„Roczniki Humanistyczne”, z. 1 : Literatura polska są pismem naukowym recenzowanym. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (tzw. double-blind peer review). 

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Oceniana jest zarówno wartość merytoryczna, jak i kształt językowy zgłaszanej do publikacji rozprawy. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

 

Artykuły należy przesyłać na adres sekretarza pisma (pawaso@kul.pl; Paweł Panas; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin) w formie elektronicznej oraz wydruku komputerowego wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o autorstwie rozprawy (w załączeniu wzór). Redakcja powinna zostać powiadomiona w formie pisemnej przez autora o wszystkich podmiotach bezpośrednio przyczyniających się do powstania zgłaszanej publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Bardzo wyraźnie zaznaczamy także, że niedopuszczalne są praktyki typu ghostwriting oraz guest authorship.

 

 

Wzór oświadczenia

 

Oświadczam, że rozprawa …………. zgłaszana przeze mnie do publikacji w „Rocznikach Humanistycznych”, z. 1 : Literatura polska jest w całości moim autorskim dziełem i nie była dotąd w żadnym fragmencie publikowana w innym miejscu. Jeżeli jest inaczej, poinformuję o tym pisemnie Redakcję, wskazując rzeczywisty charakter i stopień udziału innych osób lub instytucji w powstaniu tekstu rozprawy.

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016, godz. 13:30 - Małgorzata Nowak-Barcińska