Powstanie i rozwój Katedry Nauki Administracji

 

         Katedra Nauki Administracji* sięga swoją genezą roku 1998, kiedy to powołano na Wydziale Prawa KUL Katedrę Teorii Organizacji i Zarządzania, funkcjonującą w latach 2000-2002 pod nazwą Katedry Administracji Publicznej.    W roku 2002 przemianowano ją na Katedrę Nauki Administracji. Organizatorem i kierownikiem Katedry od początku jej funkcjonowania  jest prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, związany z uczelnią od 1997 r. Karierę naukową rozpoczął na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1986 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1994 r. na Wydziale Zarządzania  - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W latach 1993 – 1997 zatrudniony był na Politechnice Białostockiej (od 1995 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pełnił funkcję kierownika katedry) oraz w Szkole Głównej Handlowej. W 1997 roku został zatrudniony na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. Ponadto,  w ramach 2. etatu, od 1999 roku zatrudniony jest również w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na stanowisku profesora. W latach 1999-2001 r. dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL był Prorektorem ds. Nauki, a w latach 2001-2007  Rektorem Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. W 2004 r. prof. Stanisław Wrzosek został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

         Prof. dr. hab. Stanisław Wrzosek od początku powołania Katedry dba o rozwój działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej jej pracowników. Aktywnie uczestniczy w kształceniu doktorantów, prowadząc seminarium doktoranckie z prawa administracyjnego[1]. Kadra nauczycieli akademickich zatrudnionych w Katedrze wywodzi się spośród absolwentów Wydziału Prawa naszej Uczelni. Część kadry prowadziła zajęcia dydaktyczne na kierunku administracja bezpośrednio po ukończeniu studiów jako doktoranci przygotowujący prace doktorskie pod kierunkiem prof. Stanisława Wrzoska. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora osoby te zostały zatrudnione na umowę o pracę. Aktualnie w Katedrze Nauki Administracji zatrudnionych jest 11 osób: jedna mająca  tytuł naukowy profesora oraz dziesięć osób ze stopniem naukowym doktora. W większości promotorem w przewodzie doktorskim był prof. S. Wrzosek. Ponadto w ramach Katedry Nauki Administracji od roku akad. 2010/11  w zakresie studiów doktoranckich zajęcia dydaktyczne prowadzi również mgr Magdalena Musiej, przygotowując także pod kierunkiem prof. dra hab. S. Wrzoska pracę doktorską. Od początku funkcjonowania Katedry skład osobowy podlegał przeobrażeniom związanym przede wszystkim z poszerzeniem oferty dydaktycznej oraz zmianami w strukturze Instytutu Administracji[2]

         W 1999 r. pracę w Katedrze podjął mgr Rafał Biskup, aktualnie zatrudniony w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego. W 2002 roku obronił pracę doktorską pt. „Reglamentacja wtórnego obrotu papierami wartościowymi. Zagadnienia teoretyczno-prawne”, której promotorem był prof. dr hab. Marian Zdyb.  Dr Biskup był sekretarzem kwartalnika „Prawo – Administracja - Kościół” oraz członkiem kolegium redakcyjnego „Roczników Nauk Prawnych”. W 2004 r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

W 2000 roku w Katedrze zatrudnieni zostali dr Jacek Dziobek-Romański, mgr Jan Mariusz Izdebski (od 2004 r. doktor nauk prawnych), mgr Piotr Zacharczuk (od 2005 r. doktor nauk prawnych) oraz mgr Joanna Bukowska (zatrudniona w latach 2000/01-2003/04, od 2001 r. doktor nauk prawnych). Realizacja dydaktyki dla stale wzrastającej liczby studentów spowodowała konieczność stopniowego poszerzania grona pracowników Katedry.

         W 2001 r. do grona pracowników Katedry dołączyli ks. dr Tadeusz Stanisławski oraz dr Juliusz Święcki, mgr Kazimierz Ostaszewski (od 2004 r. doktor nauk prawnych), a także mgr Piotr Taracha. W 2003 r. do Katedry Nauki Administracji dołączył mgr Jacek Szczot (od 2005 r. doktor nauk prawnych). W 2004 roku została zatrudniona dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś.  Od 2003 r. zajęcia dydaktyczne jako doktoranci prowadzili mgr Małgorzata Ganczar (zatrudniona od 2005 r., od 2006 r. doktor nauk prawnych), mgr Magdalena Kisała (od 2006 r. doktor nauk prawnych.), mgr Michał Domagała (od 2007 r. doktor nauk prawnych), a także od  roku 2004 mgr Marcin Szewczak (od 2007 r. doktor nauk prawnych, aktualnie zatrudniony w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego). W 2010 roku do Katedry Nauki Administracji dołączył również dr Rafał Sura, który od 2003 roku był pracownikiem Katedry Bankowości i Finansów Publicznych WPPKiA KUL.

 

 


[1] Prof. Stanisław Wrzosek był promotorem w 27 przewodach doktorskich  oraz recenzentem 13 prac doktorskich. Niektórzy doktorzy wypromowani przez Profesora zasilili kadrę naukowo-dydaktyczną innych uniwersytetów.

[2] Skład osobowy Katedry aktualnie tworzą: prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek, dr Michał Domagała (adiunkt), dr Magdalena Kisała (adiunkt), dr Jacek Szczot (adiunkt). Poza obecnie zatrudnionymi pracownikami  z Katedrą związani byli również: dr Gerard Maj, (w latach 2001/02-2003/04), dr inż. Mirosław Zmyślony, (w latach 2000/01-2004/05), dr Joanna Bukowska, (w latach 2000/01-2003/04), mgr Piotr Taracha (był zatrudniony od 1994 roku, od 2003 r. w KNA, w latach 1998 - 2002 przebywał na urlopie bezpłatnym), dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś, dr Kazimierz Ostaszewski, dr Juliusz Święcki, dr Jacek Dziobek-Romański, mgr Piotr Pokorny.  Do końca stycznia 2005 roku Katedrę współtworzyli również dr Rafał Biskup oraz dr Marcin Szewczak, natomiast do końca września 2007 roku współpracownikiem Katedry była dr Małgorzata Ganczar. Obecnie osoby te są pracownikami Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego. Do końca września 2015 r. pracownikami Katedry byli: dr hab. Jan Mariusz Izdebski, dr hab.  Rafał Sura, ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, dr Piotr Zacharczuk. Obecnie osoby te są pracownikami Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego.

 


* pierwotna wersja tekstu Katedra Nauki Administracji, została opublikowana w Księdze Jubileuszowej z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-700-9, s. 615 – 632.

 

 

Autor: Małgorzata Kruszewska-Gagoś
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016, godz. 10:54 - Magdalena Kisała