Historia Katedry Antropologii Społecznej

 

Od 1.01.2009 roku funkcjonowała na KULu Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Antropologii Społecznej  Z jednej strony w Katedrze kontynuowane były badania pilotowane przez długoletniego Kierownika Katedry Socjologii Grup Etnicznych Prof. Romana Dzwonkowskiego i jego adiunkta dr Jadwigę Plewko, a z drugiej, rodził się nowy obszar badań związanych z antropologią społeczną.

 

Zajęcia prowadzone w Katedrze dotyczyły jednocześnie problematyki etnicznej głównie Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polskich mniejszości narodowych w dawnym ZSRR i w państwach powstałych po jego rozwiązaniu w 1991 roku (Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Federacja Rosyjska i inne) oraz polskich grup etnicznych w krajach zachodnich; zagadnień związanych z dążeniem do zachowania odrębności narodowych i etnicznych w dokonującym się procesie globalizacji; współczesnych ruchów migracyjnych; problemów mniejszości narodowych w Polsce  i w Europie; problematyki polonijnej w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej. Z drugiej strony, podejmowane były (i nadal są) zagadnienia związane z antropologią kryzysów kulturowych, łączenia antropologii z literaturą i sztuką, podkreślaniem interdyscyplinarnego charakteru antropologii - tym samym z poszukiwaniem nowego modelu  antropologii. Jednocześnie w polu naszego zainteresowania są klasyczne tematy z obszaru: systemu wyobrażeń o świecie, struktury społecznej, etniczności, organizacji politycznej, struktury hierarchicznej Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Północnej.

 

W Katedrze miała swoją siedzibę redakcja „Roczników Nauk Społecznych. Socjologia. Katolicka Nauka Społeczna. Politologia", wydawanych przez Towarzystwo Naukowe KUL. Redaktorem naczelnym od 1995 r. do 2010 r. był ks. Prof. dr hab. R. Dzwonkowski SAC. Sekretarzem redakcji byli kolejno pracownicy Instytutu Socjologii: dr Krzysztof Motyka (obecnie prof. KUL), dr Jadwiga (obecnie dr hab., Kierownik w Katedrze Socjologii Grup Społecznych i Społeczeństwa Obywatelskiego) i dr Ewa Albińska (obecnie adiunkt w Katedrze Antropologii Społecznej).

 

W lutym 2012 r. Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Antropologii Społecznej podzieliła się na dwie jednostki: Katedrę Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego (jej Kierownikiem jest dr hab. Jadwiga Plewko) oraz Katedrę Antropologii Społecznej (jej Kierownikiem jest dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL).

 

W latach 1991-2004 do Katedry należał także, zatrudniony na 3/7 etatu, prof. dr hab. Piotr Eberhardt, prof. zwyczajny UW.

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 08:13 - Krzysztof Jurek