Wykaz wystąpień konferencyjnych dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL w latach 2012-2019

 

 1. Referat pt. Prawda o sądzie w mediach – podstawy prawne, wygłoszony w trakcie konferencji Prawda w mediach, Lublin 21 maja 2012 roku
 2. Referat pt. Szacunek dla sądów – należny czy zasłużony? Rozważania nad obowiązkiem poszanowania władzy sądowniczej w dwóch orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, wygłoszony w trakcie konferencji Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości na temat Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie, Lublin 4 grudnia 2012 roku
 3. Referat pt. Reformatio in peius w postępowaniu apelacyjnym – wzory rzymskie a uregulowania polskiej procedury cywilnej, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiego Sympozjum Romanistów na temat Rzymskie wzory współczesnych rozwiązań prawnych, Sucha Beskidzka 1-4 maja 2013 roku
 4. Referat pt. Udział fachowego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym jako gwarancja realizacji prawa do sądu, wygłoszony w trakcie II Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego w dniach 24-25 maja 2014 roku (Okunika)
 5. Referat pt. Inicjatywa dowodowa uczestników postępowania cywilnego a obowiązki dowodowe sądu, wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, Sandomierz 13 kwietnia 2015 roku (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli)
 6. Referat pt. O funkcjach postępowania cywilnego i problemach z poszukiwaniem majątku dłużnika, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji nt. Prawo cywilne – wczoraj i dziś, Lublin 21 kwietnia 2015 roku (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
 7. Referat pt. O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich za plagiat, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji nt. Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, Lublin 15 maja 2015 roku (Wydział Nauk Społecznych KUL)
 8. Referat pt. O potrzebie rozpoznawania spraw cywilnych w postępowaniu nieprocesowym, wygłoszony w trakcie III Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego w dniach 23 maja 2015 roku (Kazimierz Dolny; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
 9. Referat pt. Kilka uwag o dopuszczalności ugody wygłoszony w trakcie 6th Polish – Spanish Conference on the European Legal Tradition - Alternative Dispute Resolution Since Roman Law to the Present Day, Warszawa 6 czerwca 2015 roku (Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Universitat Jaume I w Castellón)
 10. Referat pt. Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie nakazu zapłaty wydanego w EPU – wybrane problemy wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy, Lublin 15-16 października 2015 roku (Katedra Postępowania Cywilnego KUL, Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS, Katedra Postępowania Cywilnego USz)
 11. Referat pt. Ecological and non-ecological advertisement (Legal aspects) wygłoszony w trakcie 7th Polish – Spanish Conference on the European Legal Tradition – Environmental protection: legal bases form Rome to current law, Las Palmas de Gran Canaria 30 kwietnia 2016 roku (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
 12. Referat pt. Kilka uwag o środkach prawnych weryfikacji postawień wstępnych wygłoszony w trakcie IV Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego w dniu 11 czerwca 2016 roku (Sandomierz; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
 13. Referat pt. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej Postępowanie cywilne w dobie przemian, 1-2 października 2016 roku, Wrocław, organizator Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 14. Referat pt. Środki dowodowe w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Wokół problematyki małżeństwa w ujęciu materialnym i procesowym, Rzeszów 7-8 listopada 2016 roku (Uniwersytet Rzeszowski)
 15. Referat pt. Legitymacja komornika do wnoszenia środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Środki zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym, Lublin 5 grudnia 2016 roku (Izba Komornicza w Lublinie, Katedra Postępowania Cywilnego KUL, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej)
 16. Referat pt. Kilka uwag o swobodnej ocenie dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem wygłoszony w trakcie V Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL w dniu 20 maja 2017 roku (Lublin; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
 17. Referat pt. Dopuszczalność wydawania w postępowaniu nieprocesowym postanowień wstępnych – de lege lata i de lege ferenda wygłoszony w trakcie konferencji naukowej Przeszłość i przyszłość Kodeksu postępowania cywilnego oczami praktyków, Uczelnia Łazarskiego, 30 maja 2017 r.
 18. Referat pt. The prosecutor and effectiveness of judicial protection in civil matters wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej 8th Polish-Spanish Conference of European Legal Tradition Effective judicial protection – Roman roots and modern institutions (VIII Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne), 2 czerwca 2017, Lublin (Katedra Postępowania Cywilnego KUL, Katedra Prawa Rzymskiego KUL, SWPS Wydział Prawa Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universitat Jaume I de Castellón)
 19. Referat pt. Obniżenie należnego spadkobiercy zachowku na podstawie art. 5 K.c. w praktyce sądowej (w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych) wygłoszony w trakcie krajowej konferencji naukowej III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, 9-10 listopada 2017, Rzeszów (Zakład Prawa Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski)
 20. Referat pt. Nadzór prezesów sądów powszechnych nad komornikami sądowymi wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Nowy status prawny komornika sądowego, Łódź 26-27 stycznia 2018 roku (Izba Komornicza w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej)
 21. Referat pt. Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychiatrycznym wygłoszony w trakcie IV Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii, Łódź 6-7 kwietnia 2018 roku (Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
 22. Referat pt. Przerwa biegu przedawnienia roszczeń banku na skutek czynności procesowych wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Konferencja "Aktualne problemy sądowej i pozasądowej windykacji należności", Warszawa 13 kwietnia 2018 roku (Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego)
 23. Referat pt. The right to legal aid in civil litigation. Is it the state's task relating to justice or administration? wygłoszony w trakcie 9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition – Administration, Welfare State and Socioeconomic Policies. Roman Roots and Modern Institutions, Castellón de la Plana 27 kwietnia 2018 roku (Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social (POLIBIENESTAR) a la Universitat de València (España); Universitat Jaume I in Castellón; the Faculty of Law of the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw)
 24. Referat pt. Elektroniczny tytuł wykonawczy wygłoszony w trakcie 8th Annual International Conference on Compatarive Law. Law and Technology – a Comparative Perspective w dniu 15 czerwca 2018 r. (Warszawa; Uniwersytet SWPS)
 25. Referat pt. Prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych. Zadanie państwa z zakresu wymiaru sprawiedliwości czy administracji? wygłoszony w trakcie VI Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL w dniu 16 czerwca 2018 r. (Zamość; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
 26. Referat pt. Postępowanie cywilne a opinia biegłego wydana w innym postępowaniu. Współczesność i perspektywy, w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Środki dowodowe. Tradycja – Współczesność – Perspektywy w dniu 19 października 2018 r. (Łańcut,  Zakład Prawa Karnego Procesowego oraz Zakład Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego) 
 27. Referat pt. Stwierdzenie oczywistego naruszenia prawa przez komornika sądowego, w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Komornicy sądowi i koszty egzekucji. Nowe rozwiązania prawa w dniu 7 grudnia 2018 r. (Kraków,  Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Izba Komornicza w Krakowie oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie)
 28.  Referat pt. The importance of amicable dispute resolution in commercial relations wygłoszony w trakcie 10th Polish – Spanish Conference on the European Legal Tradition -Commercial Relations-from Roman Law to the Present w dniu 31 maja 2019 r. (Warszawa, Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social (POLIBIENESTAR) a la Universitat de València (España); Universitat Jaume I in Castellón; the Faculty of Law of the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw)
 29. Referat pt. Wzajemne ustępstwa czy uchylenie sporu istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości. Kilka uwag o tym, czym rzeczywiście jest ugoda, wygłoszony w trakcie VII Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL w dniu 15 czerwca 2018 r. (Lublin; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)

 

 

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2019, godz. 12:40 - Joanna Misztal-Konecka