Informacje dla studentów

 

 

Aktualności

 

P.T. Studenci

 

 

Egzamin magisterski  i licencjacki

 

 Uwaga - nowe zasady dyplomowania !!!! Obowiązują od roku akademickiego 2012/2013 !!!

 

Wyciąg z uchwały RW z 15.01.2013 r. 

 (...)

§ 10 

 

1.     Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, składającą się z przewodniczącego, promotora i recenzenta pracy dyplomowej. Przewodniczącym komisji może być dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2.     Egzamin dyplomowy przeprowadza się według następującego porządku:

1)         przedstawienie studenta przez promotora i zapoznanie go z recenzjami pracy dyplomowej;

2)         sformułowanie pytań przez członków komisji;

3)         odpowiedzi studenta na pytania;

4)         narada komisji i ustalenie wyniku egzaminu;

5)         ogłoszenie wyniku egzaminu dyplomowego.

3.     W terminie do 30 września kierownicy katedr, w których prowadzone są seminaria dyplomowe (licencjackie lub magisterskie), przygotowują listę 30 pytań egzaminacyjnych obowiązujących w danym roku akademickim i podają je do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale. 

4.     Podczas egzaminu dyplomowego student odpowiada na trzy pytania, z których dwa są wybierane z listy, o której mowa w ust. 3, a trzecie, zadawane przez recenzenta, dotyczy tematyki pracy dyplomowej.

5.     Skalę ocen w procedurze dyplomowania oraz zasady obliczania ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów określa Regulamin Studiów.

 

§ 11

1.     Na wniosek studenta lub promotora, złożony wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, dziekan zarządza przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego.

2.     O przeprowadzeniu otwartego egzaminu dyplomowego informuje się w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale.

3.     Otwarty egzamin dyplomowy składa się z części jawnej i niejawnej. Niejawną część otwartego egzaminu dyplomowego stanowi narada komisji i ustalenie wyniku egzaminu.

 

(...)

 

§ 13

1.     Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 18 lutego 2013 r.

2.     Listy pytań egzaminacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 3 niniejszych zasad, należy przygotować i podać do wiadomości studentów do 28 lutego 2013 r. 

 

 

 

W oparciu o te zasady uprzejmie informujemy, że należy zapoznać się z następującymi zagadnieniami egzaminacyjnymi  

 

 1. Organ administracji publicznej
 2. Podział administracyjny państwa
 3. Źródła prawa administracyjnego
 4. Nadzór w administracji publicznej
 5. Akty administracyjne – klasyfikacja
 6. Stosunek administracyjny
 7. Ugoda administracyjna
 8. Decyzja administracyjna
 9. Odwołanie od decyzji
 10. Właściwość organów administracji
 11. Strona postępowania administracyjnego
 12. Wszczęcie postępowania administracyjnego
 13. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 14. Zawieszenie postępowania administracyjnego
 15. Stwierdzenie nieważności decyzji
 16. Wznowienie postępowania administracyjnego
 17. Rada Ministrów
 18. Wojewoda
 19. Jednostki pomocnicze gmin
 20. Typy powiatów
 21. Referendum lokalne
 22. Organy gminy
 23. Organy powiatu
 24. Organy samorządu województwa
 25. Pojęcie działalności gospodarczej
 26. Klasyfikacja przedsiębiorców
 27. Koncesja
 28. Regulowana działalność gospodarcza
 29. Zasada wolności gospodarczej
 30. Tryby zamówień publicznych
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2016, godz. 05:02 - Rafał Biskup