Książki 

Strategie lektury podejrzliwej. Lublin 2016, s. 277.

 strategie_okladka1

 

Summary

 

Spis tresci

 

Wstęp

 

Z ciemności. O twórczości Juliana Stryjkowskiego. Wrocław 2010, ss. 326.   

 

Zciemnosci.jpg

SUMMARY.pdf

 

Spis treści.pdf

 

Posłuchaj audycji o książce PR II

 

fragm. Stryjkowski_mniej_znany

 

fragm. Imie_cudze

 

 

 

Publikacje

2019

 

2018

 • Hans Joas, Wiara w świecie opcji. Tłum. Ł. Tischner. „Konteksty". Polska Sztuka Ludowa 2018, nr 3 (322), s. 198-201 [wywiad przeprowadzili: Ireneusz Piekarski, Łukasz Tischner].
 • Strategie lektury podejrzliwej. Wyd. 2. Lublin 2018, ss. 278.
 • Nota edytora. „Zeszyty Literackie" 2018, nr 3 (143), s.134-135.
 • Jarosław Iwaszkiewicz / Julian Stryjkowski, Listy. „Zeszyty Literackie” 2018, nr 3 (143), s. 136-151. [Opracował I. Piekarski].
 • Kryptonim. Hasło w: Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia. Red. Zbigniew Kadłubek, Beata Mytych-Forajter, Aleksander Nawarecki. Gdańsk 2018, s. 288-291.
 • Księga wejścia. Przyczynek do opisu dwóch Schulzowskich ekslibrisów i jednego rysunku. W zb.: Przed i po. Bruno Schulz. Red. J. Olejniczak. Kraków, s. 351-374.

 

2017

 • Gustaw Bychowski, Psychoanaliza antysemityzmu. „Midrasz" 2017, nr 1 (195). [Odnalazł i do druku przygotował I. Piekarski].

 

2016

 • Strategie lektury podejrzliwej. Lublin 2016, ss. 278.
 • Hebrajska proza w żydowskiej prasie polskojęzycznej: 1861-1939. (Wstępne rozpoznanie i bibliografia utworów). W zb.: Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości. Red. A. Karczewska, S. J. Żurek. Lublin 2016, s. 57-93.
 • The Long Path to Becoming a Writer: Julian Stryjkowski as Translator and Reviewer. Transl. C. Garbowski. "Polin. Studies in Polish Jewry". Vol. 28: Jewish Writing in Poland, s. 85-103.
 • Interpretacja jako kryptonimia, czyli Nicolasa Abrahama i Marii Torok czytanie zakrzywione. „Teksty Drugie" 2016, nr 5, s. 275-299.
 • Kryptonimiczne „close reading". W zb.: Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas in memoriam. Red. A. Fitas. Lublin 2016, s. 13-57.
 • O ekslibrisach Brunona Schulza. „Roczniki Humanistyczne" 2016, z. 1, s. 113-124.
 • Benjamin Harshav, Kwiaty nie mają nazw. Przeł. I. Piekarski. „Ethos" 2016, nr 2, s. 283-291.

 

2015

 • Hermeneutyczną ścieżką (wiary). Kerygmat w literaturze i badaniach literackich. W zb.: Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi  Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin. Pod. red. K. Koehlera, W. Kudyby, J. Sikory. Warszawa 2015, s. 513-527.

 

2014

 • Proza hebrajska w polskich tłumaczeniach. Uwagi i sprostowanie. „Roczniki Humanistyczne” 2014, z. 1, s. 185-195. pdf
 • In the Interstices of Languages and Cultures. Julian Stryjkowski – a Polish Writer of Jewish Origin. Transl. A. Piekarska. „Colloquia Humanistica” vol. 3 (2014): Multiple Biographies, Transcultural Experience, s. 25-36. pdf
 • Interpretacja kerygmatyczna a tradycje i perspektywy badań literackich. W zb.: Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy. Red. E. Fiała, J. Borowski, I. Piekarski. Lublin 2014, s. 21-45. pdf
 • Między retoryką a poezją. Northropa Frye'a rozumienie kerygmatu. W zb.: Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy. Red. E. Fiała, J. Borowski, I. Piekarski. Lublin 2014, s. 227-258.
 • Bibliografia tekstów z kręgu kerygmatycznej interpretacji literatury. W zb.: Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy. Red. E. Fiała, J. Borowski, I. Piekarski. Lublin 2014, s. 323-327. [wespół z J. Borowskim]

 

2013

 • Stryjkowski Julian. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. XVIII. Lublin 2013, s. 1058-1059.

 

2012

 • Od haskali do Zagłady. Czy proza hebrajskiego odrodzenia narodowego istnieje w polskim przekładzie? Komunikat o stanie wiedzy. „Roczniki Humanistyczne” 2012, z. 1, s. 53-79. pdf
 • Narcyzm, anagram, sygnatura. Uwagi o pewnej obsesji (i literaturze). W: Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan. Red. E. Fiała, I. Piekarski. Lublin 2012, s. 313-334. pdf
 • Interpretując znaki, interpretując dusze... W: jw., s. 5-19. [wespół z E. Fiałą] pdf
 • Norman Holland, Umysł i książka. Uważne spojrzenie na psychoanalityczne badania literackie. Przeł. I. Piekarski. W: jw., s. 23-39.
 • Robert Alter, Wynalezienie prozy hebrajskiej. Przeł. I. Piekarski. „Midrasz” 2012, nr 5-6, s. 38-46.

2010

 • Z ciemności. O twórczości Juliana Stryjkowskiego. Wrocław 2010, ss. 326.

2009

 • Wstęp. W: Prawda w literaturze. Studia pod red. A. Tyszczyka, J. Borowskiego, I. Piekarskiego. Lublin 2009, s. 5-11. [wespół z A. Tyszczykiem i J. Borowskim] pdf
 • „Facta Simonidis” nr 2 (2009), s. 295-301. [Rec.] Derek Attridge, Jednostkowość literatury. (Tłum. P. Mościcki. Kraków 2007).
 • Re-wizje Boga. Szkic o twórczości Juliana Stryjkowskiego. „Roczniki Humanistyczne” 2009, z. 1, s. 171-189. pdf

2008

 • Dialog żydowsko-polski? W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Red. M. Skwara, K. Krasoń, J. Kazimierski. Szczecin 2008, s. 505-521.
 • „Znaleźć swoją formułę wierności..." Juliana Stryjkowskiego zmagania z tożsamością. „Podteksty” 2008, nr 1.
 • Fałszywy mesjasz. O jednym toposie żydowskim w twórczości Juliana Stryjkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 2, s. 51-88. pdf

2007

 • Agroid i Birobidżan. „Studia Judaica” 2007, nr 1, s. 101-117. (Wstęp, objaśnienia i przygotowanie do druku) pdf
 • O debiutach Juliana Stryjkowskiego. „Twórczość” 2007, nr 8, s. 79-80. (Wstęp do odnalezionych i przygotowanych do druku nowel J. Stryjkowskiego Dwie kawki, Purca, Dramat w piwnicy. Tamże, s. 80-92)
 • „Czerwony" reporter i publicysta „wolnej" Polski. Julian Stryjkowski: epizod lwowsko-moskiewski i jego warszawskie reperkusje. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 3, s. 197-216. pdf
 • Stanisław Salzman - gawęda tragiczna. Lwowski esej środowiskowy. „Teksty Drugie” 2007, nr 5, s. 214-225. pdf

2006

 • „Chwilowy" tłumacz i recenzent - Julian Stryjkowski. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 2, s. 181-196. pdf
 • Zanim rozległy się „Głosy w ciemności”. Albo o relacjach między tekstami jednego autora. Czyli tam i z powrotem. „Teksty Drugie” 2006, nr 5, s. 149-170. pdf

2005

 • Imię cudze, imię własne... Dociekania genealogiczno-antroponimiczne w stulecie urodzin Juliana Stryjkowskiego. „Ruch Literacki” 2005, nr 1, s. 43-56. [przedruk ze zmianami: pdf ]
 • Pochwała wagarów. Kim był H. Dejczer? „Scriptores” nr 29 (2005), s. 184-185. (Komentarz do odnalezionego i podanego do druku przedwojennego reportażu H. Dejczera Spacer po Lublinie) pdf

2003

 • Szatan, Bóg i Mesjasz. O „Sarnie" Juliana Stryjkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4, s. 117-132.
 • Gorzka pigułka Northropa Frye'a. W: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Red. E. Fiała, A. Tyszczyk, R. Zajączkowski. Lublin 2003, s. 305-338. 
 • Badacz literatury i jego tłumacze. Northrop Frye po polsku„Przekładaniec” 2003, nr 2, s. 22-40.
 • Bruno Schulz w salonie luster. „Teksty Drugie" 2003, nr 1, s. 243-247. (Omówienie konferencji: W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz (1892-1942) w 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci. Lublin, 18-21 listopad 2002)

2001

 
    

Prace redakcyjne 

 

 • Prawda w literaturze. Studia pod redakcją Andrzeja Tyszczyka, Jarosława Borowskiego, Ireneusza Piekarskiego. Lublin 2009, ss. 706. Wstęp.pdf
 • Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan. Red. E. Fiała, I. Piekarski. Lublin 2012, ss. 352. Wstęp.pdf
 • Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy. Red. E. Fiała, J. Borowski, I. Piekarski. Lublin 2014, ss. 348. Zamiast wstępu.pdf

 

 

prawda_2440.jpg psycho.jpg

ik2

 

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2019, godz. 11:39 - Ireneusz Piekarski