INFORMACJE OGÓLNE:

1. Teksty złożone do "Roczników" Towarzystwa Naukowego KUL nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.

2. Maszynopis powinien być złożony na papierze formatu A-4 w 1 egzemplarzu i na dyskietce. Powinien mieć ciągłą paginację. Na jednej stronie powinno być 2000 znaków (31 wierszy po 65 znaków). Margines z lewej strony - 35 mm.

3. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym).

4. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL. Redakcje poszczególnych zeszytów mogą przyjąć tzw. system amerykański (odsyłacze bibliograficzne w tekście).

5. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim, zawierające ok. 150 słów, oraz słowa kluczowe (key words). Należy, jeśli możliwe, dostarczyć w języku angielskim pełny tytuł, podtytuł, słowa kluczowe i streszczenie.

6. Na osobnej kartce prosimy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail.

7. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.

8. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów. Rekomendowana forma zapisu:

PRZYPISY:
K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL 19823 s. 18-20.
D. L. Rosenhan, M. E. Seligam. Psychopatalogia. T. 1. Warszawa: PWN 1994.
A. Bronk SVD. Wielość nauk i jedność nauki. W: S. Kamiński. Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: TN KUL 19924 s. 345-370.
T. Szubka. Wprowadzenie. W: Metafizyka filozofii analitycznej. Red. T. Szubka. Lublin: TN KUL 1995 s. 9.
Studia metafilozoficzne. T. 1: Dyscypliny i metody filozofii. Red. A. B. Stępień, T. Szubka. Lublin: TN KUL 1993.
T. Styczeń SDS. Narodzić się, aby kochać. Jak ocalić tożsamość Europy? "Roczniki Filozoficzne" 42:1994 z. 2 s. 45-53.
A. P. Wejland. Ukryte porównania. "Studia Socjologiczne" 1991 nr 1 s. 91-108.

BIBLIOGRAFIA:
Wójcik K.: Jan z Kluczborka. Lublin: RW KUL 1995 s. 59-62.
Berger P. L., Luckmann Th.: Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PWN 1983.
Turowski J.: Przedmowa. W: Tenże. Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: TN KUL 1993 s. 5-6.
Duchowość bezdroży. Red. ks. J. Misiurek, ks. W. Słomka. Lublin: TN KUL 1995. Homo meditans. T. 16.
Oleś P.: Kryzys połowy życia u mężczyzn. "Roczniki Filozoficzne" 43:1995 z. 4 s. 91-108.
Solecki T.: Gwiazda zaranna. "W drodze" 1989 nr 10 s. 53-58.

9. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

10. Autorzy opublikowanych prac otrzymują 1 egzemplarz "Rocznika", 17 nadbitek własnych tekstów oraz honorarium według stawek obowiązujących w Towarzystwie Naukowym KUL. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

1. Teksty dostarczone na dyskietce powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: WordPerfect (wszystkie wersje), MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje) lub inne, obsługujące zapis w RTF.

2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze należy przygotować za pomocą następujących programów: CorelDraw (do wersji 11.0 włącznie), MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, Corel Presentation for Windows, MS Excel. Należy je dostarczyć jako odrębne pliki. Dotyczy to także materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.

3. Mapy i oryginały ilustracji nadające się do reprodukcji wraz z podpisami powinny być dołączone na końcu artykułu.

4. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują podczas standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć na dyskietce.

5. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.

6. Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na dysku twardym lub na dyskietce zapasową kopię przekazanych materiałów.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2008, godz. 08:51 - Stanisław Sarek