1. Termin składania materiałów do druku upływa 15 czerwca danego roku dla zeszytów na następny rok kalendarzowy, np. 15.06.2000 na rok 2001

2. Komplet materiałów obejmuje:
- protokół posiedzenia Komitetu Redakcyjnego danego zeszytu, podpisany przez jego członków, zawierający następujące dane: skład Rady Naukowej (ze wskazaniem Przewodniczącego) oraz skład Komitetu Redakcyjnego (ze wskazaniem Redaktora Naczelnego i Sekretarza Redakcji); podział zeszytu na działy (artykuły, materiały, sprawozdania, recenzje, etc.); objętość poszczególnych tekstów w arkuszach wydawniczych znormalizowanego maszynopisu (objętość łączna nie może przekraczać objętości ustalonej dla danego zeszytu); informacje o dołączonych dyskietkach i materiałach ikonograficznych;
spis treści całego zeszytu;
- zakwalifikowane do druku materiały spełniające wymogi podane we wskazówkach dla autorów w postaci jednego egzemplarza wydruku i dyskietki;
- listę autorów z ich aktualnymi adresami;
- wykaz recenzentów i dwie recenzje każdego artykułu.

3. Recenzenci otrzymują honoraria od TN KUL.

4. Sekretarze Redakcji otrzymują honorarium za przygotowanie zeszytu do druku.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2008, godz. 08:54 - Stanisław Sarek