Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie) oraz doktorantów ze Szkoły Doktorskiej KUL.

 

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW. Rezultatami projektów mogą być:

  • wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowanej w wydawnictwie z poziomu II wykazu lub redakcja monografii z poziomu II wykazu - minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 40 pkt dla minimum 1 rezultatu liczonych do ewaluacji dla dyscypliny;
  • opracowanie redakcyjne i publikacja czasopisma naukowego prowadzonego w dyscyplinie.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

 

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć max. jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy, przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia grantu już realizowanego.

 

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres renata.krzych@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 15.09.2021 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

Załączniki:

1) Regulamin konkursu

2) Formularz wniosku grantowego

3) Raport roczny

4) Raport końcowy

5) Wniosek o korektę budżetu

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2021, godz. 14:02 - Tomasz Peciakowski