Informacje dla studentów

 


 

INFORMACJA NR 1

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

IV i V rok

 

W dniu 15 marca 2020 roku przesłałem do Państwa (w przypadku IV roku na email ogólny) informacje co do dalszych działań podejmowanych w ramach prowadzonych zajęć. Proszę o zapoznanie się z treścią przesłanych wiadomości i dostosowanie się do nich.

Piotr Telusiewicz

 

INFORMACJA NR 2

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

IV i V rok

 

W związku z obecną sytuacją dyżur w czwartek (15.00 - 15.45, 19.10-20.00, C-748) jest zawieszony.

W okresie od dnia 14 kwietnia 2020 do dnia 30 kwietnia 2020 proszę o kontakt email każdego dnia. Na przesłane wiadomości będę odpowiadał niezwłocznie.

Piotr Telusiewicz

 

 

INFORMACJA NR 3

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

IV i V rok

 

W dniu 15 kwietnia 2020 roku przesłałem do Państwa (w przypadku IV roku na email ogólny) informacje co do dalszych działań podejmowanych w ramach prowadzonych zajęć. Proszę o zapoznanie się z treścią przesłanych wiadomości i dostosowanie się do nich.

Piotr Telusiewicz

 

 

 

INFORMACJA NR 4

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

 V rok

 

W dniu 27 kwietnia 2020 roku przesłałem do Państwa informacje co do dalszych działań podejmowanych w ramach prowadzonych zajęć - w tym w szczególności dotyczących sprawdzania prac magisterskich i obron prac magisterskich. Proszę o zapoznanie się z treścią przesłanych wiadomości i dostosowanie się do nich.

Piotr Telusiewicz

 

 

 

INFORMACJA NR 5

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

IV rok

 

W dniu 30 kwietnia 2020 roku przesłałem do Państwa (w przypadku IV roku na email ogólny) informacje co do dalszych działań podejmowanych w ramach prowadzonych zajęć. Proszę o zapoznanie się z treścią przesłanych wiadomości i dostosowanie się do nich.

Piotr Telusiewicz

 

 

INFORMACJA NR 6

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

IV rok

 

W dniu 6 maja  2020 roku przesłałem do Państwa (w przypadku IV roku na email ogólny) informacje co do dalszych działań podejmowanych w ramach prowadzonych zajęć. Proszę o zapoznanie się z treścią przesłanych wiadomości i dostosowanie się do nich.

Piotr Telusiewicz

 

 

INFORMACJA NR 7

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

 V rok

 

W dniu 12 maja 2020 roku przesłałem do Państwa informacje co do dalszych działań podejmowanych w ramach prowadzonych zajęć - w tym w szczególności dotyczących sprawdzania prac magisterskich i obron prac magisterskich. Proszę o zapoznanie się z treścią przesłanych wiadomości i dostosowanie się do nich.

Piotr Telusiewicz

 

 

INFORMACJA NR 8

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

IV i V rok

 

W związku z obecną sytuacją dyżur w czwartek (15.00 - 15.45, 19.10-20.00, C-748) jest zawieszony.

W okresie od dnia 1 maja 2020 do dnia 31 maja 2020 proszę o kontakt email każdego dnia. Na przesłane wiadomości będę odpowiadał niezwłocznie.

Piotr Telusiewicz

 

INFORMACJA NR 9

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

 V rok

 

W dniu 16 maja 2020 roku przesłałem do Państwa informacje co do dalszych działań podejmowanych w ramach prowadzonych zajęć - w tym w szczególności dotyczących obron prac magisterskich. Proszę o zapoznanie się z treścią przesłanych wiadomości i dostosowanie się do nich.

Piotr Telusiewicz

 

INFORMACJA NR 10

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

 V rok

 

W dniu 24 maja 2020 roku przesłałem do Państwa informacje co do dalszych działań podejmowanych w ramach prowadzonych zajęć - w tym w szczególności dotyczących obron prac magisterskich. Proszę o zapoznanie się z treścią przesłanych wiadomości i dostosowanie się do nich.

Piotr Telusiewicz

 

 

INFORMACJA NR 11

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

IV i V rok

 

W związku z obecną sytuacją dyżur w czwartek (15.00 - 15.45, 19.10-20.00, C-748) jest zawieszony.

W okresie od dnia 1 czerwca 2020 do dnia 30 czerwca 2020 proszę o kontakt email każdego dnia. Na przesłane wiadomości będę odpowiadał niezwłocznie.

Piotr Telusiewicz

 

INFORMACJA NR 12

Szanowni Państwo

Seminarzyści Seminarium - Prawo rodzinne

 V rok

 

W dniu 31 maja 2020 roku przesłałem do Państwa informacje co do dalszych działań podejmowanych w ramach prowadzonych zajęć - w tym w szczególności dotyczących obron prac magisterskich. Proszę o zapoznanie się z treścią przesłanych wiadomości i dostosowanie się do nich.

Piotr Telusiewicz


 

 

 

 

 Szanowni Studenci

III i IV roku kierunku Prawo

 

Na prośbę Pana dra hab. Wojciecha Lisa, prof. KUL zamieszczam informację dotyczącą ćwiczeń - Prawo rodzinne i opiekuńcze

 

Rozkład materiału, wymagania i zasady zaliczenia ćwiczeń

z zakresu prawa rodzinnego 2019/2020

 

I. Rozkład materiału i przebieg ćwiczeń

1) Ćwiczenia organizacyjne (wprowadzenie do tematyki ćwiczeń, przedstawienie rozkładu materiału, wymagań, przebiegu ćwiczeń, określenie warunków zaliczenia i uzyskania wpisu).

2) Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego.

3) Zasady sporządzania pism procesowych (przedstawienie konstrukcji / wzoru pisma).

4) Zawarcie małżeństwa; prawa i obowiązki małżonków.

5) Ustanie małżeństwa.

6) Małżeńskie ustroje majątkowe.

7) Umowne ustroje majątkowe.

8) Kolokwium; pismo procesowe.

9) Macierzyństwo i ojcostwo.

10) Władza rodzicielska.

11) Piecza zastępcza; kontakty z dzieckiem.

12) Przysposobienie (adopcja).

13) Obowiązek alimentacyjny.

14) Kolokwium; opieka i kuratela.

15) Podsumowanie zajęć, wystawienie ocen.

 

Ćwiczenia mają charakter praktyczny, wybitnie zadaniowy (z wyjątkiem punktu drugiego). W trakcie ćwiczeń studenci wypełniają testy, rozwiązują kazusy, przygotowują pisma procesowe (w całości lub we fragmentach, w zależności od stopnia skomplikowania pisma), analizują orzecznictwo w sprawach rodzinnych.

 

II. Wymagania i zasady zaliczenia ćwiczeń

Przebieg ćwiczeń: sprawdzenie obecności, krótkie zagajenie dotyczące tematu ćwiczeń, rozdanie prac do wykonania, zweryfikowanie wykonanych prac, krótkie podsumowanie.

W związku z tym na ćwiczeniach wymagane jest posiadanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz wcześniejsze przygotowanie się do zajęć w oparciu o informacje uzyskane na wykładzie i z literatury przedmiotu. Brak Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz bierność na ćwiczeniach uznaje się za brak przygotowania.

 

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie 2 przewidzianych harmonogramem zajęć kolokwiów jednokrotnego wyboru oraz 1 dodatkowego kolokwium niezapowiedzianego z materiału będącego przedmiotem wcześniej przeprowadzonych ćwiczeń (w sumie 3 kolokwiów). Z uwagi na niewielką liczbę godzin przewidzianych na ćwiczenia nie ma poprawy kolokwiów.

 

Ocena końcowa z ćwiczeń jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w ciągu semestru. Przy wystawianiu oceny końcowej uwzględnia się frekwencję na ćwiczeniach, która wpływa na ocenę końcową.

 

Dopuszczalna liczba nieobecności dla wszystkich studentów wynosi 1 w ciągu semestru. W przypadku studentów odbywających studia w oparciu o Indywidualną Organizację Studiów dopuszczalna liczba nieobecności wynosi – 3 w ciągu semestru. Pozostałe nieobecności – bez względu na przyczynę – wymagają usprawiedliwienia.

 

Usprawiedliwianie nieobecności na ćwiczeniach następuje wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego albo/i zwolnienia wystawionego przez dziekana wydziału bądź dyrektora instytutu.

 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności i nie przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności studenci odrabiają je przygotowując się do dodatkowego testu, obejmującego całość przerobionego materiału, który to test odbędzie się pod koniec semestru (bezpośrednio przed zaliczeniem końcowym). Osiągnięcie 7 i więcej nieobecności, bez względu na przyczynę, skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia z ćwiczeń.

 

Osoby administracyjnie przypisane do danej grupy uczestniczą w zajęciach przewidzianych dla tejże grupy. Nie ma „chodzenia po grupach”, permanentnego przenoszenia się z jednej grupy do innej ani odrabiania zajęć. Zgoda na uczestniczenie studenta w zajęciach innej grupy ma miejsce wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach; decyzję taką podejmuje według uznania prowadzący ćwiczenia.

 

III. Zalecana literatura

1) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 682 z późn. zm. (artykuły od 1 do 184).

2) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1460 z późn. zm. (artykuły od 561 do 605).

3) Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników, Krystyna Gromek, Warszawa 2018.

4) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Krystyna Gromek, Warszawa 2018.

5) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Grzegorz Jędrejek, Warszawa 2017.

6) Prawo rodzinne, Arkadiusz Bieliński, Maciej Pannert, Warszawa 2019.

7) Prawo rodzinne i opiekuńcze, Tadeusz Smyczyński, Warszawa 2018.

8) Prawo rodzinne, Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar, Warszawa 2016.

9) Prawo rodzinne, Jerzy Strzebinczyk, Warszawa 2016.

10) Prawo rodzinne, Katarzyna Tryniszewska, Warszawa 2016.

11) Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy, Natalia Szok, Radosław Terlecki, Warszawa 2019.

12) Spadki i prawo rodzinne. Pytania, kazusy, tablice, testy, Joanna Ablewicz, Małgorzata Łączkowska, Tomasz Sadurski, Anna Natalia Schulz, Emilia Rucińska-Sech, Anna Urbańska-Łukaszewicz, Sebastian Wawruch, Warszawa 2018.

13) Spadki i prawo rodzinne. Pytania, kazusy, tablice, testy, Aneta Flisek, Warszawa 2017.

14) Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami, Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska, Warszawa 2016.

15) Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, Jakub Łukasiewicz, Mariusz Załucki (red.), Toruń 2018.

16) Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Jakub Łukasiewicz, Aneta Arkuszewska, Anna Kościółek (red.), Toruń 2017.

 

 


 

LISTA TEZ NA EGZAMIN DYPLOMOWY

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – PRAWO RODZINNE

 

 

 

1.      Prawne ujęcie rodziny i małżeństwa

2.      Zasady prawne w prawie rodzinnym i opiekuńczym

3.      Podmiotowość rodziny – problematyka prawna

4.      Status prawny dziecka poczętego w prawie polskim

5.      Ochrona życia poczętego w świetle prawa polskiego

6.      Zawarcie małżeństwa i jego formy

7.      Przeszkody do zawarcia małżeństwa

8.      Unieważnienie małżeństwa

9.      Małżeńskie ustroje majątkowe

10.  Małżeńska wspólność ustawowa

11.  Małżeńskie umowy majątkowe

12.  Ustanie małżeństwa

13.  Rozwód i jego skutki prawne

14.  Separacja – istota i skutki prawne

15.  Macierzyństwo – aspekty prawne

16.  Ojcostwo – aspekty prawne

17.  Treść władzy rodzicielskiej

18.  Negatywna ingerencja sądu w zakres władzy rodzicielskiej

19.  Kontakty osobiste rodziców z dzieckiem

20.  Przysposobienie – przesłanki, rodzaje

21.  Obowiązek alimentacyjny

22.  Opieka, opiekun

23.  Kuratela i jej rodzaje

24.  Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

25.  System pieczy zastępczej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

26.  Ochrona rodziny przed przemocą w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

27.  Finansowe wsparcie rodziny w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych

28.  Rodzaje wsparcia rodziny w świetle ustawy o pomocy społecznej

29.  Finansowe wsparcie rodziny w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

30.  Rodzaje opieki nad dziećmi w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 

 

 

 

 

 

Szanowni  Studenci

III i IV roku kierunku prawo

  

Jako prowadzący wykład kluczowy

SĄDOWA OCHRONA RODZINY

zapraszam Państwa do zapisów

 

Wskazany wykład kluczowy jest prowadzony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w od roku akademickiego 2013/2014. Obecnie jest przeznaczony dla studentów III i IV roku kierunku prawo. Zajęcia są prowadzone przez dr hab. Piotra Telusiewicza (wykład i ćwiczenia). Jest to pierwszy tego rodzaju wykład, który łączy w sobie zajęcia teoretyczne i symulacje spraw sądowych. Praktyczna część odbywa się z maksymalnym zaangażowaniem studentów.  Nadmienię tylko, że ćwiczenia mają jedynie wymiar praktyczny. Ufam, iż zaproponowany poniżej harmonogram zajęć spotka się z Państwa akceptacją i zainteresowaniem.

 

Plan wykładu:                                             

1.      Zajęcia organizacyjne

Część pierwsza – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu teoretycznym

2.      Sprawy o kontakty rodziców z dzieckiem i o ich wykonywanie

3.      Sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej

4.      Sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

5.      Sprawy o przysposobienie

6.      Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

7.      Sprawy o alimenty

8.      Sprawy o ustalenie ojcostwa i łącznie z nimi dochodzone roszczenia

Część druga – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu praktycznym

9.      Symulacja sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

10.  Symulacja sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej 

11.  Symulacja sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

12.  Symulacja sprawy o przysposobienie

13.  Symulacja sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

14.  Symulacja sprawy o alimenty na dziecko

15.  Symulacja sprawy o ustalenie ojcostwa 

 

dr hab Piotr Telusiewicz

 

 

Szanowni  Studenci

IV roku kierunku prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020, godz. 14:34 - Piotr Telusiewicz