Wykaz zajęć stacjonarnych dla kierunków prowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji 

 

 

 

Raport samooceny kierunku Stosunki międzynarodowe

Raport PKA KUL- stosunki międzynarodowe

 

 

 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW KUL

 

 

Informujemy, że w skład Zespołu Ekspertów KUL wchodzą pracownicy naszego Instytutu:

 

- dr hab. Agnieszka Łukasik–Turecka - Pełnomocnik Rektora do spraw Zespołu Ekspertów KUL

- prof. dr hab. Marek Wierzbicki

- prof. dr hab. Andrzej Podraza

- dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL - członek prezydium ZE KUL

- dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

- dr hab. Urszula Soler

- dr Lech Jańczuk

- dr Artur Jan Kukuła

- dr Konrad Słowiński

- dr Andrzej Szabaciuk

- dr Agnieszka Zaręba

 

 

Najnowsze publikacje pracowników

Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

 

Negocjacje w XXI wieku - teoria, praktyka i znaczenie, Beata Piskorska, Agnieszka Magdalena Zaręba (red.),Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 135.

 

Andrzej Szabaciuk, Znaczenie imigracji zarobkowej z Europy Wschodniej do Polski po 2014 roku, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2020.

 

Agnieszka Łukasik-Turecka, Konrad Słowiński (red.), Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020.

 

Andrzej Gil, Cerkiew unicka w województwie inflanckim w drugiej połowie XVIII wieku. Przyczynek do dziejów zadźwińskiej części metropolii kijowskiej, (w:) H. Boriak (red.): Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія, кн. 1, Akademii Nauk Ukrainy, 2020.

 

Konrad Słowiński, Wewnętrzny wymiar polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015-2019 – główne założenia, (w:) A. Łukasik-Turecka, K. Słowiński (red.): Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Wójcika, Wydawnictwo KUL Lublin, 2020.

 

Jacek Wołoszyn, Wizja niepodległego Państwa Polskiego w dokumentach wytworzonych przez członków konspiracyjnych organizacji młodzieżowych z lat 1945–1956, (w:) A. Łukasik-Turecka, K. Słowiński (red.): Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Wójcika, Wydawnictwo KUL Lublin, 2020.

 

Konrad Słowiński, Radomski Czerwiec 1976. Walka o pamięć, (w:)  A. Kutkowski, S. Piątkowski (red.):  Miasta buntu w imperium sowieckim. Konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku, IPN, Lublin-Warszawa 2020

 

Jacek Wołoszyn, Etap wstępny. Społeczna i polityczna weryfikacja kandydatów na studia wyższe w Polsce w latach 1947–1956, (w:)  K. Dworaczek, K. Łagojda (red.):, Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1990, Wydawnictwo IPN, Wrocław-Warszawa 2020

 

Wojciech Gizicki, Global and regional security. A return to military strength (?) Studia Politica Slovaca, 2020

 

Marcin Kosienkowski, The Russian World as a legitimation strategy outside Russia: the case of Gagauzia, EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS, 2020

 

Konrad Słowiński, Историческая политика партии “Право и справедливость”, Современная Европа, 2020

 

Jacek Wołoszyn, Nauczyciele akademiccy pochodzenia ziemiańskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1939 - próba zarysowania portretu zbiorowego, Dzieje Biurokracji, 2020

 

Andrzej Gil, Kościoły wschodnie w Inflantach i ich zaplecze w okresie od XIII do początku XIX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019

 

Andrzej Podraza, Koniec zimnej wojny, transformacja Europy Środkowej i Wschodniej a moc eksplanacyjna i prognostyczna teorii stosunków międzynarodowych, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 2019.

 

Konrad Słowiński, The Objectives and Tasks of the Internal Historical Politics Imposed by the Law and Justice Party in the Years 2005–2007, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 2019

 

George Soroka, Tomasz Stępniewski, The Three Seas Initiative: Geopolitical Determinants and Polish Interests, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 2019

 

Tomasz Stępniewski, Determinanty wewnętrzne polityki zagranicznej Ukrainy pod rządami Wołodymyra Zełenskiego, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 2019

 

Andrzej Szabaciuk, Emigracja zarobkowa z Ukrainy do Polski w propagandzie rosyjskiej po 2014 roku, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 2019.

 

Marek Wierzbicki, Rola organizacji społecznych na polu mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego na przykładzie udziału emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego w organizacji obchodów, rocznic i świąt państwowych, Dzieje Najnowsze, 2019.

 

Tomasz Stępniewski, Beata Surmacz (red.),  Stosunki Polski z Litwą, Ukrainą i Białorusią 450 lat po unii lubelskie, Instytut Europy Środkowej, 2019

 

Wojciech Gizicki, Pavlo Sheremeta, Olena Kovalchuk (red.), Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation. Opportunities and Challenges, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

 

Wojciech Gizicki, Stanislav Konečný (red.), Socio-Politcal Perspectves on Regionalism in the Modern World, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2019.

 

Andrzej Gil, Kwestia krymska w relacjach ukraińsko-rosyjskich przed 2014 rokiem. Uwarunkowania i konteksty, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 2019

 

Andrzej Gil, Uchwała Rady Najwyższej Ukrainy „Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації Українців” i jej rola w stosunkach polsko-ukraińskich, Roczniki Nauk Społecznych, 2019

 

Agnieszka Zaręba, The European Parliament elections campaing in Poland, 2019, Wschodni Rocznik Humanistyczny, 2019.

 

Andrzej Gil, Unia lubelska 1569 roku, (w:) T. Stępniewski, B. Surmacz (red.):  Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po unii lubelskiej, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2019.

 

Wojciech Gizicki, The Three Seas Initiative: Opportunities and Challenges, (w:) W. Gizicki S. Konečný (red.): Socio-Politcal Perspectves on Regionalism in the Modern World, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2019.

 

Beata Piskorska, Unia Europejska i jej wschodnie sąsiedztwo - konieczność rewizji Partnerstwa Wschodniego, (w:) W. Kostecki, Bartłomiej E., Nowak, K. Smogorzewski (red.): Przyszłość liberalnego ładu międzynarodowego i rola Europy, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2019.

 

Beata Piskorska, Stosunki z Europą Wschodnią. Partnerstwo Wschodnie, (w:) J. Barcz, Z. Czachór (red.): Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Ocena i wnioski Team Europe, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2019.

 

Tomasz Stępniewski, Polityka Polski wobec Ukrainy w kontekście wymiaru wschodniego Unii Europejskiej, (w:)  T, Stępniewski, B. Surmacz (red.):  Stosunki Polski z Litwą, Ukrainą i Białorusią 450 lat po unii lubelskiej, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2019.

 

Tomasz Stępniewski, Strategy of the Russian Federation Regarding Ukraine during the Orange Revolution, (w:)  P. Kowal, G. Mink, I. Reichardt (red.):  Three Revolutions: mobilization and Change in Contemporary Ukraine I. Theoretical Aspects and Analyses on Religion, Memory, and Identity, Ibidem-Verlag, Stuttgart 2019.

 

Jacek WołoszynPróba instytucjonalizacji i umasowienia sfery prywatnej w latach 1948-1956 (na przykładzie województwa lubelskiego), (w:)  M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński,  T. Osiński (red.):  Życie codzienne w PRL, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Lublin-Warszawa 2019.

 

Stanisław Wójcik, Analiza sposobu i treści społecznej funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, (w:)  T. Wallas, K. Urbaniak, K. Hajder (red.):  Człowiek, Gospodarka, Społeczeństwo, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Poznań 2019.

 

Andrzej Podraza, Model teoretyczny reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej, (w:) A. Podraza, W. Gizicki, (red.): Jednostka, społeczeństwo, państwo : księga pamiątkowa ku czci śp. profesora Jerzego Rebety, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019

 

Agnieszka Zaręba, VII Rotation of Polish Military Contingent in Afghanistan from the Perspective of Polosh Soldiers, Roczniki Nauk Społecznych, 2019

 

Wojciech Gizicki, Geopolityka Trójmorza, Przestrzeń Społeczna (Social Space), 2019.

 

Beata Piskorska, The European Union and the Countries of Eastern Partnership: The Type of Cooperation and Neighbours' Perception (w:) A. Skolimowska (red.): Perceptions of the European Union's Identity in International Relations, Routledge Taylor & Francis Group, London, 2019.

 

Marcin Kosienkowski, The patron–client relationship between Russia and Transnistria, (w:) T. Hoch, V. Kopeček (red.):  De Facto States in Eurasia, Routledge, Abingdon, 2019.

 

Wojciech Gizicki, Central Europe and NATO Transformation 2014–2018, Przegląd strategiczny, 2019.

 

Agnieszka Łukasik-Turecka, Elections to the European Parliament in 2019 on Billboards – about the Outdoor Election Advertisement. Based on the Example of the City of Lublin, Wschodni Rocznik Humanistyczny, 2019

 

Beata Piskorska, Is the European Union still an attractive international actor? Challenges for the global role of the EU, Przegląd Europejski, 2019

 

Beata Piskorska, Partnerstwo Wschodnie po 10 latach: sukces czy porażka, realizm czy iluzja? ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 2019

Wojciech Gizicki , Andrzej Podraza, (red.), Jednostka, społeczeństwo, państwo : księga pamiątkowa ku czci śp. profesora Jerzego Rebety, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019

 

Tomasz Stępniewski, Zygmunt Stankiewicz, Andrzej Szabaciuk (red.), Центральная и Восточная Европа между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом: перспективы соперничества и сотрудничества / Central and Eastern Europe between the European Union and the Eurasian Economic Union: Prospects for Competition and Cooperation, Instytut Europy Środkowej, Lublin-Moskwa 2019.

 

Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski, Konrad Świder, Polska–Ukraina–Białoruś–Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019. 

 

Wińczysław Jastrzębski, Barwy i symbole Żandarmerii Wojskowej, (w:) A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk (red.): Ars boni et aequi. Prawo w sztuce, sztuka w prawie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

 

Stanisław Wójcik, Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 

Agnieszka Łukasik-Turecka, Zmiana usytuowania radia w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 

Stanisław Wójcik, Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 

Beata Piskorska, Agnieszka M. Zaręba (red.), System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 

Beata Piskorska, Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

 

Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski, Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, ISP PAN, Warszawa 2017.

 

Bartosz Jóźwik, Tomasz Stępniewski (red.), Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 14 (2016), zeszyt 5, pt. Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2016.

 

Magdalena Lesińska, Tomasz Stępniewski (red.), czasopismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego PoLiTeJA, nr 2 (41), Kraków 2016, pt. Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo. Autorami artykułów zawartych w czasopiśmie są: Andrzej Podraza, Tomasz Stępniewski i Andrzej Szabaciuk.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2021, godz. 14:25 - Grzegorz Tutak