ks. dr Janusz Kania, st. wykładowca
Katedra Historii Najnowszej


 1. Telefon: (018) 445-44-40
 2. Zainteresowania naukowe: ustrojowe uwarunkowania polityki narodowościowej i wyznaniowej II Rzeczpospolitej; normy i praktyka zachodnioeuropejskiej polityki narodowościowej i wyznaniowej; kwestia polska w okresie zaborów; Polska w polityce Niemiec hitlerowskich i Rosji bolszewickiej
 3. Prowadzone zajęcia:
  • Historia XIX i XX wieku (proseminarium);
  • Koegzystencja mniejszości narodowych i wyznaniowych w warunkach polityki wewnętrznej II Rzeczpospolitej (wykład);
  • Historia powszechna XX wieku (konwersatorium)
 4. Czas i miejsce zajęć
 5. Wybrane publikacje:
  • Likwidacja cerkwi na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, - Chrześcijanin w Świecie, „Zeszyty OdiSS”, t. 108: 1982, s. 50–89;
  • Katalog mikrofilmów Ośrodka ABMK KUL. Nr 5: Losy, struktura i katalog zasobu Archiwum Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Lubaczowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 51: 1985, s. 5–116;
  • Unickie Seminarium Diecezjalne w Chełmie w latach 1759–1833, Lublin 1993, ss. 361;
  • Kościoły Polski i Niemiec na powojennych drogach pojednania obu narodów, w: Mistrz i Przyjaciel. Księga pamiątkowa ku czci Ks. Prof. M. Zahajkiewicza, red. J. Pałucki, Lublin 1997, s. 69–83;
  • Z uwag o nowożytnych badaniach nad źródłami prawa rosyjskiego Strojewa, Kałajdowicza i Suworowa, [w:] Ojczyzna i Wolność. Prace ofiarowane Profesorowi J. Ziółkowi, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. Ziółek, Lublin 2000, s. 781–797.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2007, godz. 18:43 - Marcin Paluch