INFORMACJE OGÓLNE:

 

1. Teksty złożone do "Roczników" nie mogą być wcześniej opublikowane w języku polskim, ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism. Jeżeli artykuł był już opublikowany w innym języku, należy zaznaczyć to w przesłanych materiałach. Redakcja przyjmuje także teksty w języku angielskim, ale które przygotowane były we współpracy autora z native speakerem. Autor powinien też ujawnić redakcji wszelki wkład innych osób w powstawanie artykułu (patrz pkt 9).

 

2. Artykuł należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez Open Journal System:

1) należy założyć konto (zarejestrować się jako autor) / zalogować na swoje konto, jeśli wcześniej takie konto było zakładane.

2) po zalogowaniu się należy skorzystać z opcji "Prześlij tekst do opublikowania w czasopiśmie", wypełniając formularz, przesyłając zanonimizowany (bez danych osobowych autora) plik z tekstem oraz wprowadzając metadane artykułu (streszczenia, słowa kluczowe, wymagane tłumaczenia) 

 

3. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym).

 

4. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL. Prosimy o formatowanie przypisów wg systemu przecinkowego:

 

P. Johnson, Intelektualiści, Poznań: Zysk i S-ka 1998, s. 10.

G. Popiel, R. P. Mohan, Intellectuals and Powers: S. M. Lipset, Julien Benda, and Karl Mannheim, w: The Mythmakers. Intellectuals and the Intelligentsia in Perspective, R. P. Mohan (red.), New York: Greenwood Press 1987, s. 54.

M. Micińska, Czy istnieją angielscy intelektualiści? Problematyka elit intelektualnych w historiografii brytyjskiej, „Kultura i Społeczeństwo”, 2/2000, s. 103.

 

Bibliografia:

Szacki J., Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa: PWN 1991.

Mikułowski-Pomorski J., Etos warstw społecznych. Inteligencja. Między państwem a samodzielnym wyborem, [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, J. Mariański (red.), Warszawa: Wyd. PAN 2002, s.43 – 66.

 

! 5. Do tekstu należy dołączyć w języku polskim i angielskim streszczenie zawierające ok. 150 słów oraz słowa kluczowe (key words). Należy dostarczyć pełne tłumaczenie w języku angielskim tytułu przesłanej pracy. W przypadku prac anglojęzycznych należy dołączyć polską wersję tytułu oraz streszczenie i słowa kluczowe w obu językach.

 

! 6. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji z redakcją, aktualny telefon, e-mail. Prosimy też o deklarację i wskazanie, jaki adres (pocztowy oraz mailowy!) może zostać opublikowany przy nazwisku autora.

 

7. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.

 

8. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów.

 

9.  Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

10. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE:

1. Dostarczone teksty powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: WordPerfect (wszystkie wersje), MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje) w zapisie "rtf" lub "doc". Tekst powinien mieć ciągłą paginację. Na jednej stronie powinno być 2000 znaków (31 wierszy po 65 znaków); margines z lewej strony - 35 mm; preferowana czcionka - Times New Roman; wielkość czcionki - 12; 1,5 linii odstępu. 

 

2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze należy przygotować za pomocą następujących programów: CorelDraw (do wersji 11.0 włącznie), MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, Corel Presentation for Windows, MS Excel. Należy je dostarczyć jako odrębne pliki (w Open Journal System w czasie etapu "Prześlij dodatkowe pliki". Dotyczy to także materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.

 

3. Mapy i oryginały ilustracji nadające się do reprodukcji wraz z podpisami powinny być dołączone na końcu artykułu. Ewentualne skany map i ilustracji prosimy dołączyć jako odrębne od tekstu artykułu pliki (w OJS - jak w pkt. 2).

 

4. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują podczas standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy o tym poinformować redakcję w trakcie zgłaszania artykułu.

 

5. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa, boldowanie.

 

6. Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na dysku twardym lub na CD zapasową kopię przekazanych materiałów.

 

7. Materiały niekompletne lub niedostosowane do wymagań redakcyjnych nie będą mogły rozpocząć procedury recenzenckiej.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, godz. 12:52 - Tomasz Peciakowski