Informacje dla studentów:

 

Tezy egzaminacyjne na egzamin magisterski dla seminariów magisterskich prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem w roku akademickim 2017/2018

1. Bezpieczeństwo państwa

2. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej

3. Formy reglamentacji wolności działalności gospodarczej

4. Formy rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej

5. Instytucja odwołania

6. Instytucja wywłaszczenia nieruchomości

7. Kontrola administracji publicznej

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

9. Organy stanowiące, wykonawcze i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego

10. Partnerstwo publiczno-prywatne

11. Podstawy prawne zatrudnienia w administracji publicznej

12. Pojęcie administracji publicznej i organu administracji publicznej, rodzaje organów administracji publicznej

13. Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy

14. Pojęcie i rodzaje podatków

15. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska

16. Pojęcie finasów publicznych

17. Prawo miejscowe

18. Prawne formy działania administracji publicznej

19. Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

20. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

21. Rodzaje zadań administracji w dziedzinie ochrony środowiska

22. Skarga do sądu administracyjnego

23. Skarga kasacyjna

24. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

25. Tryby udzielania zamówień publicznych

26. Treść prawidłowej decyzji administracyjnej

27. Ustrój i oranizacja sądów administracyjnych w Polsce

28. Uznanie administracyjne

29. Zasady postępowania administracyjnego

30. Zasada zrównoważonego rozwoju

 

 

 

Tezy egzaminacyjne na egzamin licencjacki dla seminariów licencjackich prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem w roku akademickim 2017/2018

 

1. Administracja publiczna - pojęcie.

2. Administracyjna kara pieniężna.

3. Dostęp do informacji publicznej.

4. Dowody w postępowaniu administracyjnym.

5. Formy sprawowania władzy w samorządzie (demokracja: bezpośrednia i pośrednia).

6. Korpus służby cywilnej.

7. Nauka administracji - pojęcie.

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania administracji.

9. Opłaty za korzystanie ze środowiska.

10. Podmioty administrujące.

11. Pojęcie, elementy i rodzaje stosunku administracyjno-prawnego.

12. Pojęcie i klasyfikacja decyzji administracyjnej.

13. Pojęcie i zakres wolności gospodarczej.

14. Pojęcie organu ochrony środowiska.

15. Podstawy prawne zatrudnienia w administracji publicznej.

16. Podstawy i zasady wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.

17. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej.

18. Prawo administracyjne - pojęcie.

19. Prawo naturalne i prawo pozytywne.

20. Rada Ministrów (skład, powoływanie, kompetencje).

21. Rządowa administracja zespolona w województwie i administracja niezespolona.

22. Samorządowe kolegia odwoławcze.

23. Sejm i Senat (organizacja, funkcjonowanie i kompetencje).

24. Stowarzyszenia.

25. Terminy załatwienia spraw oraz terminy do dokonywania czynności w postępowaniu administracyjnym.

26. Rodzaje zadań administracji w dziedzinie ochrony środowiska.

27. Wady oświadczenia woli.

28. Zasady samorządu terytorialnego.

29. Zasady prawa ochrony środowiska.

30. Źródła prawa administracyjnego.

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Tematy esejów

Fakultet instytucje społeczeństwa obywatelskiego

2017/2018

 

 

 1. Prawo petycji w Polsce jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego
 2. Dostęp do informacji publicznej jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego

(formacja publiczna – pojęcie  i jego zakres przedmiotowy i podmiotowy)

 1. Zasada jawności i jej ograniczenia (wyjątki stanowiące podstawę odmowy udostępnienia informacji publicznej)
 2. Dostęp do informacji publicznej przetworzonej jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego
 3. Organizacje społeczne w społeczeństwie obywatelskim
 4. Działalność pożytku publicznego jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego
 5. Wolontariat jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego
 6. Inicjatywa lokalna jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego
 7. Budżet partycypacyjny jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego
 8. Wysłuchanie publiczne jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego
 9. Wysłuchanie lokalne jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego
 10. Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym
 11. Prawo petycji w UE

 

 

-----------------------------

Szanowni państwo, zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach na poziomie UE:

https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_pl

 

 

 

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018, godz. 09:42 - Anna Haładyj