Aktualnie struktura Instytutu Filologii Klasycznej opiera się na 3 autonomicznych naukowo katedrach, samodzielni pracownicy tworzą Radę Naukową Instytutu, jednostką zaś kieruje i pracę katedr koordynuje Dyrektor Instytutu.

Dyrektor
: prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Sekretarz: mgr Magdalena Grela-Tokarczyk
 
ifk 
 
Kadra Instytutu Filologii Klasycznej podczas pożegnania odchodzącej
na emeryturę Pani dr hab. Jolanty G. Malinowskiej
(11 października 2016).
 
Od lewej:
dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
dr Iwona Wieżel
dr hab. Ewa Osek
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
dr hab. Jolanta G. Malinowska
dr Katarzyna Kołakowska
dr hab. Andrzej Budzisz
dr Agata Łuka
mgr Natalia Turkiewicz
dr Małgorzata Górska
ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
dr Marian Babiński.
 
 
 
 
*******

Instytut Filologii Klasycznej realizuje profil studiów humanistycznych z zakresu filologii klasycznej. Przedmiotem badań jest więc język i literatura grecka oraz rzymska, jak również cała kultura materialna i duchowa, która stanowi środowisko i zaplecze tych dwóch literatur. W kręgu zainteresowań badawczych pracowników Instytutu znajduje się również piśmiennictwo i kultura wczesnochrześcijańska, a także twórczość polskich i węgierskich pisarzy tworzących w języku łacińskim. Najogólniej rzecz ujmując, Instytut zajmuje się badaniem i recepcją kultury klasycznej, która stała się fundamentem całej współczesnej cywilizacji europejskiej. W związku z tym w Instytucie prowadzone są badania obejmujące swym zakresem następujące obszary badawcze:
 
  • antyczna literatura grecka (epos grecki, starożytny dramat grecki, grecka literatura filozoficzna, poetyka i retoryka starożytna, starożytne przyrodoznawstwo, druga sofistyka),
  • literatura rzymska (poezja okresu augustowskiego, historiografia rzymska),
  • łacińska literatura średniowieczna i nowożytna (renesans, barok),
  • literatura starochrześcijańska (literatura Nowego Testamentu oraz pisarze wczesnochrześcijańscy), pisarze chrześcijańscy późnego antyku
  • językoznawstwo antyczne i ogólne.

 

W roku akademickim 2012/2013 w Instytucie Filologii Klasycznej otwarto Katedrę Sinologii. Ruszyły wówczas studia I stopnia z filologii-sinologii. W roku akademickim 2015/16 ruszyły natomiast studia II stopnia na tym kierunku. 

 

 

Działalność naukowa pracowników Instytutu znajduje wyraz w licznych publikacjach, stanowiących istotny wkład w rozwój badań nad Antykiem. Specyfiką tych badań jest szczególne zainteresowanie myślą religijną starożytnych pisarzy, badania nad literaturą chrześcijańską oraz językiem Nowego Testamentu. Ważnym działem aktywności naukowej Instytutu były i są tłumaczenia literatury antycznej oraz wczesnochrześcijańskiej, a także wydawnictwo łacińskich tekstów renesansowych. Prowadzone badania interdyscyplinarne, dotyczące literatury greckiej i łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki chrześcijańskiej oraz jej powiązań z Antykiem pogańskim, dają nowe spojrzenie na ciągłość tradycji literackiej.
 
Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2018, godz. 08:08 - Magdalena Grela-Tokarczyk