Katedra Instytucji i Rynków Finansowych powstała w latach 90-tych na Wydziale Nauk Społecznych KUL w ówczesnym Instytucie Ekonomii, który późniejszym czasie połączył się z Instytutem Zarządzania przybierając nazwę Instytutu Ekonomii i Zarządzania.
Od początku swojego istnienia Katedra działa pod kierownictwem dr hab. Tomasza Gruszeckiego prof. KUL.
 
Naukowe zainteresowania pracowników Katedry koncentrują się głównie na problematyce funkcjonowania rynków finansowych, zarówno w Polsce jak i w ujęciu porównawczym. Badania działania rynków finansowych możliwe są do przeprowadzenia z dwóch punktów widzenia:
- spojrzenie całościowe (z góry), w ujęciu makro, co sugeruje nazwa katedry: Rynki i Instytucje Finansowe,
-spojrzenie jednostkowe (z dołu), w ujęciu mikro, tj. od strony podmiotów działających, a więc problemy wzajemnych powiązań finansowych, pozyskiwania kapitału, podejmowania decyzji, ryzyka i ograniczeń instytucjonalnych.
W badaniach prowadzonych w Katedrze obecne są oba nurty, choć z wyraźną przewagą ujęcia makro.
 
Ponieważ w Instytucie Ekonomii i Zarządzania równocześnie z Katedrą Instytucji i Rynków Finansowych funkcjonuje Katedra Bankowości, dlatego w naturalny sposób dokonał się podział pracy naukowej pomiędzy obiema jednostkami: badania funkcjonowania banków prowadzone są w Katedrze Bankowości, natomiast banki jako instytucje finansowe, pieniądz i polityka pieniężna są równocześnie przedmiotem zainteresowania naszej Katedry. Jeden z pracowników katedry jest autorem książki - podręcznika - „Teoria pieniądza i polityka pieniężna” (2004 r.)
 
Od wybuchu kryzysu finansowego wzmogło się zainteresowanie problemami przyczyn kryzysu, powiązaniami sfery realnej i finansowej, funkcjonowaniem światowego rynku pieniężnego i ogólnie-problematyką pieniądza. Katedra zrealizowała w ostatnich latach dwie ogólnopolskie konferencje zakończone publikacjami zbiorowymi. 

Autor: Krzysztof Bednarz
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2018, godz. 12:07 - Krzysztof Bednarz