Zasady przygotowania tekstów przeznaczonych do druku w roczniku

„Studia Polonijne”

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Teksty składane do druku nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism. Należy dołączyć deklarację Zgłoszenie artykułu do redakcji "Studiów Polonijnych" wraz z oświadczeniem dotyczącym wkładu poszczególnych autorów i źródeł finansowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także Umowę o przeniesienie praw autorskich. (wszystkie formularze dostępne tutaj)

 

2. Autor, zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie go w wersji on-line na stronie www danego rocznika, a także na indeksowanie artykułu w bazach bibliograficznych, m.in. CEJSH i CEEOL.

 

3. Objętość tekstu oblicza się w arkuszach wydawniczych (tekst artykułu, sprawozdania, recenzji itp., przypisy, streszczenie, słowa kluczowe, ilustracje, tabele, wykresy). Objętość artykułu lub edycji źródłowej nie powinna być mniejsza niż 20 tys. znaków (pół arkusza wydawniczego). Artykuły o objętości powyżej 40 tys. znaków (1 arkusz wydawniczy) nie będą przyjmowane.

 

4.W czasopiśmie stosujemy zasady etyczne COPE (czytaj więcej).

 

5. Autor przekazuje Komitetowi Redakcyjnemu „Studiów Polonijnych” tekst w wersji elektronicznej. Plik tekstowy po uprzednim zarejestrowaniu się jako autor należy udostępnić na https://ojs.tnkul.pl/index.php/sp/login 

W razie wystąpienia problemów technicznych, prosimy o kontakt z redakcją:

instpol@kul.pl

 

lub

 

studiapolonijne@gmail.com 

 

 

5. W celu zapewnienia anonimowości procedury recenzyjnej nazwisko i imię autora artykułu należy podać w osobnym pliku (nie w zgłaszanym do publikacji tekście). 

 

6. Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu.

 

7. Ze względu na wymogi baz bibliograficznych, w których są zamieszczane artykuły publikowane w Studiach, m.in. CEJSH i CEEOL, wszystkie artykuły powinny zawierać streszczenie (do 2000 znaków ze spacjami), tytuł i ew. podtytuł (do 150 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe (key words - do 255 znaków ze spacjami) w języku angielskim. Artykuły w językach obcych także streszczenie i słowa kluczowe po polsku.

 

8. Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: do druku – imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia), adres do korespondencji (może być e-mail); dodatkowo w celu kontaktu Redakcji z autorem – adres pocztowy, telefon. Aby autorzy mogli bezpłatnie otrzymać egzemplarz czasopisma, potrzebne są dane osobowe do sporządzenia PIT-8C.

 

9. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.

 

10. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji bez podania przyczyny.

 

11. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL. Redakcja Studiów może przyjąć tzw. system amerykański (odsyłacze bibliograficzne w tekście).

 

12. Wydania krytyczne źródeł należy przygotować w oparciu o odpowiednie instrukcje wydawnicze.

 

13. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii powinien być kompletny, a przytaczane cytaty sprawdzone. Rekomendowana forma zapisu:

 

PRZYPISY

E. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej, Warszawa: Książka i Wiedza 1982, s. 119-120.

E. Kaczyński, W. Śliwowska, Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815-1914, Warszawa: PWN 1992, s. 65-66.

M. Zdziechowski, Europa, Rosja, Azja, Wilno 1923, reprint Komorów: Antyk 2010, s. 268.

Między religią a kulturą w Europie. Chrześcijaństwo – islam - laicyzm. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, red. M. Góra, R. Budnik, Gliwice: Wydawnictwo Wokół nas 2005, s. 65.

J. Pitoń CM, Księża polscy w Brazylii 1848-1984, w: Zmagania polonijne w Brazylii, t. IV: Owocująca przeszłość, red. T. Dworecki SVD, Warszawa 1987, s. 109.

A. Puszka, Pietruszka-Jabłonowski, Pietruszka, Stefan, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 1548-1549.

J. Szymański, Z dziejów opieki duszpasterskiej nad Polakami w Danii w 1927 r., „Studia Polonijne” 22 (2012), s. 155-168.

Wspólne oświadczenie prezydentów Polski i Ukrainy o porozumieniu i pojednaniu obu narodów, „Biuletyn Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego” (Przemyśl) 1997, nr 3, s. 150-153.

R. Szwed, Stereotyp Ukraińca i Białorusina. Uwarunkowania i analiza porównawcza, „Sprawy Narodowościowe” (Seria nowa) 2000, z. 16-17, s. 95-112.

W. Romańczuk, Śp. Józef Grochot kapelan 10. Pułku Huzarów, „Dziennik Polski” (Londyn), 10 lutego 1984, s. 4.

Diagnoza społeczna 2009, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2009, www.diagnoza.com [dostęp: 19.08.2011].

 

- Przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji zawsze podajemy: nazwisko autora [z wyjątkiem przypadku, gdy występują różni autorzy o tym samym nazwisku – wtedy podaje się również inicjały imion], początek tytułu [kursywą], strony. Nie należy używać: dz. cyt., art. cyt. itp.!

np. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe, s. 119.

 

ARCHIWALIA

- Powinny zawierać nazwę archiwum, sygnaturę, tytuł, strony lub karty.

np. AAN, UdSW, sygn. 133/12, Informacja o działalności w Polsce zakonów i zgromadzeń zakonnych, k. 180.

- Przy pierwszym użyciu należy podać pełną nazwę archiwum, a po niej, w nawiasie kwadratowym, skrót nazwy. Podobnie w przypadku wszystkich skrótów odnoszących się do nazw instytucji i organizacji.

np.: Archiwum Akt Nowych (Warszawa) [dalej cyt.: AAN], Urząd do Spraw Wyznań [dalej cyt.: UdSW].

 

BIBLIOGRAFIA

Klechta J., Najstarsza w świecie. Polska Misja Katolicka we Francji 1836-2006, Paryż: Polska Misja Katolicka we Francji 2006.

Berger P. L., Luckmann Th., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PWN 1983.

Turowski J., Przedmowa, w: Tenże. Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin: TN KUL 1993, s. 5-6.

Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, Warszawa: PWN 2005.

Szymański J., Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny, t. I, Lublin: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 2010.

Olszewski E., Grochot Józef Stanisław, w: Encyklopedia emigracji polskiej, red. K. Dopierała, t. II: F-K, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski 2003, s. 153.

Rybicki A. ks., Wiara mężczyzn. Aspekty antropologiczne i duchowe, „Roczniki Teologii Duchowości” 4(59) 2012 s. 137-147.

Wspólne oświadczenie prezydentów Polski i Ukrainy o porozumieniu i pojednaniu obu narodów, „Biuletyn Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego” (Przemyśl) 1997, nr 3, s. 150-153.

Szwed R., Stereotyp Ukraińca i Białorusina. Uwarunkowania i analiza porównawcza, „Sprawy Narodowościowe” (Seria nowa) 2000, z. 16-17, s. 95-112.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. 2007, nr 168 poz. 1186 z późn. zm.

Jakiej Unii chcemy. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2003, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/ K_057_03.PDF [dostęp: 04.06.2010]

 

14. Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

15. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.

16. Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 3%.

17. Autorzy opublikowanych prac otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz Studiów Polonijnych (po dostarczeniu danych osobowych potrzebnych do sporządzenia PIT-8C) i nadbitki własnych tekstów.

 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

 

1. Teksty dostarczone na nośniku elektronicznym lub przesłane pocztą elektroniczną powinny być zapisane w formacie jednego z typowych edytorów: MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje). W przypadku zapisu w formacie TEX należy dostarczyć plik TEX oraz wygenerowany na jego podstawie PDF.

2. Rysunki, wykresy lub mapy należy przygotować za pomocą programów: CorelDraw, MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, MS Excel, OpenOffice Draw i Calc i dostarczyć je jako odrębne pliki (bez użycia kolorów). Dotyczy to także materiałów skanowanych (optymalnie w formacie TIFF). W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.

3. Oryginały ilustracji (w postaci nadającej się do druku) wraz z podpisami powinny być dołączone osobno.

4. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.

5. Wszystkie cytaty pisać w cudzysłowie czcionką prostą – nie kursywą.

6. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.

 

 

Materiały do pobrania:

 

Zgłoszenie artykułu do publikacji
Umowa o przeniesienie praw autorskich

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie

 

Autor: Paweł Janowski
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2022, godz. 13:42 - Maria Furtak