Informacje dla studentów

 

  

 

 Szanowni Studenci

III i IV roku kierunku Prawo

 

Na prośbę Pana dra hab. Wojciecha Lisa, prof. KUL zamieszczam informację dotyczącą ćwiczeń - Prawo rodzinne i opiekuńcze

 

Rozkład materiału, wymagania i zasady zaliczenia ćwiczeń

z zakresu prawa rodzinnego 2019/2020

 

I. Rozkład materiału i przebieg ćwiczeń

1) Ćwiczenia organizacyjne (wprowadzenie do tematyki ćwiczeń, przedstawienie rozkładu materiału, wymagań, przebiegu ćwiczeń, określenie warunków zaliczenia i uzyskania wpisu).

2) Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego.

3) Zasady sporządzania pism procesowych (przedstawienie konstrukcji / wzoru pisma).

4) Zawarcie małżeństwa; prawa i obowiązki małżonków.

5) Ustanie małżeństwa.

6) Małżeńskie ustroje majątkowe.

7) Umowne ustroje majątkowe.

8) Kolokwium; pismo procesowe.

9) Macierzyństwo i ojcostwo.

10) Władza rodzicielska.

11) Piecza zastępcza; kontakty z dzieckiem.

12) Przysposobienie (adopcja).

13) Obowiązek alimentacyjny.

14) Kolokwium; opieka i kuratela.

15) Podsumowanie zajęć, wystawienie ocen.

 

Ćwiczenia mają charakter praktyczny, wybitnie zadaniowy (z wyjątkiem punktu drugiego). W trakcie ćwiczeń studenci wypełniają testy, rozwiązują kazusy, przygotowują pisma procesowe (w całości lub we fragmentach, w zależności od stopnia skomplikowania pisma), analizują orzecznictwo w sprawach rodzinnych.

 

II. Wymagania i zasady zaliczenia ćwiczeń

Przebieg ćwiczeń: sprawdzenie obecności, krótkie zagajenie dotyczące tematu ćwiczeń, rozdanie prac do wykonania, zweryfikowanie wykonanych prac, krótkie podsumowanie.

W związku z tym na ćwiczeniach wymagane jest posiadanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz wcześniejsze przygotowanie się do zajęć w oparciu o informacje uzyskane na wykładzie i z literatury przedmiotu. Brak Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz bierność na ćwiczeniach uznaje się za brak przygotowania.

 

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie 2 przewidzianych harmonogramem zajęć kolokwiów jednokrotnego wyboru oraz 1 dodatkowego kolokwium niezapowiedzianego z materiału będącego przedmiotem wcześniej przeprowadzonych ćwiczeń (w sumie 3 kolokwiów). Z uwagi na niewielką liczbę godzin przewidzianych na ćwiczenia nie ma poprawy kolokwiów.

 

Ocena końcowa z ćwiczeń jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w ciągu semestru. Przy wystawianiu oceny końcowej uwzględnia się frekwencję na ćwiczeniach, która wpływa na ocenę końcową.

 

Dopuszczalna liczba nieobecności dla wszystkich studentów wynosi 1 w ciągu semestru. W przypadku studentów odbywających studia w oparciu o Indywidualną Organizację Studiów dopuszczalna liczba nieobecności wynosi – 3 w ciągu semestru. Pozostałe nieobecności – bez względu na przyczynę – wymagają usprawiedliwienia.

 

Usprawiedliwianie nieobecności na ćwiczeniach następuje wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego albo/i zwolnienia wystawionego przez dziekana wydziału bądź dyrektora instytutu.

 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności i nie przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności studenci odrabiają je przygotowując się do dodatkowego testu, obejmującego całość przerobionego materiału, który to test odbędzie się pod koniec semestru (bezpośrednio przed zaliczeniem końcowym). Osiągnięcie 7 i więcej nieobecności, bez względu na przyczynę, skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia z ćwiczeń.

 

Osoby administracyjnie przypisane do danej grupy uczestniczą w zajęciach przewidzianych dla tejże grupy. Nie ma „chodzenia po grupach”, permanentnego przenoszenia się z jednej grupy do innej ani odrabiania zajęć. Zgoda na uczestniczenie studenta w zajęciach innej grupy ma miejsce wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach; decyzję taką podejmuje według uznania prowadzący ćwiczenia.

 

III. Zalecana literatura

1) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 682 z późn. zm. (artykuły od 1 do 184).

2) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1460 z późn. zm. (artykuły od 561 do 605).

3) Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników, Krystyna Gromek, Warszawa 2018.

4) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Krystyna Gromek, Warszawa 2018.

5) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Grzegorz Jędrejek, Warszawa 2017.

6) Prawo rodzinne, Arkadiusz Bieliński, Maciej Pannert, Warszawa 2019.

7) Prawo rodzinne i opiekuńcze, Tadeusz Smyczyński, Warszawa 2018.

8) Prawo rodzinne, Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar, Warszawa 2016.

9) Prawo rodzinne, Jerzy Strzebinczyk, Warszawa 2016.

10) Prawo rodzinne, Katarzyna Tryniszewska, Warszawa 2016.

11) Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy, Natalia Szok, Radosław Terlecki, Warszawa 2019.

12) Spadki i prawo rodzinne. Pytania, kazusy, tablice, testy, Joanna Ablewicz, Małgorzata Łączkowska, Tomasz Sadurski, Anna Natalia Schulz, Emilia Rucińska-Sech, Anna Urbańska-Łukaszewicz, Sebastian Wawruch, Warszawa 2018.

13) Spadki i prawo rodzinne. Pytania, kazusy, tablice, testy, Aneta Flisek, Warszawa 2017.

14) Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami, Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska, Warszawa 2016.

15) Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, Jakub Łukasiewicz, Mariusz Załucki (red.), Toruń 2018.

16) Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Jakub Łukasiewicz, Aneta Arkuszewska, Anna Kościółek (red.), Toruń 2017.

 

 


 

LISTA TEZ NA EGZAMIN DYPLOMOWY

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – PRAWO RODZINNE

 

 

 

1.      Prawne ujęcie rodziny i małżeństwa

2.      Zasady prawne w prawie rodzinnym i opiekuńczym

3.      Podmiotowość rodziny – problematyka prawna

4.      Status prawny dziecka poczętego w prawie polskim

5.      Ochrona życia poczętego w świetle prawa polskiego

6.      Zawarcie małżeństwa i jego formy

7.      Przeszkody do zawarcia małżeństwa

8.      Unieważnienie małżeństwa

9.      Małżeńskie ustroje majątkowe

10.  Małżeńska wspólność ustawowa

11.  Małżeńskie umowy majątkowe

12.  Ustanie małżeństwa

13.  Rozwód i jego skutki prawne

14.  Separacja – istota i skutki prawne

15.  Macierzyństwo – aspekty prawne

16.  Ojcostwo – aspekty prawne

17.  Treść władzy rodzicielskiej

18.  Negatywna ingerencja sądu w zakres władzy rodzicielskiej

19.  Kontakty osobiste rodziców z dzieckiem

20.  Przysposobienie – przesłanki, rodzaje

21.  Obowiązek alimentacyjny

22.  Opieka, opiekun

23.  Kuratela i jej rodzaje

24.  Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

25.  System pieczy zastępczej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

26.  Ochrona rodziny przed przemocą w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

27.  Finansowe wsparcie rodziny w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych

28.  Rodzaje wsparcia rodziny w świetle ustawy o pomocy społecznej

29.  Finansowe wsparcie rodziny w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

30.  Rodzaje opieki nad dziećmi w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 

 

 

 

 

 

Szanowni  Studenci

III i IV roku kierunku prawo

  

Jako prowadzący wykład kluczowy

SĄDOWA OCHRONA RODZINY

zapraszam Państwa do zapisów

 

Wskazany wykład kluczowy jest prowadzony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w od roku akademickiego 2013/2014. Obecnie jest przeznaczony dla studentów III i IV roku kierunku prawo. Zajęcia są prowadzone przez dr hab. Piotra Telusiewicza (wykład i ćwiczenia). Jest to pierwszy tego rodzaju wykład, który łączy w sobie zajęcia teoretyczne i symulacje spraw sądowych. Praktyczna część odbywa się z maksymalnym zaangażowaniem studentów.  Nadmienię tylko, że ćwiczenia mają jedynie wymiar praktyczny. Ufam, iż zaproponowany poniżej harmonogram zajęć spotka się z Państwa akceptacją i zainteresowaniem.

 

Plan wykładu:                                             

1.      Zajęcia organizacyjne

Część pierwsza – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu teoretycznym

2.      Sprawy o kontakty rodziców z dzieckiem i o ich wykonywanie

3.      Sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej

4.      Sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

5.      Sprawy o przysposobienie

6.      Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

7.      Sprawy o alimenty

8.      Sprawy o ustalenie ojcostwa i łącznie z nimi dochodzone roszczenia

Część druga – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu praktycznym

9.      Symulacja sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

10.  Symulacja sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej 

11.  Symulacja sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

12.  Symulacja sprawy o przysposobienie

13.  Symulacja sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

14.  Symulacja sprawy o alimenty na dziecko

15.  Symulacja sprawy o ustalenie ojcostwa 

 

dr hab Piotr Telusiewicz

 

 

Szanowni  Studenci

IV roku kierunku prawo

Kazusy dotyczą zagadnienia władzy rodzicielskiej

Kazus I – grupy z wtorku

Anna i Jan Nowak zawarli związek małżeński 13.09. 2007r. Lubartowie. W grudniu 2008 roku przeprowadzili się do Lublina i zamieszkali na ul. Kruczej 32. Obecnie mają dwoje dzieci Adama ur. 15.08.2008r. i Agnieszkę ur. 29 kwietnia 2011r. Jan Nowak w latach 2014-17 pracował w Anglii w charakterze barmana. Do Polski przyjeżdżał dwa razy w roku na urlop w okresie wakacyjnym i na święta Bożego Narodzenia. Zarobione pieniądze przesyłał żonie na utrzymanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Jan ze swoimi dziećmi utrzymywał kontakt telefoniczny i za pośrednictwem internetu. Od stycznia 2018r. Jan przebywa w Polsce i pracuje w zakładzie xero OREX. Dba i troszczy się o swoje dzieci, interesuje się ich postępami w nauce, a także troszczy się o ich wszechstronny rozwój – Adam uprawia judo i uczy się tańca towarzyskiego, a Agnieszka gra w szachy i uczy się języka chińskiego.

Anna Nowak przez cały czas pobytu swego męża za granicą nie pracowała, ale zajmowała się domem i dziećmi. W międzyczasie, gdy dzieci były w szkole, Anna odwiedzała swoje koleżanki, jednak starała się nie zaniedbywać swoich obowiązków względem dzieci. Po powrocie męża z Anglii podjęła pracę w lubelskim browarze PERŁA. Z czasem okazało się, że Anna zaczęła zaniedbywać obowiązki małżeńskie i rodzicielskie. Wracała do domu bardzo późno i nierzadko pod wpływem alkoholu. Jan dowiedział się od swego kolegi Tomasza Długiego, który pracował razem jego żoną, że Anna dość często spotyka się z Jackiem Wilkiem. Na początku lutego 2019r. Anna zrezygnowała z pracy w browarze, oznajmiła swemu mężowi, że wyprowadza się z ich wspólnego domu i wyjeżdża ze swoim znajomym Jackiem Wilkiem do Holandii. Decyzja Anny doprowadziła do całkowitego braku zainteresowania się dziećmi.

Czego może żądać przed sądem Jan Nowak w zakresie rozstrzygnięcia w kwestii władzy rodzicielskiej? Proszę o przygotowanie odpowiedniego pisma procesowego.

 

Kazus II – grupy ze środy

 

Jan Nowak 10.05.2004r. zawarł małżeństwo z Anną Kowalską. Z tego związku w dniu 15.08.2006r. urodziła się córka Dorota Nowak. Jan Nowak pracował jako kierowca TIRa i zginął w wypadku samochodowym w Niemczech 1.07.2016r. Odtąd małoletnia Dorota Nowak pozostaje pod władzą rodzicielska matki Anny Kowalskiej, która w ogóle córką się nie interesuje, a ponadto utrzymuje kontakty z mężczyznami, sprowadza ich do domu i spożywa z nimi alkohol.

Dlatego małoletnia Dorota Nowak bardzo często przebywa w domu swoich dziadków – Antoniego i Ireny Kowalskich, pozostając pod ich opieką. Zdaniem Antoniego Kowalskiego, dziadka małoletniej Doroty, zachowanie jej matki Anny Kowalskiej wpływa demoralizująco na wnuczkę. Stąd dziadek postanowił zwrócić się do sądu, by rozwiązać tę sytuację.

Czego może żądać Antoni Kowalski przed sądem w zakresie rozstrzygnięcia w kwestii władzy rodzicielskiej? Proszę o przygotowanie odpowiedniego pisma procesowego.

                                                            ks. dr Z. Jancewicz

 

 

 

Anna Nowak ur. 12.10.1989r., zamieszkała w Olsztynie, z zawodu lekarz okulista, będąc na wyjeździe służbowym w Jastarni poznała Jana Kowalskiego ur. 3.06. 1992r., zamieszkałego w Białej Podlaskiej także lekarza, który również uczestniczył w tym szkoleniu.

Anna jest osobą stanu wolnego i ma sześcioletniego syna Sebastiana Malona (ur. 13.9.2013r.), natomiast Jan pozostaje w związku małżeńskim z Ireną Kowalską od lutego 2015r. i ma z nią dwoje dzieci w wieku 3 lata i 1 roku, jednak od urodzenia drugiego syna pozostaje on ze swoja żoną w separacji faktycznej. Tej ostatniej informacji Jan nie wyjawił swojej nowej znajomej, utrzymywał, iż nie jest z nikim związany.

Anna Nowak i Jan Kowalski szybko się zapoznali, a znajomość miedzy nimi stała się bardzo zażyła, do tego stopnia, że w ciągu pięciodniowego szkolenia, które miało miejsce w dniach od 9 do 14 października 2018r., dwukrotnie doszło między nimi do współżycia.

Po powrocie do Olsztyna Anna stwierdziła, że jest w ciąży, co potwierdził ginekolog. W tym czasie Anna nie podejmowała współżycia z innym mężczyzną. W związku z zaistniałą sytuacją o wszystkim powiadomiła Jana Kowalskiego, który jej zdaniem nie wydawał się być tym faktem zaskoczony. Anna myślała, że w związku z tą sytuacją Jan podejmie decyzją o małżeństwie, jednak taka propozycja z jego strony nie padła. Anna 8 lipca 2019r. urodziła córkę Katarzynę. Gdy o tym poinformowała Jana Kowalskiego nie był zainteresowany ojcostwem w stosunku do urodzonej Katarzyny. Jednocześnie w kolejnej rozmowie z Janem, Anna powiadomiła, go że w związku z porodem zakupiła dla dziecka wózek, łóżeczko, odzież niemowlęcą i pościel, wydatkując kwotę 2500 zł.

Anna Nowak jako lekarz zarabia miesięcznie 5270 zł brutto ponadto z praktyki prywatnej osiąga ok. 3800 zł brutto miesięcznie. Ma ona na utrzymaniu starszego syna Zauważyć należy, że małoletnia Katarzyna Nowak jest dzieckiem anemicznym, często choruje, co zwiększa koszty jej utrzymania. Na zaspokojenie jej usprawiedliwionych potrzeb niezbędna jest kwota 1000 zł miesięcznie. Anna czyni osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka.

Jan Kowalski będąc lekarzem zarabia 4690 zł miesięcznie brutto w szpitalu powiatowym w Białej Podlaskiej oraz prywatnie przyjmuje w kilku klinikach i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie 4800 zł miesięcznie netto. Na swoje dzieci przekazuje po 1200 zł miesięcznie na każde z nich na podstawie pisemnej ugody o alimentację, którą w imieniu dzieci zawarła z nim jego żona.

Proszę przygotować stosowne pismo procesowe: określając rodzaj pisma procesowego, z którym może wystąpić do sądu Anna Nowak; wskazując sąd właściwy do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy; wymieniając czego i od kogo może żądać Anna Nowak w związku z urodzeniem córki Katarzyny Nowak.

                                                                          ks. dr Z. Jancewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2019, godz. 00:14 - Zdzisław Jancewicz