IV EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA

(2018/2019)

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa

Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

ogłasza

Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD

na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa

zorganizowany

pod honorowym patronatem dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL,

Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

(Edycja IV 2018/2019)

 

plakat_konkurs_2019-1

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Artykuły należy pisać na temat: "Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Rozważania z perspektywy teorii i filozofii prawa".

 

Prace należy oddawać w wersji elektronicznej na adres: tifp.kul@gmail.com oraz dostarczyć w wersji papierowej do Katedry Teorii i Filozofii Prawa (C-744) w terminie do 26 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu do 9 czerwca 2019 r.

Do pracy należy dołączyć krótką notkę o Autorze (tj. imię i nazwisko, rok studiów, kierunek).

 

Przewidziane są  następujące nagrody:

I, II i III miejsce - dyplomy i nagrody książkowe

2 wyróżnienia - dyplomy

W zależności od oceny merytorycznej prac, zostaną one - za zgodą autorów - opublikowane.

 

Wymogi redakcyjne:

Czcionka: Times New Roman 12 - tekst główny, 10 - przypisy

Interlinia: 1,5

Objętość: Maksymalnie 12 stron A4

Streszczenie: nie więcej niż 1000 znaków, w języku polskim i angielskim

Słowa kluczowe: od 3 do 5

Minimalna ilość znaków: 18 000

Maksymalna ilość znaków: 35 000

 

Przypisy wg wzoru:

Monografie: Imię i nazwisko, Tytuł, miejsce i rok wydania, strona.

Np.: Marek Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012, s. 38-40.

Czasopisma: Imię i nazwisko, Tytuł artykułu, tytuł czasopisma + rok i numer, strona.

Np.: Jadwiga Potrzeszcz, Godność człowieka w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, "Roczniki Nauk Prawnych", 2005, nr 1, s. 27-49.

Prace zbiorowe: Imię i nazwisko twórcy rozdziału, Tytuł rozdziału, [w:] Imię i nazwisko redaktora (redaktorów), Tytuł pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania, strona.

Np.: Jadwiga Potrzeszcz, Immanuela Kanta i Matthiasa Mahlmanna próba humanistyczne uzasadnienia godności człowieka, [w:] Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013, s. 273-299.

 

Imiona i nazwiska - także w przypisach - piszemy kursywą. Zasada ta odnosi się również do inicjałów.

Kursywą piszemy także wszystkie zwroty obcojęzyczne, a więc i łacińskie.

 

Przy przytaczaniu czyichś słów należy postawić dwukropek, a cytowane słowa wziąć w cudzysłów i koniecznie zrobić przypis.  

Autor: Bartłomiej Grzeluszka
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2019, godz. 15:01 - Bartłomiej Grzeluszka