Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii;

Adiunkt Instytutu Socjologii WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Związana również z sektorem pomocy społecznej; pracuje w „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim na stanowisku Z-ca Dyrektora.

 

Publikacje:

 

Książki pod redakcją:

1.  Anna Witkowska-Paleń, Justyna Maciaszek (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Stalowa Wola 2010, s. 785.

2. Justyna Maciaszek (red.), Przemoc w życiu społecznym. Wybrane aspekty, Stalowa Wola 2010, s. 132.

3. Justyna Maciaszek, Paweł Bucoń (red.), Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne, Stalowa Wola 2011, s. 182.

 

Artykuły:

1. W służbie Bogu i ludziom – działalność opiekuńczo-wychowawcza Matki Marcjanny Marii Antoniny Mirskiej i Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej (recenzjaksiążki Elżbiety Moniki Albiniak: Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w latach 1857-1905)„Społeczeństwo i Rodzina” 2008, nr 17, s. 140-143.

2. Główne założenia ideologiczne ruchu anarchistycznego w Polsce po roku 1989, „Społeczeństwo i Rodzina” 2009, Nr 18, s. 58-70.

3. Społeczności sieciowe i naszaklasa.pl – przyczynek do analizy socjologicznej ”Społeczeństwo i Rodzina” 2009, Nr 19, s. 71-87.

4. Dynamika zjawiska samobójstw w okresie transformacji społeczno-ustrojowej (lata 1989-2006). Wprowadzenie do problematyki „ Społeczeństwo i Rodzina” 2009, Nr 20, s. 88-102.

5. O kobietach w hutniczym grodzie, „Społeczeństwo i Rodzina” 2009, Nr 20, s. 152-154 (współautorstwo z A. Witkowską-Paleń),

6. Domy pomocy społecznej: przeżytek czy przyszłość? Przemiany i szanse rozwoju po roku 2004, w: Klimek Marek (red.), Dokąd zmierza pomoc społeczna? Perspektywy rozwoju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, KUL WZNoS, Stalowa Wola 2009, s. 421-436.

7. Działalność terapeutyczno-opiekuńcza w domach pomocy społecznej, w: Szymczak Wioletta (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, s. 311-327.

8. Model rodzicielskiej opieki zastępczej – założenia programowe a ich praktyczna realizacja, w: Pelc Sylwia (red), Przemiany współczesnej rodziny polskiej, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów 2010, s. 171-180.

9. Organizacje pozarządowe jako partner samorządu terytorialnego. Szanse i bariery współpracy, w: Klimek Marek, Jarosław Czerw (red.), 10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2010, s. 146-157.

10. Demokracja partycypacyjna jako jedna z propozycji alternatywnej organizacji społeczeństwa w programie współczesnego ruchu anarchistycznego,„Społeczeństwo i Rodzina” 2010, Nr 24, s. 41-51.

11. Alienacja w sieci. Socjologiczne spojrzenie na relacje międzyludzkie w Internecie, w: J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010, s. 198-208.

12. Pod czarno-różową flagą – działalność i ideologia polskich anarchofeministek, w: A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie, WZNoS KUL, Stalowa Wola 2010, s. 121-135.

13. Wiktymologiczne aspekty przemocy w rodzinie, w: J. Maciaszek (red.), Przemoc w życiu społecznym. Wybrane aspekty, WZNoS KUL, Stalowa Wola 2010, s. 37-53.

14. Kim jest internauta? Socjologiczne rozważania wokół tożsamości w sieci, w: P. Setlak, P Szulich (red.), Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010, s. 161-178.

15. O przemocy w ujęciu interdyscyplinarnym, „Społeczeństwo i Rodzina” 2010, Nr 25, s. 159-161 (sprawozdanie).

16. Funkcjonowanie osób starszych w domach pomocy społecznej. Rola zespołów terapeutyczno opiekuńczych w przełamywaniu poczucia izolacji i osamotnienia, w; Praca socjalna z osobami starszymi. WSIE, Rzeszów 2010, s. 28-30 (komunikat).

17. Osoby chore psychicznie w społeczeństwie - wyzwanie dla współczesnej pomocy społecznej i pracy socjalnej, w: M. Klimek, J. Czerw, Współczesne kierunki rozwoju pomocy społecznej, WZNoS KUL, Stalowa Wola 2011, s. 228-243.

18. Spór o eksperyment Soteria, czyli o potrzebie deinstytucjonalizacji i konieczności rozwoju psychiatrii środowiskowej, w: J. Maciaszek, P. Bucoń(red), Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne, Stalowa Wola 2011, s. 77-93.

19. Dom pomocy społecznej jako instytucjonalnaforma wsparcia osób potrzebujących, w: J. Mazur, Praca socjalna jako profesja i dar, Wydawnictwa PLATAN, Lublin-Kraków 2011, s. 33-55.

20. Masz problem? Wygoogluj pomoc. Wprowadzenie do problematyki wirtualnych grup wsparcia, w: T Zbyrad, B. Krępa, (red.), Pomoc jako zachowanie prospołeczne. Szanse i możliwości trzeciego sektora, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

21.Piętno: problem stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi (w druku)/

22.Wpływ zaburzeń psychicznych na funkcjonowanie rodzin osób chorych (w druku).

23.Choroba Huntingtona w rodzinie. (w druku)

24.Tabu? O seksualności osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w domach pomocy społecznej oczami praktyka (w druku)

25.Specyfika przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych w kontekście teorii i doświadczeń praktycznych (w druku)

 

Wystąpienia na konferencjach i seminariach naukowych:

1. Domy pomocy społecznej: przeżytek czy przyszłość? Przemiany i szanse rozwoju po roku 2004, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Dokąd zmierza pomoc społeczna? Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zorganizowanej przez WNoS Kul w Stalowej Woli i Starostę Kraśnickiego; Kraśnik 19 listopada 2008 roku.

2.Działalność terapeutyczno-opiekuńcza w domach pomocy społecznej, referat wygłoszony na Seminarium Naukowym pt.: Podmiotowość i skuteczność. O nowoczesnych metodach pracy socjalnej, zorganizowanym przez Katedrę Polityki Społecznej i Etyki Politycznej WNS Kul w Lublinie; Lublin 17 stycznia 2009 roku.

3. Pod czarno-różową flagą – działalność i ideologia polskich anarchofeministek, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Kobieta we współczesnym społeczeństwie, zorganizowanej przez Instytut Socjologii WZNoS w Stalowej Woli; Stalowa Wola 24 kwietnia 2009 roku.

4.  Alienacja w sieci. Socjologiczne spojrzenie na relacje międzyludzkie w Internecie, referat wygłoszony na Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt.: Styl i jakość życia współczesnego człowieka, zorganizowanym przez Instytut Socjologii i Instytut Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli; Stalowa Wola 7 maja 2009 roku

5. Organizacje pozarządowe jako partner samorządu terytorialnego. Szanse i bariery współpracy, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: 10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009). Doświadczenia i perspektywy, zorganizowanej przez WZNoS KUL w Stalowej Woli i Starostę Kraśnickiego; Kraśnik 22 maja 2009 roku.

6. Model rodzicielskiej opieki zastępczej – założenia programowe a ich praktyczna realizacja, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Przemiany współczesnej rodziny polskiej, zorganizowanej przez Wydział Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie – Miłocinie; Rzeszów 8 czerwca 2009 roku.

7. Osoby chore psychicznie w społeczeństwie - wyzwanie dla współczesnej pomocy społecznej i pracy socjalnej, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Dokąd zmierza pomoc społeczna? Konferencja podsumowująca realizację projektu „Dobry start”, zorganizowanej przez WNoS Kul w Stalowej Woli i Starostę Kraśnickiego; Kraśnik 28 listopada 2009 roku.

8. Od instytucji totalnej do humanitarnej. Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze i pracownicy pierwszego kontaktu jako wyraz indywidualizacji działań w domach pomocy społecznej, referat wygłoszony na II Seminarium Naukowym pt.: W trosce o człowieka. O nowoczesnych metodach pracy socjalnej, zorganizowanym przez Katedrę Polityki Społecznej i Etyki Politycznej WNS KUL; Lublin 5 grudnia 2009 roku.

9. Masz problem? Wygoogluj pomoc. Wprowadzenie do problematyki wirtualnych grup wsparcia, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Agape, filantropia czy usługa. Działalność trzeciego sektora, zorganizowanej przez Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli; Stalowa Wola 15 kwietnia 2010 roku.

10. Funkcjonowanie osób starszych w domach pomocy społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem roli zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w przełamywaniu poczucia izolacji i osamotnienia), referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Praca socjalna z osobami starszymi, zorganizowanej przez Wydział Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie – Miłocinie; Rzeszów 8 czerwca 2010 roku.

11. Piętno: problem stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Przeszłość dla Przyszłości, zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego; Katowice 13 czerwca 2010 roku.

12. Ekonomia społeczna – geneza i znaczenie, poziom krajowy i lokalny, Budowanie partnerstwa na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rzecz przemocy w rodzinie wraz z przykładami dobrych praktyk, Status prawny i źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej z zaprezentowaniem możliwości współpracy na poziomie lokalnym. Omówienie problemu przemocy w rodzinie na terenie powiatu janowskiego/biłgorajskiego. Podsumowanie – lokalne uwarunkowania tworzenia partnerstwa dla wsparcia sektora ekonomii społecznej powiatu janowskiego/biłgorajskiego, wygłoszenie referatów na dwóch Konferencjach Naukowo-Szkoleniowych pt.: Rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, zrealizowanych w ramach projektu „STOP PRZEMOCY” realizowanego przez Centrum Usług Profesja i Fundację „Razem Lepiej”. Konferencje miały miejsce w Janowie Lubelskim w dniu 18.08.2010 roku oraz w Biłgoraju w dniu 19.08.2010 roku.

13. W imię wolności. Tożsamość społeczno-kulturowa uczestników współczesnego ruchu anarchistycznego, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęcona jubileuszowi 70-lecia Urodzin prof. zw. dr hab. Zbigniewa Bokszańskiego pt.: Tożsamość, stereotypy, nowoczesność, zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 27-28 września 2010 roku.

14. Proces wiktymizacji a przemoc w rodzinie, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Przemoc w rodzinie, szkole i miejscu pracy w ujęciu interdyscyplinarnym, zorganizowanej przez WZNoS KUL w Stalowej Woli oraz PCPR w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski 15 października 2010 roku.

15. Kim jest internauta? Socjologiczne rozważania wokół tożsamości w sieci, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Społeczeństwo informacyjne - uwarunkowania społeczne i kulturowe, zorganizowanej przez Instytut Socjologii PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 21 października 2010 roku.

16. Przemoc w rodzinie. Relacja ofiara-sprawca, referat wygłoszony naKonferencji Szkoleniowej dla rodzin zastępczych zorganizowanej w dniu 27 października 2010 roku przez PCPR Janów Lubelski.

17. Nowoczesne formy opieki i terapii w domach pomocy społecznej, referat wygłoszony na III Konferencji Szkoleniowej pt.: Pomiędzy profesjonalizmem a logiką daru. Metodyczne, prawne i etyczne aspekty współczesnej pracy socjalnej, zorganizowanej przez Katedrę Polityki Społecznej i Etyki Politycznej WNS KUL; Lublin 4 grudnia 2010 roku.

18. Sens bycia „niedoskonałym”. W świecie wartości osób z niepełnosprawnością intelektualną; referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Autorefleksja – drogą do odkrywania wartości, zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli; Stalowa Wola 10 maja 2011 roku.

19. Dom pomocy społecznej jako miejsce życia i zaspakajania podstawowych potrzeb osób starszych; referat wygłoszony na Konferencji Naukowej pt.: Psychospołeczne funkcjonowanie seniorów i seniorek w środowisku lokalnym zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski; Cieszyn 18 maja 2011 roku.

20. Terror konsumpcji. Krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego w perspektywie ideologicznej antyglobalistów, referat wygłoszony 6 czerwca 2011 roku na Konferencji Naukowej Homo consumens – kultura konsumpcji, zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

21. Standardy pracy socjalnej, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej Pomoc Społeczna – nowe wyzwania, zorganizowanej przez ROPS Lublin i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju, Nadrzecze k/Biłgoraja 2 września 2011 roku.

22. Spór o Soterię, czyli o potrzebie deinstytucjonalizacji i konieczności rozwoju psychiatrii środowiskowej, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej Społeczno-prawne aspekty ochrony zdrowia psychicznego, zorganizowanej w Janowie Lubelskim przez WZNoS i WZPiNoG KUL w Stalowej Woli oraz ŚDS w Janowie Lubelski; Janów Lubelski 17 października 2011 roku

23. Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej, referat wygłoszony na Konferencji Wojewódzkiej zorganizowanej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wydział Polityki Społecznej w Lublinie – Delegatura w Zamościu, Krasnobród 16 listopada 2011 roku.

24.Doświadczanie przemocy w rodzinie przez osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej Przemoc w rodzinie – nowe wyzwania, nowe możliwości pomocy zorganizowanej przez WZNoS KUL w Stalowej Woli oraz PCPR w Janowie Lubelskim; Janów Lubelski 5 grudnia 2011 roku.

25. Na rozdrożu… Wpływ zaburzeń psychicznych na funkcjonowanie rodziny. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Funkcjonowanie rodziny z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą. Formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii. Ujęcie interdyscyplinarne, zorganizowanej przez KCPR w Janowie Lubelskim, KPSS w Biłgoraju oraz WZNoS KUL w Stalowej Woli, Janów Lubelski 24.05.2012.

26. Choroba Huntingtona w rodzinie. Różne aspekty cierpienia; referat wygłoszony na Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt. Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka – poszukiwanie wartości i znaczeń, zorganizowanej przez WZNoS Kul w Stalowej Woli; Stalowa Wola 19 czerwca 2012 roku.

27.Tabu? O seksualności osób niepełnoprawnych w domach pomocy społecznej oczami praktyka, referat wygłoszony na Międzynarodowej konferencji Naukowej z cyklu Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych, a wątki rozproszone w pedagogice specjalnej,Kraków 8-9 październik 2012.

 

Organizacja konferencji naukowych:

1. Kobieta we współczesnym społeczeństwie – WZNoS KUL, Stalowa Wola 19 kwietnia 2009 roku

2. Przemoc w rodzinie, szkole i miejscu pracy w ujęciu interdyscyplinarnym – WZNoS KUL Stalowa Wola i PCPR Janów Lubelski, Janów Lubelski 15 październik 2010 roku

3. Społeczno-prawne aspekty ochrony zdrowia psychicznego – WZNoS KUL, WZPiNoG KUL Stalowa Wola oraz ŚDS w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski 17 październik 2011 roku

4. Funkcjonowanie rodziny z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą. Formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii. Ujęcie interdyscyplinarne, WZNoS KUL w Stalowej Woli, KCPR w Janowie Lubelskim, KPSS w Biłgoraju, Janów Lubelski 24.05.2012r.

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013:

Socjologia kultury (ćwiczenia, IV rok socjologii)

Przestępczość nieletnich (konwersatorium, III rok socjologii o specjalności: kryminologia)

Polityka społeczna (wykład, II rok ekonomii)

Integracja europejska (konwersatorium, III rok socjologii)

Socjologia ruchów społecznych (wykład i ćwiczenia, IV rok socjologii)

Współczesne problemy socjologii (wykład, IV rok pedagogiki)

Interwencja kryzysowa (wykład, III rok pracy socjalnej)

Seminarium licencjackie.

 

Zainteresowania naukowe:

Socjologia zmian społecznych; Socjologia przestępczości; Socjologia prawa, Kryminologia; Resocjalizacja; Globalne procesy społeczne; Pomoc społeczna i praca socjalna, Funkcjonowanie instytucji totalnych.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Kino koreańskie, sfragistyka, archeologia.

 

Dyżur w katedrze:

Czwartki w godz. od 15.50 do 17.30

Kontakt: achaja13@tlen.pl

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2012, godz. 14:03 - Mirosław Rewera