inkubator

 

Cel projektu

 

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności” jest wzmocnienie procesu zarządzania wynikami badań w zakresie komercjalizacji, poprzez objęcie szczególnym wsparciem gospodarczo-użytecznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja programu ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

Zakres wsparcia

 

„Inkubator Innowacyjności” to pierwszy projekt dotyczący komercjalizacji wiedzy o tak kompleksowym zakresie, skierowany do pracowników naukowych naszego Uniwersytetu.

 

Projekt przewiduje trzy rodzaje wsparcia:

 

  1. W procedurze konkursowej wybrane zostaną co najmniej 3 tematy o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, kierowane przez naukowców KUL, którzy otrzymają środki (maksymalnie 100 tys. zł) na sfinansowanie wydatków w ramach zaplanowanych prac przedwdrożeniowych, takich jak:
  • wydatki na zakup usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz;
  • koszty przystosowania produktu do potrzeb nabywcy lub jego udoskonalenie;
  • wydatki na zakup materiałów i surowców;
  • wydatki na zakup drobnego sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego;
  • koszty wyceny wyników badań i przygotowanie strategii komercjalizacji;
  • wynagrodzenia dla członków zespołu.

 

  1. Dofinansowanie ochrony własności intelektualnej dla co najmniej 1 rozwiązania możliwego do opatentowania w procedurze krajowej.

 

  1. Promocja oraz prezentacja na wystawach i targach wynalazczości typu „science to bussines” wybranych co najmniej 3 tematów mających wysoki potencjał komercjalizacyjny. W ramach budżetu projektu istnieje możliwość finansowania m.in. opłaty targowej/wystawowej, transportu oraz zakwaterowania w miejscu organizacji imprezy targowej oraz przygotowania materiałów informacyjnych.

 

Zgodnie z założeniami konkursowymi programu „Inkubator Innowacyjności” dofinansowane mogą zostać wyłącznie wyniki badań wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wsparciem mogą zostać objęte wyniki badań, co do których prawa własności intelektualnej należą do Uczelni w całości lub części, o ile uczelnia uprawniona jest do ich komercjalizacji w drodze umowy z pozostałymi współuprawnionymi.

 

Decyzję o udzieleniu i zakresie wsparcia w ramach projektu podejmuje Rada Inwestycyjna, w skład której wchodzą głównie przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności” obejmuje również cykl spotkań ludzi nauki z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże, poświęconych tematyce badawczej oraz posiadanym technologiom. Pracownicy naukowi będą mieli możliwość przedstawienia swojej oferty, a przedstawiciele firm, organizacji i różnych instytucji - określenia swoich potrzeb. Na KUL zaplanowanych zostało co najmniej 9 takich spotkań pod szyldem „Poranek z Innowacją”.

 

Fundusze i Koordynatorzy

 

Projekt jest współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

Obsługę projektu prowadzi Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii KUL, która buduje spośród swoich pracowników zespół Brokerów Innowacji. Brokerzy będą pełnić rolę pośredników odpowiedzialnych za nawiązywanie i koordynowanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co docelowo ma przyczynić się do faktycznego zastosowania wyników badań w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

 

 

 

Regulamin projektu „Inkubator Innowacyjności”

realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 23.03.2017

 

Załączniki

 

Załącznik 1 - WYKAZ KRAJOWYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Załącznik 2 - DEFINICJE POZIOMÓW GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ TRL

Załącznik 3 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE PROMOCJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 4 - KARTA OCENY WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE PROMOCJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE OCHRONY PATENTOWEJ WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 6 - KARTA OCENY WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE OCHRONY PATENTOWEJ WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 7 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 8 - KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 9 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 10 - RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI WSPARCIA PRZEDWDROŻENIOWEGO WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

 

 

Pobierz wszystkie załączniki w formacie ZIP

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2017, godz. 11:35 - Radosław Krajewski