W celu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia wprowadza się Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia. 

Podstawowymi celami Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są:
a) monitorowanie standardów akademickich wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stosownych rozporządzeń MNiSW do ustawy,
b) ocena i doskonalenie procesu kształcenia,
c) ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
d) zbieranie opinii absolwentów o przebiegu odbytych studiów, poziomie zadowolenia ze studiów, wynikach kształcenia, przebiegu kariery zawodowej,
e) ocena dostępności informacji na temat kształcenia,
f) działania mające na celu współpracę z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności w zakresie: kształtowania programów nauczania, planowania i badania efektów kształcenia, badań naukowych, identyfikowania potrzeb lokalnego rynku pracy,
g) tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod, warunków kształcenia oraz programów studiów,
h) informowanie społeczeństwa, w tym kandydatów na studia oraz pracodawców o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów,
i) zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów,
j) wypracowanie właściwych instrumentów służących do realizacji tych zadań,
k) prowadzenie przejrzystej polityki kadrowej,
l) zatrudnianie, nagradzanie i awansowanie pracowników.

 

 

Autor: Sylwia Terpiłowska
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2020, godz. 12:10 - Małgorzata Wolak