INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

Od roku 2017 Przegląd Psychologiczny jest wydawany w dwu wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.

 

Autor przesyła tekst w języku polskim lub angielskim. Po otrzymaniu recenzji, naniesieniu poprawek i przyjęciu wersji ostatecznej w jednym z języków, jest proszony o sporządzenie drugiej wersji językowej.

 

Opracowania mogą mieć charakter:

 • artykułów (objętość tekstu wraz tabelami, wykresami, streszczeniem
  i bibliografią nie powinna przekraczać 40.000 znaków ze spacjami),
 • raportów z badań (objętość tekstu wraz tabelami, wykresami, streszczeniem i bibliografią powinna mieścić się w przedziale między 20.000 a 22.000 znaków ze spacjami),
 • sprawozdań i recenzji (objętość tekstu nie powinna przekraczać 10.000 znaków ze spacjami).

 

Zasady przygotowywania tekstów do druku

 1. Ostateczną wersję tekstu o objętości mieszczącej się w wyżej podanych przedziałach znaków należy nadesłać do Redakcji Przeglądu Psychologicznego w postaci zarówno elektronicznej (na płycie CD),
  jak i papierowej (druk wersji z CD).

Autor dołącza do artykułu oświadczenie o autorstwie dostępne do pobrania

oswiadczenie_autorskie_PRZEGLAD_PSYCHOLOGICZNY.doc 

 1. Elektroniczna postać tekstu może być przygotowana w dowolnej wersji edytorów: Microsoft Word (standard polskich znaków diakrytycznych: Latin 2) lub Word Perfect.
 1. Teksty składane do druku powinny spełniać standardy edytorskie American Psychological Association. Tytuły poszczególnych części/podczęści powinny być wyraźnie wyodrębnione, nie numerowane (tytuły należy pisać wielkimi literami, powinny być one wyśrodkowane, tytuły podczęści – podkreślane). Część wstępną artykułu empirycznego najlepiej zakończyć podsumowaniem hipotez. Artykuł empiryczny powinien zawierać część METODA z następującymi podczęściami (w przypadku badania eksperymentalnego): Osoby badane i przebieg badań, Manipulacja zmiennymi niezależnymi, Pomiar zmiennych zależnych; zaś w przypadku badania korelacyjnego – z podczęściami: Osoby badane i przebieg badań, Mierzone zmienne (lub: Zastosowane metody). Po części METODA powinna następować część WYNIKI I DYSKUSJA (albo dwie odrębne części – jedna WYNIKI, druga DYSKUSJA). Kolejność prezentowanych wyników najlepiej podporządkować kolejności uprzednio sformułowanych hipotez.

Nie należy formułować hipotez o braku różnic, gdyż są one niesprawdzalne i w zasadzie nie interpretowalne (z wyjątkiem sytuacji, kiedy przewidywaniu braku różnic w jednych warunkach towarzyszy przewidywanie różnic w innych warunkach tego samego badania).

 1. Cały tekst powinien być pisany przy użyciu podwójnej interlinii (niepotrzebne jest zwiększanie odstępów między poszczególnymi częściami/podrozdziałami tekstu). Nie należy dzielić wyrazów ani nadużywać spacji – między dowolnymi dwoma wyrazami powinna być zawsze tylko jedna spacja. Do formatowania tekstu prosimy używać zaawansowanych funkcji, a nie tylko spacji (np. wcięcia akapitu prosimy dokonywać tabulatorem, wyśrodkowania tytułu – odpowiednią funkcją itp.).
 1. U dołu strony pierwszej powinien znajdować się nienumerowany przypis zawierający: adres do korespondencji, ewentualne informacje o źródłach finansowania badań/pracy lub podziękowania itp.
 1. Streszczenie oraz słowa kluczowe powinny znajdować się na pierwszej stronie artykułu lub raportu z badań. Streszczenie powinno być krótkie – nieprzekraczające 1500 znaków ze spacjami – i przedstawiać główne wyniki uzyskane w badaniu (w przypadku artykułu empirycznego) lub główne tezy sformułowane przez autora (w przypadku artykułu teoretycznego lub przeglądowego).
 1. Rysunki, wykresy i tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi, opatrzone krótkimi podpisami (do 20 słów) i zamieszczone na końcu tekstu. Jeżeli rysunek/tabela zawiera skróty lub akronimy, pod rysunkiem/tabelą należy zamieścić uwagę/przypis rozwijający treść skrótu czy akronimu. Wszystkie rysunki i tabele powinny zostać nadesłane również w formie elektronicznej. Rysunki i wykresy mogą być wykonane za pomocą dowolnego programu z pakietu Microsoft Office, Word Perfect Presentation, Corel Draw, Statistica lub SPSS for Windows oraz powinny mieć ostateczną postać, w jakiej ukażą się w druku. Do wykresów wykonanych za pomocą programu graficznego, a nie arkusza kalkulacyjnego, prosimy dołączyć dane źródłowe. Rysunki i wykresy koniecznie należy dostarczyć na płycie CD jako odrębne pliki, natomiast w tekście należy zaznaczyć miejsce, w którym mają one być włamane. Prosimy nie stosować ciemnych odcieni – w druku mogą okazać się nieczytelne. Nie przyjmujemy materiałów kolorowych.
 1. Statystyki należy podawać zawsze wraz ze stopniami swobody w nawiasie, natomiast symbole statystyk (z wyjątkiem tych, które oznaczone są literami greckimi) – kursywą, np.:
  różnica ta okazała się istotna: χ2(1) = 30,28; p<0,001;
  interakcja ta okazała się istotna: F(2, 96) = 4,28; p<0,05;
  analizy ujawniły ich korelację: r(199) = 0,83; p<0,001;
  różnica ta ujawniła się jedynie na granicy istotności statystycznej: t(29) = 1,49; p<0,10 (test jednostronny).

Prosimy zwrócić uwagę, jak rozmieszczone są spacje i że przy p zawsze występuje znak mniejszości (albo równości, np. p = 0,023; jednak niepoprawna jest notacja z samymi zerami, np. p<0,000), oraz na to, że pisząc np. 0,01, w języku polskim posługujemy się przecinkami, zaś w języku angielskim – kropkami (0.01). Nie należy interpretować wyników, przy których p>0,05. W wyjątkowych przypadkach (zwłaszcza przy małej liczebności próby badanej), kiedy p>0,10, można mówić o zależnościach marginalnie istotnych czy występujących na poziomie trendu. Z wyjątkiem p wszystkie wartości statystyk (średnie, korelacje, testy) podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Cytowanie literatury w tekście polega na przywołaniu nazwiska autora (bez imienia i bez inicjałów imion) i roku, jak w przykładzie:

[...] problem ten omawiają Maruszewski i Ścigała (1995).

albo

[...] co podkreślały już klasyczne teorie myślenia (Bruner, Goodnow, Austin, 1956; Adams, 1934).

 

Bibliografię należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym. Powinna ona zawierać wszystkie cytowane w tekście pozycje, i tylko te pozycje (prosimy sprawdzić jej kompletność).

 

Opis zamieszczonego w bibliografii artykułu z czasopisma, powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w kursywie), numer czasopisma i strony artykułu, jak w przykładach:

 

Jakubowska, U., Kaniasty, K. (2014). Psychospołeczne predyktory legalnej aktywności politycznej Polaków. Przegląd Psychologiczny, 57, 87–105.

 

Różycka-Tran, J., Boski, P., Wojciszke, B. (2015). Belief in a Zero-Sum Game as a social axiom: A 37-nation study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 46, 525–548.

 

Opis zamieszczonego w bibliografii rozdziału z pracy zbiorowej powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł rozdziału, nazwisko i inicjał imienia (imion) redaktora pracy zbiorowej, tytuł pracy zbiorowej (kursywą), strony rozdziału, miejsce wydania i nazwę wydawcy, jak w przykładach:

 

Strelau, J. (2009). Miejsce lęku i zbliżonych konstruktów w badaniach nad temperamentem. W: M. Fajkowska, B. Szymura (red.), Lęk: geneza – mechanizmy – funkcje (s. 211–230). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 

Sternberg, R. J. (2012). The Triarchic Theory of Successful Intelligence. W: D. P. Flanagan, P. L. Harrison (red.), Contemporary Intellectual Assessment: Theories, Tests, and Issues (s. 156–177). New York: Guilford Press. 

 

Opis zamieszczonej w bibliografii książki powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł książki (kursywą), miejsce wydania i nazwę wydawcy, jak w przykładach:

 

Łubianka, B., Sękowski, A. E. (2016). Świat wartości uczniów zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Kahneman, D. (2013). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

 

Prosimy zwrócić uwagę na kolejność i kompletność tych informacji, poprawność rozmieszczenia wszystkich spacji i znaków przestankowych (kropek, przecinków, dwukropków) oraz na wielkie i małe litery. Ignorowanie tych zaleceń albo wydłuży proces wydawniczy, albo uniemożliwi wydanie artykułu nawet, jeżeli został merytorycznie zaakceptowany.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek o charakterze stylistycznym.

 

Prosimy o terminowy zwrot korekty autorskiej i potwierdzenie jej wykonania. Autor ponosi koszty zawinionych przez siebie zmian, dokonanych w dziele po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 3%.

 

Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami Redaktorów polskich czasopism psychologicznych, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, czy w tekście przywołane zostały ważne dla analizowanych zagadnień artykuły polskie, publikowane zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych.

 

W Redakcji Przeglądu Psychologicznego zostały wprowadzone stosowne procedury przeciwdziałania tzw. ghostwriting i guest authorship, mające zapewnić najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma. Procedury te opisane są na stronie internetowej czasopisma w zakładce: Zapora ghostwriting w Redakcji „Przeglądu Psychologicznego”.

 

 

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2020, godz. 13:48 - Barbara Cichy-Jasiocha