Po zakwalifikowaniu do druku artykuły przekazywane są do Redakcji Towarzystwa Naukowego KUL, w której poddawane są redakcji językowej i technicznej. Tekst formatowany jest do druku, przyjmuje wygląd taki, jaki będzie miał ostatecznie po opublikowaniu w Rocznikach Psychologicznych. Redaktor językowy nanosi propozycje zmian językowych, poprawki stylistyczne. Opracowaniu technicznemu podlegają także wykresy i rysunki.

 

Autor zwykłą pocztą otrzymuje wydruk sformatowanego tekstu lub drogą e-mailową plik pdf wraz z uwagami językowymi w celu wykonania korekty autorskiej. Należy na otrzymanym wydruku zaznaczyć, z którymi zmianami się zgadzamy, a w którym miejscu chcemy zachować wersję pierwotną tekstu. Należy także przeczytać bardzo uważnie tekst i nanieść ewentualne poprawki, np. błędów literowych, oznaczenia kursywą symboli statystycznych itp., o ile jeszcze jakieś znajdują się w tekście. Proszę zwrócić szczególną uwagę na układ i zawartość tabel oraz wykresów. Pomoc Autora w wychwyceniu wszystkich drobiazgów jest bardzo ważna, jest wyrazem troski o to, by tekst był jak najwyższej jakości.

 

Arkusz przekazany do korekty należy odesłać w terminie do 2 dni na wskazany adres Wydawnictwa. Prosimy nie odsyłać korekty na adres Redakcji Roczników Psychologicznych.

 

Szybkie odesłanie korekty pozwala na oddanie całego numeru do druku.

 
Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2017, godz. 11:26 - Mariola Łaguna