ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU DO ROCZNIKÓW: 

Zgłaszając tekst do publikacji na łamach Roczników Ekonomii i Zarządzania prosimy o przesłanie uzupełnionego kwestionariusza zgłoszenia artykułu: kwestionariusz.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Teksty złożone do "Roczników" Towarzystwa Naukowego KUL nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.

2. Maszynopis powinien być złożony na papierze formatu A-4 w 1 egzemplarzu i wersji elektronicznej. Powinien mieć ciągłą paginację. Na jednej stronie powinno być 2000 znaków (31 wierszy po 65 znaków). Margines z lewej strony - 35 mm.

3. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym).

4. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL. Redakcje poszczególnych zeszytów mogą przyjąć tzw. system amerykański (odsyłacze bibliograficzne w tekście).

5. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim, zawierające ok. 150 słów, oraz słowa kluczowe (key words). Należy, jeśli możliwe, dostarczyć w języku angielskim pełny tytuł, podtytuł, słowa kluczowe i streszczenie.

6. Na osobnej kartce prosimy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail.

7. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.

8. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów. Rekomendowana forma zapisu:

 

PRZYPISY:
K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL 19823 s. 18-20.

H. Żukowska, M. Żukowski. Refleksje nad rentownością sektora bankowego w Polsce. "Zarządzanie i Finanse" 2013 nr 2(1) s. 700.

K. Machowicz. Jurydyczne uwarunkowania wolności wypowiedzi w Polsce jako kategoria praw. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 56-57.

M. Pawlak, Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2016 s. 21.

J. Górka. Ewolucja funkcjonalna mobilnego portfela. W: Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy. Red. P. Bolibok, M. Żukowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 s. 120.

 

BIBLIOGRAFIA:

Żukowska, H.: Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy: przykład Rosji po 1990 roku, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 2007.

Obrót bezgotówkowy w Polsce. Red. H. Żukowska, M. Żukowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Machowicz K.: Pracodawca jako podmiot odpowiedzialny społecznie. "Roczniki Ekonomii i Zarządzania" 2012 nr 40(4) s. 295-308.

Bolibok, P., Żukowski, M.: The impact of inequalities in regional economic development on disparities in spatial distribution of cashless payment infrastructure in Poland. "Journal of Economics & Management" 2015 nr 21 s. 173-188.

 

9. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

10. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

1. Teksty powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: WordPerfect (wszystkie wersje), MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje) lub inne, obsługujące zapis w RTF.

2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze należy przygotować za pomocą następujących programów: CorelDraw (do wersji 11.0 włącznie), MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, Corel Presentation for Windows, MS Excel. Należy je dostarczyć jako odrębne pliki. Dotyczy to także materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.

3. Mapy i oryginały ilustracji nadające się do reprodukcji wraz z podpisami powinny być dołączone na końcu artykułu.

4. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują podczas standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć w odpowiednim pliku.

5. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.

6. Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na kopię przekazanych materiałów.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2016, godz. 13:05 - Grzegorz Zasuwa