konwersatorium

 

Prowadząca zajęcia: Mgr Anna M. Piechówka

Termin zajęć: poniedziałek 14.10 - 15.40

Miejsce zajęć: GG 13

 

Opis zajęć: Konwersatorium ma na celu zapoznanie uczestników z obszarem plastyki teatralnej jako dziedziną zainteresowań teatrologicznych, prezentację głównych kierunków rozwoju scenografii polskiej i światowej oraz przegląd historycznych przemian, jakim podlegała wizualna strona spektakli teatralnych. Ponadto zajęcia te mają charakter przyuczenia warsztatowego do opracowywania plastycznego kształtu przedstawień teatralnych.

Program zajęć: scenografia jako komponent przedstawienia teatralnego * scenografia jako pole zainteresowań teatrologicznych * autonomia i integralność scenografii * scenografia żywa i martwa * historia scenografii jako źródło inspiracji: konwencje scenograficzne od antyku do współczesności.

Wybrana literatura:
Z. Strzelecki, Polska plastyka teatralna, t 1-3, Warszawa 1963;
Tenże, Kierunki scenografii współczesnej, Warszawa 1970;
Tenże, Konwencje scenografii od antyku do współczesności, Warszawa 1973;
Polska plastyka teatralna. Ostatnia dekada, pod red. B. Osterloff i A. Koecher - Hensel, Warszawa 1991;
D. Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, Warszawa 1980;
B. Król - Kaczorowska, Teatr dawnej Polski. Budynki, dekoracje, kostiumy, Warszawa 1971;
Kijowski T., Chwyt teatralny (zarys instrumentalnej teorii teatru), Kraków 1982;
Semil M., Wysińska E., Słownik współczesnego teatru, Twórcy, teatry, teorie, Warszawa 1996;
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2004; The Magic of Theatrical Space, Poland, Quadriennial of Theatre Design and Architecture, Prague 1995;
Wprowadzenie do nauki o teatrze, T. 2, O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, Wybór i opr. J. Degler, Wrocław 1976;
Wickham G., A History Of the Theatre, Phaidon Press, London 1992;
The Cambridge Guide To Theatre, Martin Banham ,Cambridge University Press 1995;
Stagecraft, The Complete guide To Theatrical Practice, Edit. Trevor R. Griffiths, Phaidon Press, Oxford 1990;
Pavis S., Słownik terminów teatralnych., Wrocław 2002;
Frankowska B., Encyklopedia teatru polskiego, Warszawa 2003;
Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Teatr widowisko, Red. M. Fik, Warszawa 2000;
„Didaskalia",„Dialog", „Teatr" (wybrane numery); „Format" nr 1-4/1994 (numer poświęcony scenografii)

Zaliczenie: na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011, godz. 10:18 - Mariusz Lach