II Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Europeizacja Prawa Prywatnego”

 

Kazimierz Dolny, 4-5 maja 2013 r.

 

Członkostwo Państw Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej daje asumpt do podjęcia dyskusji w przedmiocie wpływu prawa europejskiego na wewnętrzny system prawa prywatnego Rzeczypospolitej i państw sąsiednich. Nie ulega wątpliwości, iż normy stanowione w Brukseli oddziaływają na czasem znacząco różniące się od siebie systemy prawa, powodując niejednokrotnie konieczność wprowadzenia daleko idących zmian. Trwający w Europie proces ujednolicania prawa materialnego i procesowego nie pozostaje bez wpływu na regulacje wewnętrznych porządków prawnych.

 

W związku z tym Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego przy Instytucie Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL po sukcesie zeszłorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transgraniczność stosunku pracy”, ma zaszczyt zaprosić studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziałów Prawa polskich i zagranicznych uczelni do udziału w II Kazimierskich Spotkaniach Cywilistycznych „Europeizacja prawa prywatnego” – Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 4-5 maja 2013 r. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.

 

Zamiarem Organizatorów Konferencji jest podjęcie debaty na temat zmian w systemach prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Państw sąsiednich, wprowadzonych na skutek integracji europejskiej, a także obecnie wprowadzanych pod wpływem oddziaływania prawa europejskiego.  

 

Dyskusja, jaką pragniemy podjąć w ramach Konferencji, dotyczyć będzie zagadnień takich, jak:

-  europeizacja międzynarodowego prawa prywatnego

- ujednolicanie prawa materialnego i procesowego

- europejskie prawo umów

- wpływ orzecznictwa sądów zagranicznych na kierunki orzecznictwa sądów krajowych

- prawo jako instrument integracji europejskiej

- relacje i zależności między prawem europejskim a wewnętrznymi porządkami prawnymi

- wpływ odrębności krajowych porządków prawnych na proces ujednolicania prawa

- europeizacja prawa prywatnego a suwerenność państw

- wpływ europeizacji prawa prywatnego na prawo konstytucyjne

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w Konferencji proszone są o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktem na adres mailowy kazimierz2013@gmail.com do dnia 31 marca bieżącego roku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu. Pytania i wniosku również prosimy kierować na wskazany adres mailowy.

 

Organizatorzy zapewniają Uczestnikom nocleg w Domu Pracy Twórczej, a także obiad pierwszego dnia Konferencji oraz śniadanie i obiad drugiego dnia. W planie Konferencji znajduje się również bankiet w dn. 4 maja, a także zwiedzanie Kazimierza Dolnego – perły polskiego renesansu. 

 

Oplata konferencyjna, w zależności od konieczności wystawienia faktury za udział w Konferencji wynosi: 150 zł z 1 noclegiem,100 zł bez noclegu, 50 zł dla Uczestników z Ośrodków zagranicznych – bez faktury, płatne na miejscu, oraz odpowiednio 185 zł, 123 zł oraz 62 zł, płatne na rachunek bankowy Organizatorów, który zostanie wskazany w najbliższym czasie.  Uczestnicy, posiadający stopień doktora lub wyższy zwolnieni są od opłaty konferencyjnej.


 

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej, spełniającej wymogi redakcyjne monografii.

 

Pozostajemy z wyrazami szacunku,

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

 

 

Mgr Dariusz P. Kała

Mgr Michał Mościcki

 

Program_II_KSC_2013.docx

Informacja_o_Konferencji_EPP_2013.docx

formularz_zgloszeniowy.docx

Zdjęcia z konferencji

 

 

I Kazimierskie Spotkania Cywilistyczne

Autor: Dariusz Kała
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2013, godz. 07:20 - Dariusz Kała