Konferencja Międzynarodowa
Układ z Schengen
– szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy

 

Patronat Honorowy

Prezes Rady Ministrów RP

Wojewoda Lubelski


Organizatorzy:

Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL we współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie


Miejsce obrad:
Trybunał Koronny - Rynekj Starego Miasta w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Lublin, 28 lutego-1 marca 2007 r.


Szczegółowa tematyka konferencji:
W styczniu 2008 roku planowane jest poszerzenie strefy Schengen. Ma się ono zbiec z wprowadzeniem Systemu SIS I+  według formuly SISone4all (fazy przejściowej między SIS I i SIS II). Zasadniczym celem Układu z Schengen jest urzeczywistnienie swobody przepływu osób bez kontroli granicznych dla wszystkich, którzy się w tej strefie znajdują, w tym także obywateli państw trzecich. Równocześnie Konwencja Wykonawcza Schengen przewiduje szereg środków kompensacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze państw sygnatariuszy Układu. Są wśród nich: jednolity reżim przekraczania granic zewnętrznych w oparciu o przepisy prawa wewnętrznego, lecz uwzględniający interesy i bezpieczeństwo pozostałych państw Schengen; ujednolicenie polityki wizowej, uwspólnotowienie procedur azylowych, zacieśnienie współpracy policyjnej, pogłębienie współpracy sądowniczej w sprawach karnych, współpraca w obszarze zwalczania terroryzmu i handlu narkotykami. Osiągnięciu tych celów służyć ma stworzenie i ciągłe modyfikowanie Systemu Informacyjnego Schengen. Dlatego też poszerzenie Strefy Schengen jest ściśle związane z wdrożeniem przez państwa przystępujące Systemu SIS II.
Wiele z powyższych środków nie pozostanie bez wpływu dla współpracy transgranicznej Ukrainy i Polski. Stąd też zamiarem organizatorów konferencji jest spojrzenie na potencjalne skutki przystąpienia Polski do Układu z Schengen dla współpracy Polski i Ukrainy na poziomie krajowym i regionalnym. Wczesna refleksja nad konsekwencjami tego procesu podjęta przez władze polskie i ukraińskie może być inspirowana przez świat nauki i niezależnych ekspertów. Lublin będący tradycyjnym miejscem zbiegu kultur Wschodu i Zachodu, może stać się doskonałą okazją dla tego typu spotkania i wymiany poglądów. 

Poszczególne sesje zostały poświęcone kwestiom bezpieczeństwa granic, problemom wizowym i imigracyjnym, współpracy na poziomie regionalnym, relacjom gospodarczym i stosunkom politycznym między Ukrainą a Unią Europejską.  Próbą zebrania wniosków z konferencji będzie dyskusja zatytułowana „Próba podsumowania konsekwencji wejścia Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen dla stosunków polsko-ukraińskich". Mamy nadzieję, że dzięki Konferencji zwiększy się zrozumienie problemów związanych z planowanym przystąpieniem Polski do Strefy Schengen. Ufamy również, iż zaproponowane zostaną konkretne rozwiązania odnoszące się do wzajemnych stosunków Polski i Ukrainy, które nie naruszając acquis Schengen, pozwolą na rozwiązanie migracyjnych problemów obu krajów w zmieniających się warunkach prawnych.

 

 

Informacje ogólne:

 

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca 2007 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (Polska) w sali Trybunału Koronnego na Starym Mieście w Lublinie.

 

Języki konferencji:

Informujemy, że obrady będą się toczyć w j. polskim, ukraińskim i angielskim (organizatorzy zapewniają zarówno tłumaczenie symultaniczne podczas obrad, jak i tłumaczenie artykułów do druku).

 

Zgłoszenie uczestnictwa:

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej „Karty zgłoszenia” na adres zamieszczony poniżej do dnia 20 lutego 2007 r. Terminowe przesłanie „Karty zgłoszenia” jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.

 

Opłata konferencyjna:

Co do zasady udział w konferencji jest wolny od opłat. Koszt organizacji Konferencji pokryte zostaną z Funduszy Unii Europejskiej INTERREG

 

Zapewniamy bezpłatny przejazd ze Lwowa do Lublina i z powrotem jedynie autokarem, który będzie oczekiwał na uczestników konferencji w miejscu ustalonym w późniejszym terminie. Przejazd innym środkiem transportu pokrywa uczestnik.

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2007, godz. 14:29 - Tomasz Sieniow