Studia I stopnia

Program studiów obejmuje oprócz przedmiotów podstawowych (matematyki, fizyki, chemii, biologii) następujące zagadnienia: wyposażenia techniczno sanitarne budynków; infrastruktura podziemna miast; procesy i technologie oczyszczania ścieków i wody; recykling oraz zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych; procesy i technologie oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoring i ochrona powietrza.

 

W ramach kierunku student może wybrać jedną ze specjalizacji:

 1. Rekultywacja terenów zdegradowanych,

 2. Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie.

 

Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych. 

 

 

Absolwent studiów I stopnia
 • jest merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem 
  i przekształceniem zasobów środowiskowych;

 • absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych
  z zakresu inżynierii środowiska, we wszystkich dziedzinach gospodarki;

 • posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie ochrony środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych
  i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych;

 • absolwent zna w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące ochrony wody, gleby, powietrza, odpadów ciekłych i stałych, ścieków, zanieczyszczeń powietrza, hałasu, podstawowych procesów zachodzących w środowisku;

 • absolwent zna systemy zarządzania środowiskiem w procesie inwestycyjnym;

 • jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych
  oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska;

 • posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji;

 • opanował umiejętność korzystania z technik komputerowych, w tym także
  do projektowania. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie
 • w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych,

 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,

 • w organach administracji państwowej i samorządowej,

 • służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska oraz w

 • branżowych firmach handlowych.

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2017, godz. 15:01 - Adam Garbacz