Zapraszamy na nową stronę dla kandydatów!

 
Punkty przelicza Komisja Rekrutacyjna
W formularzu zgłoszeniowym należy przepisać wyniki ze świadectwa maturalnego

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na KUL ma formę konkursu.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku. Podczas rejestracji należy określić hierarchię wybranych kierunków, to znaczy na który z nich Kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności, a na który w dalszej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na maturze pisemnej przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie, czyli uzyskanie na nim co najmniej 30% punktów.

 

Jak są przeliczanie punkty procentowe z matury pisemnej?

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

 • poziom rozszerzony– w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu (1% = 1 punkt);
 • poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45 (1% = 0,45 punkta).

 

Zgodnie z przedstawionymi zasadami, maksymalny przeliczony wynik to:

 • za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt;
 • za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

 

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy z tego języka nie może przekroczyć 100%. Punkty samodzielnie przelicza kandydat.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma wynik z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, do obliczeń wyniku końcowego bierze się ten, który po powyższym przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

Przykład:

Jeśli kandydat na maturze na poziomie podstawowym uzyskał 100%, a na poziomie rozszerzonym – 50%, wówczas po przeliczeniu:

 • za poziom podstawowy otrzyma 45 punktów, a za poziom rozszerzony – 50 punktów,
 • do kwalifikacji będzie brany pod uwagę tylko wynik z poziomu rozszerzonego, gdyż jest korzystniejszy. 
   

Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z tego elementu postępowania 100 punktów.

 

Obliczanie wyników końcowych

W przypadku niektórych kierunków poszczególne przedmioty liczone w konkursie świadectw mają niejednakową wagę. Informacja o tym, jaką wagę mają poszczególne przedmioty, znajduje się w opisie warunków rekrutacji na dany kierunek. Jest to informacja o tym, jaką część wyniku końcowego stanowi wynik z danego przedmiotu.

Przykład:

Na kierunek prawo punktowane są następujące przedmioty:

 • historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia, lub geografia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
 • język polski (25% wyniku końcowego);
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Wyniki ze wszystkich przedmiotów, po przeliczeniu z uwzględnieniem poziomu matury, przeliczane są według wag, czyli w przypadku prawa wynik z najlepiej zdanego przedmiotu z listy do wyboru mnoży się przez 50%, wynik z języka polskiego mnoży się przez 25%, a wynik z języka obcego przez 25%. Tak przeliczone wyniki sumuje się, co daje wynik końcowy. Oblicza się go z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Jeśli w opisie zasad rekrutacji na dany kierunek nie podano wagi, wówczas udział procentowy przedmiotu (lub przedmiotów) liczony jest proporcjonalnie.

Przykład:

Na kierunek kognitywistyka punktowane są następujące przedmioty:

 • język polski (1/3 wyniku końcowego);
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
 • jeden przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Wyniki ze wszystkich przedmiotów, po przeliczeniu z uwzględnieniem poziomu matury, przeliczane są według jednakowych wag (wynoszących w tym przypadku 1/3). A zatem w omawianym przykładzie kognitywistyki.

 • wynik z języka polskiego mnoży się przez 33,33%,
 • wynik z języka obcego – przez 33,33% oraz
 • wynik z przedmiotu wybranego przez kandydata – również mnoży się przez 33,33%.

Tak przeliczone wyniki sumuje się, co daje wynik końcowy obliczony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2018, godz. 14:08 - Grzegorz Tutak