. 111-126.

Freedom as a Value and Common Good, w: Freedom and Resposibility. Sacrum, Culture and Society, red. P. Juchacz, R. Kozłowski, Poznań 2003, s. 175-190.

Błąd antropologiczny a humanistyka, w: Zadania współczesnej metafizyki. Błąd antropologiczny, A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 299-310.

Spór o edukację - kontekst filozoficzny, "Cywilizacja", 7(2003), s. 41-45.47. 

Rola filozofii w kulturze medialnej, "Człowiek w kulturze", 15(2003), s. 67-80.

Filozoficzne konteksty problemu interpretacji humanistycznej, w: Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Wartość i sens, red. A. Tyszczyk i inni, Lublin 2003, s. 61-79.

 

2002

Co się dzieje z estetyką?, "Roczniki Filozoficzne" 50(2002) z.1, s. 313-343.

Uniwersytet, "Cywilizacja", 2(2002), s. 9-18.

Kultura maski czy kultura osoby?, w: Człowiek i polityka. Księga Jubileuszowa z okazji 65-lecia urodzin Prof. Jerzego Gałkowskiego, red. J. Kłos, A. Noras, Lublin 2002, s. 151-156.

Istota obrazu: figura czy abstrakcja?, w: Obraz i kult. Materiały z Konferencji "Obraz i kult" Lublin 6-8 października 1999, red. U. Mazurczak, J. Patyra, Lublin 2002, s. 347-360.

Wolność jako wartość a dobro wspólne, Człowiek w kulturze 14(2002) 1, s. 153-163.

Filozoficzne konteksty pedagogiki społecznej, "Horyzonty wychowania" 1(2002), nr 1, s. 153-163.

Spontaniczność czy refleksyjność poznania? Problem punktu wyjścia w filozofii, w: Zadania współczesnej metafizyki. Osoba i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002, s. 149-160.

Spotkanie dziedzictwa z ponowoczesnością, w: Kongres Kultury Polskiej 2000, red. M. Bajer i inni, Wrocław-Warszawa 2002, s. 123-128.

 

2001

Polityka a religia. Na kanwie myśli F. Konecznego, w: Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej w KUL Ojca prof. Mieczysława Krąpca, red. Z. Zdybicka A. Marynairczyk, Lublin 2001, s. 481-493.

Wolność a dobro wspólne, w: Dobro wspólne - dobro wszystkie i każdego. Materiały I Sympozjum Tarnogórskiego, Tarnowskie Góry 2001, s. 9-18.

Demokracja: partie czy stany?, "Zeszyty Samorządowe" 1(2001), Lublin 2001, s. 21-25.

Problem sztuki tzw. religijnej, w: Wobec świata wartości. Księga pamiątkowa w 45-lecie pracy Prof. Bohdana Dziemidoka, red. H. Szabała, W. Pepliński, Gdańsk 2001, s. 110-122.

 

2000

Źródła i skutki ideologizacji sportu, w: Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2000, s. 175-185.

Fides et ratio” a modernizm i postmodernizm, w: Zadania współczesnej metafizyki. Rozum otwarty na wiarę, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000, s. 185-196.

 

1999

Problem definicji sztuki, "Roczniki Filozoficzne" 67(1999) z.2, s. 169-177.

Źródła myślenia utopijnego, "Zeszyty IEN. O Europie i edukacji", Lublin 1999, s. 15-28.

Czy i kiedy media społeczne są źródłem wiedzy o świecie?, "Człowiek w kulturze" 12(1999), s. 123-134.

Postmodernizm: rzeczywistość jako Kreacja, w: Zadania współczesnej metafizyki. Poznanie bytu czy ustalanie sensów?, red. A. Maryniarczyk, M.J. Gondek, Lublin 1999, s. 151-163.

 

 

1998

Filozofia i humanistyka, "Człowiek w kulturze" 10(1998), s. 107-121.

Kultura klasyczna wobec postmodernizmu, "Człowiek w kulturze" 11(1998), s. 235-250.

Ideologizacja polityki, w: Filozofia w Nowym Sączu. Wybrane materiały z dziesięciu Sympozjów Filozoficznych 1988-1998, red. W. Dłubacz, Nowy Sącz 1998, s. 89-100.

 

1997

Wolność w sztuce, w: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL Lublin 20-25 sierpień 1996, red. Z. Zdybicka, Lublin 1997, s. 615-628 (wersja angielska Lublin 1999, s. 621-634).

Spór o teorię sztuki, "Ethos" 40(1997), s. 109-124.

 

1996

Mimesis: pomiędzy filozofią a humanistyką, w: Mimesis w dyskursie literackim, red. Cz. Niedzielski, J. Speina, Toruń 1996, s. 39-55.

Odpowiedzialność artysty wobec narodu, "Człowiek w kulturze" 8(1996), s. 181-196.

 

1995

Postmodernizm, w: Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Lublin 1995, s. 263-27.

Sztuka-prawda-wolność, w: Sztuka wobec prawdy, red. G. Sowiński, Nałęczów 1995, s. 217-229.

Dzieło-arcydzieło, "Człowiek w kulturze" 4-5(1995), s. 187-199.

Klasyczna ("prywatywna") teoria sztuki, "Człowiek w kulturze" 6-7(1995), s. 151-183.

Sztuka religijna czy sacrum w sztuce?, "Człowiek w kulturze" 6-7(1995), s. 313-330.

Zagłada-przemoc-manipulacja, "Człowiek w kulturze" 6-7(1995), s. 345-352.

 

1994

Demokracja a wolność artystyczna, "Chrześcijanin w świecie" 2-3(1994) nr 197-198, s. 150-159.

Pedagogika a sztuka, "Człowiek w kulturze" 3(1994), s. 201-216.

Klasyczna teoria sztuki, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 201-218.

Filozofia współczesna, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 219-232.

Zagłada-przemoc-manipulacja, "Kresy. Kwartalnik Literacki" 20(1994) 4, s. 153-155.

 

1993

Kryzys w sztuce, "Człowiek w kulturze" 1(1993), s. 76-93.

 

1992

 

Sztuka a prawda, w: Sztuka - mimesis czy kreacja?, red. M. Podbielski, Lublin 1992, s. 83-95.

 

1986

Recepcja estetyki Ingardena w filozofii analitycznej, "Zeszyty Naukowe KUL" 29(1986) nr 2, s. 13-18.

Sympozjum poświęcone filozofii Romana Ingardena, "Zeszyty Naukowe KUL" 29(1986) nr 2, s. 63-66 (wspólnie z S. Judyckim).

Anglosaska estetyka analityczna, dodatek do: A. B. Stępień, Propedeutyka estetyki, Lublin 1986, wyd. II, s. 143-175.

 

1982

Rec. Bohdan Dziemidok, Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, ss. 352, "Roczniki Filozoficzne" 30(1982) z. 1, s. 257-259.

 

1980

Rec. Aesthetics and Language, ed. W. Elton, 2nd ed., Oxford 1967 ss. VI + 186. B. Blackwell, Roczniki filozoficzne 28(1980)1, s. 271-281.

 

1978

Humanizm katolicki w oczach marksisty, "Więź" 6(1978), s. 112-114.

 

 

Articles in encyclopedias:

 

in: Encyklopedia Białych Plam:

 • Abstrakcjonizm, Tom I, Radom 2000, s. 37-38.
 • Brzydota, Tom III, Radom 2000, s. 204-206.
 • Dekonstrukcjonizm, Tom IV, Radom 2000, s. 286-287.
 • Dialog, Tom V, Radom 2001, s. 49-50.
 • Dialogizm, Tom V, Radom 2001, s. 50-51.
 • Dogmatyzm, Tom V, Radom 2001, s. 100-101.
 • Filozofia i pseudofilozofia, Tom VI, Radom 2001, s. 152-160.
 • Filozofia chrześcijańska, Tom VI, Radom 2001, s. 166-168.
 • Filozofia życia, Tom VI, Radom 2001, s. 168-169.
 • Granice sztuki, Tom VII, Radom 2002, s. 116-129.
 • Historyzm, Tom VII, Radom 2002, s. 312-315.
 • Idealizm, Tom VIII, Radom 2002, s. 132-133.
 • Impresjonizm, Tom VIII, Radom 2002, s. 150-151.
 • Irracjonalizm, Tom VIII, Radom 2002, s. 241-242.
 • Istnienie, Tom VIII, Radom 2002, s. 256-260.
 • Konsensus, Tom X, Radom 2003, s. 19-21.
 • Mit, Tom XII, Radom 2003, s. 148-152.
 • Nominalizm, Tom XIII, Radom 2004, s. 133-135.
 • Piękno, Tom XIV, s. 135-137.
 • Prawda, Tom XV, Radom 2005, s. 15-18.
 • Racjonalizm, Tom XV, Radom 2005, s. 149-151.
 • Relatywizm, Tom XV, Radom 2005, s. 240-242.
 • Sceptycyzm, Tom XVI, Radom 2005, s. 117-120.
 • Subiektywizm, Tom XVII, Radom 2006, s. 21-23.
 • Surrealizm, Tom XVII, Radom 2006, s. 28-29.
 • Sztuka, Tom XVII, Radom 2006, s. 78-80.
 • Tomizm, Tom XVII, Radom 2006, s. 169-171.
 • Utopia, Tom XVII, Radom 2006, s. 294-302.
 • Ksenofobia, Tom XIX, Suplement, Radom 2005, s. 226-227.
 • Personalizm, Tom XX, Suplement, Radom 2006, s. 12.

 

in: Powszechna Encyklopedia Filozofii:

 

Tom I, Lublin 2000:

 • Antyesencjalizm, s. 267-269.
 • Antysztuka, s. 279-282.
 • Baumgarten Aleksander Gottlieb, s. 504.

 

Tom II, Lublin 2001:

 • Dekonstrukcjonizm, s. 464-466.
 • Dialog, s. 569-570.
 • Dialogu filozofia, s. 570-571.
 • Dogmatyzm, s. 646-647.

 

Tom III, Lublin 2002:

 • Esencjonalizm, s. 220-222.
 • Estetyka, s. 222-232.
 • Fenomenologia, s. 397-403.
 • Filozofia sztuki, s. 512-526.
 • Gnoseologia, s. 816.

 

Tom IV, Lublin 2003:

 • Humanistyka, s. 633-651.
 • Idealizm, s. 721-726.
 • Illacjonizm, s. 757-758.
 • Iluzja, s. 772-773.
 • Iluzjonizm, s. 773-774.
 • Impresjonizm, s. 791-792.

 

Tom V, Lublin 2004:

 • Kartezjanizm, s. 515-523.

 

Tom VI, Lublin 2005:

 • Kryteriologia, s. 92.
 • Krytyka, s. 94-95.
 • Kryzys, s. 95.

 

Tom VII, Lublin 2006:

 • Mit, s. 41.
 • Mimesis w teorii sztuki, s. 9.

 

Tom VIII, Lublin 2007:

 • Postmodernizm, s. 307-391.
 • Racjonalizm, s. 605-608.
 • Relatywizm, s. 716-718.
 • Sceptycyzm, s. 934-938.

 

Tom IX, Lublin 2008:

 • Subiektywizm, s. 254-256.
 • Sztuka, s. 310-312.
 • Teoria poznania, s. 430-455.
 • Utopia, s. 619-626.
 • Wartości teoria s. 708-711.

 

Tom X, Suplement, Lublin 2009:

 • Transcendentalizm, s. 423-425.

 

in: Encyklopedia Filozofii Polskiej:

 

 • Polityki filozofia Krąpca, t. 2 (M-Ż), PTTA, Lublin 2011, s. 377-380.

 

 


Summarized by: Joanna Kiereś-Łach, Tomasz Łach