Inżynieria Środowiska

 


    Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska jest merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształceniem zasobów środowiskowych. Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, ekspoatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska, we wszystkich dziedzinach gospodarki. Posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie ochrony środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inzynierii sanitarnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technikkomputerowych. Absolwent zna w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące ochrony wody, gleby, powietrza, odpadów ciekłych i stałych, ścieków, zanieczyszczeń powietrza, hałasu, podstawowych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania środowiskiem w procesie inwestycyjnym. Jest także przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, grmoadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. opanował umiejętność korzystania z technik komputerowych, w tym także do projektowania. Absolwent jest przygotowany do podjecia studiów drugiego stopnia.

 

    Absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska oraz w branżowych firmach handlowych.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2011, godz. 09:53 - Liliana Kycia