RAMOWY PROGRAM

STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

NA WYDZIALE PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI KUL

 

Czas trwania praktyk:

 

- Administracja (stacjonarne I stopnia) - 160 godzin

- Administracja (stacjonarne II stopnia) - 120 godzin

- Administracja (niestacjonarne II stopnia) - 80 godzin

 

Czas odbywania praktyk:

 

Wakacje lub w trakcie roku akademickiego za zgodą przełożonego, w dniach wolnych od zajęć.

 

Program praktyk:

 

I. Program praktyk zawodowych dla studentów kierunku Administracja obejmuje problematykę prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Przedstawione zagadnienia powinny być zrealizowane w stopniu i zakresie według uznania i możliwości opiekuna praktyk, w świetle wewnętrznych przepisów danej instytucji.

 

II. Studenci powinni zapoznać się z praktycznym stosowaniem prawa i źródłami prawa administracyjnego, na podstawie których organizowana jest praca w instytucji, a w szczególności ze statutem oraz regulaminem organizacyjnym instytucji, z działaniami urzędników administracji rządowej i samorządowej, z pracą sekretariatów i biur obsługi administracyjnej.

 

III. Praktyka powinna zapewniać możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów.

 

IV. Program praktyki obejmuje sferę techniczno-organizacyjną i sferę merytoryczną.

 

a) W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien:

- zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami,

- zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

- zapoznać się zasadami obiegu dokumentacji,

- uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

- wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio

nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

b) W ramach sfery merytorycznej student powinien:

- zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę,

- zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w związku z przedmiotem działania instytucji,

- poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji działań,

- przygotowywać projekty pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,

- zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ,

- uczestniczyć w merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywa praktykę,

- wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące

przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

 

Miejsce praktyk:

 

• sądy, prokuratury, kancelarie prawne,

• ministerstwa po nawiązaniu porozumienia i uzyskaniu zgody Instytucji,

• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Zagranicznych,

• Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Spraw Międzynarodowych,

• inne ministerstwa i państwowe urzędy centralne i ich jednostki organizacyjne ds. współpracy,

• polskie placówki dyplomatyczne i konsularne,

• jednostki organizacyjne ministerstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwowych,

• wyspecjalizowane agencje, fundacje itp. zajmujące się wdrażaniem funduszy strukturalnych,

• instytucje i agendy Unii Europejskiej.

 

Zakres praktyk:

 

• zapoznanie się ze statutem i innymi przepisami normującymi działalność jednostki,

• zapoznanie się z metodyką pracy stanowisk bezpośrednio współpracujących z elementami,

• rozpoznanie czynności administracyjnych związanych z koordynacją stanowiska (uzgodnienia międzyresortowe administracji rządowej; współpraca jednostek samorządu terytorialnego),

• poznanie czynności w jednostkach prowadzących prace związane z administrowaniem

funduszy strukturalnych i projektów współfinansowanych ze środków unijnych,

• udział w posiedzeniach organów kolegialnych jednostki w sprawach dotyczących kontaktów z UE.

 

Do pobrania:

praktyki_admninistracja_2019 - prezentacja

 

zasady_organizacji_i_odbywania_praktyk_2018_calosc - zarządzenie Rektora

 

regulamin_praktyk_administracja_projekt_2019

 

dzienniczek_praktyk_administracja_2019

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2019, godz. 16:31 - Wojciech Wytrążek