Przy opracowywaniu tekstów przygotowywanych do działu Artykuły należy stosować się do wymogów APA (http://www.apastyle.org/, wersja polska pdf) oraz skorzystać z poniższych wskazań, które mają ułatwić pracę zarówno Autorów, jak i  Redakcji, oraz doprowadzić do skrócenia cyklu wydawniczego. 


 1. Tekst artykułu powinien być przygotowany w języku angielskim. Powinien mieć jasną strukturę i  koncentrować się wokół wyraźnie sformułowanego problemu.
 2. Ewentualne hipotezy powinny być wyraźnie postawione i odpowiednio uzasadnione. Opis  metody badań ma być na tyle dokładny, by umożliwiał powtórzenie badań. Powszechnie znanych testów psychologicznych nie należy szczegółowo opisywać, a  jedynie podać najistotniejsze informacje pozwalające np. zidentyfikować, która z wersji metody została zastosowana w  badaniach, najważniejsze informacje o  jej wartości psychometrycznej.
 3. Prezentacja wyników empirycznych powinna być syntetyczna i  komunikatywna, a  ich dyskusja nie może ograniczać się do kwestii weryfikacji hipotez, ale powinna być przeprowadzona w  kontekście teorii oraz rezultatów porównywalnych badań empirycznych.
 4. Tabele i wykresy, starannie przygotowane, odznaczające się informatywnością i  komunikatywnością, należy dołączyć na końcu artykułu, każdą na osobnej stronie. Wykresy i rysunki powinny być wykonane z dużą starannością, bez użycia kolorów. Ryciny bryłowe dopuszczalne są w wypadku trójwymiarowego układu współrzędnych.
 5. Przyjęty sposób powoływania się na literaturę w  tekście oraz jej spis na końcu artykułu powinien odpowiadać Standardom APA. Spis bibliografii, ułożony alfabetycznie bez numeracji poszczególnych pozycji, powinien być przygotowany według następującego porządku:
- dla pozycji książkowych: nazwisko autora, inicjały imion, rok wydania (w nawiasie), tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo;
- dla czasopism: nazwisko autora, inicjały imion, rok wydania (w nawiasie), tytuł publikacji, tytuł czasopisma, tom, (numer lub zeszyt w ramach roku), strony;
- dla tekstów z  prac zbiorowych lub rozdziałów z  książek: nazwisko autora, inicjały imion, rok wydania (w nawiasie), tytuł, inicjały imion i  nazwisko redaktora (red.) lub autora, tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, strony.

Powołując się na bibliografię w  tekście, wystarczy podać nazwisko autora i  rok wydania pracy, np. Costa (1998) lub (Costa, 1998). W  przypadku odwołania się do definicji, bardzo istotnego stwierdzenia lub podania dosłownego cytatu należy podać stronę, np. Costa (1998, s.  221). 

6. Streszczenie, zarówno w języku polskim jak i angielskim, powinno mieć objętość około pół strony znormalizowanego maszynopisu. Jego treść powinna być zrozumiała bez odwoływania się do tekstu. Przy streszczeniu w języku polskim powinien być przetłumaczony również tytuł artykułu. Do streszczeń należy dołączyć także słowa klucze w  języku polskim oraz angielskim.
7. Ze względu na wymóg anonimowości na stronie tytułowej artykułu ani nigdzie w tekście nie zamieszczamy nazwiska Autora (przed przesłaniem tekstu należy usunąć je również z „właściwości dokumentu"). Dane Autora zapisujemy w osobnym pliku.
8. Do tekstu należy dołączyć w osobnym pliku (dotyczy to także tekstów recenzji, sprawozdań i polemik) lub wypełniając formularz w systemie redakcyjnym:
- Tytuł artykułu oraz jego trzy pierwsze słowa, które stanowią nazwę pliku w wersji elektronicznej (patrz poniżej).
- Wersję polską tytułu artykułu oraz nazwy instytucji, w których są zatrudnieni Autorzy.
- Ewentualne adnotacje o finansowaniu, podziękowania itp.
- Dane Autora lub Autorów:  imię, nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja wraz adresem (zostanie opublikowana), e-mail, adres pocztowy oraz telefon do kontaktów z wydawnictwem.
- List do Redakcji (w przypadku wersji poprawionej po recenzjach zawierający informacje o wprowadzonych w tekście zmianach).
9. Rysunki lub wykresy opracowane w innych programach prosimy przesłać jako odrębne pliki, natomiast w  tekście zaznaczyć miejsce, w  którym powinny być włamane.
10. Tekst opracowany zgodnie z zaleceniami Redakcji należy zapisać jako plik nadając mu nazwę złożoną z trzech pierwszych słów tytułu, np. dla artykułu „Narzekanie - teoria i próba jego pomiaru" byłaby to nazwa pliku: Narzekanie_teoria_próba. Tą samą nazwą opatrujemy pliki zawierające dodatkowe załączniki, jeśli takie są konieczne.
11. Wersję elektroniczną tekstu należy przesłać korzystając z systemu redakcyjnego, w razie problemów bezpośrednio do Sekretarza Redakcji, e-mail: rpsych@kul.pl.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, godz. 21:04 - Mariola Łaguna