Studia II stopnia

Program studiów obejmuje zaawansowane zagadnienia z zakresu kontroli zanieczyszczeń środowiska, planowania przestrzennego, zarządzania i monitoringu środowiska, bezpieczeństwa systemów inżynierskich, technologii prac instalacyjnych, nowoczesnych technologii proekologicznych, oceny jakości środowiska oraz, ich ochrony oraz rekultywacji.

 

W ramach kierunku student może wybrać jedną ze specjalizacji:

 1. Rekultywacja terenów zdegradowanych,

 2. Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie.

Studia trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Absolwent może kontynuować naukę na studiach podyplomowych. 

 

Absolwent studiów II stopnia
 • ma wiedzę o zagrożeniach i ochronie powietrza, wody i gleby;
 • dysponuje wiedzą z zakresu prawa ochrony środowiska, zna normy i wytyczne projektowania, w tym standardy obowiązujące w państwach UE, dotyczące planowania, projektowania i eksploatacji obiektów inżynierii środowiska;
 • potrafi opracowywać programy badań środowiskowych, przeprowadzić ich analizę i ocenić stan i zagrożenia środowiska, dobrać właściwe metody i techniki ochrony, rekultywacji i renaturyzacji środowiska oraz zaprojektować odpowiednie urządzenia i metody jego zabezpieczenia;
 • ma wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz zna podstawy formalno-prawne, prawa oraz podstawowe metody i techniki stosowane w planowaniu przestrzennym, inżynierii i ochronie środowiska w celu ekonomicznego i ekologicznego zaspokajania potrzeb społecznych;
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii niezawodności systemów i układów technicznych oraz metody analizy ryzyka i zarządzania nim;
 • potrafi przeprowadzić proste analizy ekonomiczne przedsięwzięć inżynierii środowiska oraz umie oszacować ryzyko i ocenić stopień bezpieczeństwa systemów inżynierskich;
 • potrafi dobrać lokalizację określonych budowli hydrotechnicznych i obiektów inżynierii środowiska, ocenić ich wpływ na środowisko, zaproponować proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, skontrolować warunki wykonania, eksploatacji i działań naprawczych;
 • zna zasady projektowania, wykonania i eksploatacji złożonych układów oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wybranych elementów instalacji sanitarnych, gazowych, grzewczych i klimatyzacyjnych.

 

 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie
 • w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych,

 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,

 • w organach administracji państwowej i samorządowej,

 • służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska oraz w

 • branżowych firmach handlowych.

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2017, godz. 15:42 - Adam Garbacz