Pierwszym kosztem są opłaty na rzecz AIP:

W ramach prowadzenia firmy w AIP beneficjent terminowo uiszcza comiesięczną opłatę w wysokości 250 zł netto i dodatkowe 50zł netto za każdego wspólnika. Istnieje również możliwość zawieszenia działalności na okres do 3 miesięcy. Każdy miesiąc kosztuje wtedy 50zł netto.

§7 [Opłaty na rzecz AIP]
1. Z tytułu otrzymywania pomocy, określonej w §3 pkt. 1 Beneficjent zobowiązuje się wnosić na rzecz AIP miesięczną opłatę w wysokości  250 złotych netto (dwieście pięćdziesiąt złotych netto), w terminie do drugiego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przystąpienie do procesu preinkubacji.
2. W przypadku gdy przedsięwzięcie gospodarcze będzie prowadzone przez więcej niż 1 osobę, pobierana jest dodatkowa comiesięczna opłata w wysokości 50,00 złotych netto (pięćdziesiąt złotych netto) za każdą osobę będącą współzałożycielem przedsięwzięcia.
3. Beneficjent ma prawo do jednokrotnego zawieszenia okresu korzystania z pomocy AIP. Korzystanie z pomocy AIP może zostać zawieszone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Okres zawieszenia jest wliczany do całkowitego okresu Preinkubacji. Za okres zawieszenia beneficjent ma obowiązek uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł netto ( pięćdziesiąt złotych netto ) za każdy miesiąc zawieszenia aktywności w ramach AIP.
4. W przypadku utworzenia w ramach programu preinkubacji przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 25 dokumentów księgowych opłata miesięczna może zostać podwyższona do  300 zł netto.
5. W przypadku utworzenia w ramach programu preinkubacji przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 50 dokumentów księgowych opłata miesięczna może zostać podwyższona do  350 zł netto.
6. W przypadku utworzenia w ramach programu preinkubacji przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 100 dokumentów księgowych opłata miesięczna może zostać podwyższona do wysokości określonej indywidualnie.


Kolejne koszty związane są z prowadzenie działalności:
- podatek od towarów i usług VAT od wartości dodanej* (Gdy podatek VAT w przychodach jest wyższy niż podatek VAT w kosztach, wówczas różnica (nadwyżka) odprowadzana jest do US).
-podatek PIT**,  czyli podatek od dochodów osobistych – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne ( w przypadku wypłaty wynagrodzenia na zasadach umowa zlecenie/ o dzieło).
-składki ZUS***  ( w przypadku wypłaty wynagrodzenia na zasadach umowa zlecenie).

*gdy firma generuje tylko koszty wówczas podatku VAT nie jest naliczany.
**/*** opłata PIT i ZUS występuje tylko wtedy, gdy beneficjent zdecyduje się na wypłatę zarobionych zysków na konto osobiste tytułem umowa zlecenie/o dzielo. 

Autor: Łukasz Ilczuk
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2011, godz. 20:12 - Łukasz Ilczuk